Shahed University

The relatiionship between students knowledge and behaviour about food safety

houra pakravan | Nahid Kholdi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=31545
Date :  2015/12/24
Publish in :    اولين کنگره ملي دانشجويان علوم بهداشتي کشور


Keywords :students, behaviour, about

Abstract :
مقدمه و هدف:
بیماریهاي غذازاد هر ساله موجب بروز میلیون ها مورد بیماري در جهان می شوند. در این میان افراد مسن و کودکان بیشتر در معرض خطر اینگونه بیماریها هستند. ایمنی مواد غذایی یک اصل مهم در پیشگیري از ابتلا به بیماریهاي غذازاد است. هدف از این مطالعه تعیین رابطه آگاهی با رفتار دانش آموزان درمورد ایمنی مواد غذایی می باشد.
مواد و روشها:
این مطالعه بصورت مقطعی با جنبه توصیفی- تحلیلی در سال تحصیلی 1394 و با استفاده از پرسشنامه سازمان جهانی بهاشت در خصوص آگاهی، باور و رفتار در زمینه ایمنی مواد غذایی و بصورت خودایفا انجام شد. پرسشنامه شامل چهار بخش ویژگی هاي دموگرافیک، آگاهی 11 سوال، باور 10 پرسش و رفتار 8 پرسش بود. به روش نمونه گیري خوشه اي تصادفی 380 دانش آموز 9 تا 15 ساله از مدارس سه منطقه شمال شهر تهران انتخاب شدند. با نسخه 16 و پس از آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهاي کمّی مورد مطالعه، تست هاي spss استفاده از نرم افزار من- ویتنی ، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک براي تجزیه و تحلیل داده ها بکار گرفته شد.
یافته ها:
18 بود. حداکثر امتیاز /4 ± 6/ 15 و امتیاز رفتار 1 /9 ± 2/ 5 ، امتیاز باور 8 /3 ± 3/ میانگین امتیاز آگاهی 1 20 و 32 بود. بیش از 70 % نمونه ها به تاریخ انقضاي مواد غذایی توجه می کردند ، آگاهی، باور و رفتار به ترتیب 7 68 % از مصرف میوه و سبزي نشسته پرهیز می کردند. فقط 21 در صد نمونه ها قبل از دست زدن به غذا / و 7 89 % آنها در این مورد آگاهی لازم را داشتند. بین جنس و همچنین / دست هایشان را می شستند درصورتیکه 9 منبع کسب اطلاعات بهداشتی با آگاهی، باور و رفتار درمورد ایمنی مواد غذایی رابطه آماري معنی دار وجود نداشت. رگرسیون لجستیک نشان .(p=0/ پایه تحصیلی با متغیرهاي وابسته مورد مطالعه همبستگی مثبت نشان داد ( 001 1 برابر دانش آموزان داراي آگاهی پائین ، رفتار قابل قبول تري در / داد دانش آموزانی که آگاهی بیشتري داشتند 8 .(p=0/ و 001 CI =% مورد ایمنی مواد غذایی داشتند ( 95
نتیجه گیری:
نتایج مطالعه نشان داد با اینکه آگاهی و باور دانش آموزان از موارد مختلف ایمنی مواد غذایی نسبتا خوب است اما نسبت رفتار قابل قبول در این زمینه پائین می باشد. براي پیشگیري از ابتلا به بیماري هاي غذازاد شناخت نقاط ضعف و دادن آموزش هاي کاربردي براي ارتقاي رفتارهاي مناسب درمورد ایمنی مواد غذایی الزامی به نظر میرسد.Files in this item :
Download Name : 31545_3504838770.pdf
Size : 112Kb
Format : PDF