جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه ازمایشگاهی ریزنشت باکتریایی MTAوCEMو سیمان استخوانی در پرفوراسیون فورکا
A in-vitro comparative study onbacterial leakage of mineral trioxide aggregate, calcium enriched cement and bone cement in furcal perforations
 کیومرث نظری مقدم، حسین عقیلی -انوشه راشد محصل- سمیرا زاهد پاشا-علی اکبر مقدم نیا
Minerva Stomatologica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10003    1393/04/10   2014/07/01    
بازنمایی انسجام در داستان حضرت ابراهیم(ع) بر اساس تحلیل نشانه معناشناسی گفتمانی
The Manifest of Coherence in Ibrahim tale according to discourse Semiotics Analysis
 فریده داودی مقدم
هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10007    1392/12/14   2014/03/05    
ملاصدرا فیلسوف ساقی نامه سرا
Mulla Sadra Philopsopher and Saghi Nameh Poet
 فریده داودی مقدم، فرهاد درودگریان
پژوهشنامه ادب غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10008    1393/04/01   2014/06/22    
بررسی عشق در خسرو و شیرین نظامی براساس دیدگاه‌های گیدنز، دانینو و ایوانز
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
پژوهشنامه ادب غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43622    1395/09/10   2016/11/30    
هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن
 فریده داودی مقدم، دکتر ذوالفقاری
پژوهشنامه ادب غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32143    1395/04/01   2016/06/21    
Decreased GFAP Expression and Improved Functional Recovery in Contused Spinal Cord of Rats Following Valproic Acid Therapy
 
Neurochemical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10014    1393/06/19   2014/09/10    
Protective Effect of Oral Hesperetin against Unilateral Striatal 6-Hydroxydopamine Damage in the Rat
 محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه، بلوچ نژاد
Neurochemical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31933    1395/02/12   2016/05/01    
نوگرایی در شعر شاملو و ادونیس
Modernism in poetrys Shamlo and Adonis
 فریده داودی مقدم
دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10015    1393/06/13   2014/09/04    
بررسی انواع ترکیب در اشعار نصرالله مردانی
The Combination methods in Nasrolah Mardanis Poems
 زهرا عسگری، فریده داودی مقدم
دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10016    1392/08/12   2013/11/03    
روایت شناسی کودکی های زمین از جمشید خانیان
The Narratology of Kudakihaye Zamin by Jamshid Khanian
 زهرا ملکزاده خسرقی، فریده داودی مقدم
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10017    1393/06/07   2014/08/29    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 996 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی