جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

هراس اجتماعی، سبک های والدگری و کمال گرایی
social phobia
 محمدرضا شعیری، شبنم بی طرف، منصور حکیم جوادی
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5416    1389/09/30   2010/12/21    
راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب- افسردگی مختلط و وسواس بی اختیاری
Cognitive strategies in mixed anxiety-depression and obsessive- compulsive
 محمدرضا شعیری، فاطمه معین الغربایی، محمد صنعتی و مهدی فدایی
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5475    1389/01/30   2010/04/19    
مقایسه متغیرهای ازمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر
Comparison of Rorschach test variables in Iranian and non-Iranian non-clinical samples based on Exners comprehensive system
 
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169641    1392/05/07   2013/07/29    
تعیین عوامل روان شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
 سجاد رضایی شاهرخ یوسف زاده طاهر افشارنژاد محمدعلی اصغری مقدم هما ضرابی
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43829    1390/03/11   2011/06/01    
The proteomic and genomic study on SLS and natural stigmas of saffron from Iran
 طیبه رجبیان، منیر حسین زاده نمین و حسن ابراهیم زاده
International Conference of Molecular Mapping and Marker Assisted Selection
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8601    1390/11/19   2012/02/08    
Salvia seed oil: A richest source of omegs-3 and omega-6 fatty acids
 سیدحامد معظمی فریدا ، طیبه رجبیان، مسعود رنجبر و نصرت رحمانی
11th International Ethnobotany Symposia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8603    1392/08/11   2013/11/02    
Phenolic composition of some wild salvia species from Iran
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، عذرا صبورا
11th International Ethnobotany Symposia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8604    1392/08/11   2013/11/02    
Coenzyme Q10 Ameliorates Neurodegeneration, Mossy Fiber Sprouting, and Oxidative Stress in Intrahippocampal Kainate Model of Temporal Lobe Epilepsy in Rat
 مهرداد روغنی، Tourandokht Baluchnejadmojarad
Journal of Molecular Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8616    1392/01/18   2013/04/07    
Thymoquinone Attenuates Astrogliosis, Neurodegeneration, Mossy Fiber Sprouting, and Oxidative Stress in a Model of Temporal Lobe Epilepsy
 مهرداد روغنی، Sharareh Dariani & Tourandokht Baluchnejadmojarad &
Journal of Molecular Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8621    1392/04/10   2013/07/01    
Chronic, Long-Term Social Stress Can Cause Decreased Microtubule Protein Network Activity and Dynamics in Cerebral Cortex of Male Wistar Rats
 محمدرضا واعظ مهدوی، Ghazaleh Eskandari Sedighi & Gholam Hossein Riazi & Mohammad Reza Vaez Mahdavi & Tayebe Cheraghi & Deyhim Atarod & Shahrbanoo Rafiei
Journal of Molecular Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10109    1393/05/19   2014/08/10    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 974 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی