دانشگاه شاهد

لیلا حیدری نسب

استاد یار - PHD در روانشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (43)   Download XML   Download TXT

●  اعتباریابی پرس شنام? استرس فرهن گپذیری بر روی نوجوانان پناهندة افغانستانی در ایران
   ◂ باقر رضائی، لیلا حیدری نسب، رسول روشن چسلی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  مقایسهی ویژگیهای شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنا ن غیرمبتلا
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقایسه دی ار ام و اطلاعات غلط در تحریف حافظه
   ◂ لیلا حیدری نسب، سمانه امیری
   ✔ 1397/01/06  2018/03/26
     Acta Medica Mediterranea
PDF   

●  اثر کاهش استرس ذهنی (MBSR) بر روی افزایش میزان توجه به مردم ایران با اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Modern Journal of Language Teaching Methods
PDF   

●  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و نداده
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق داده شده و تطبیق داده نشده
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثربخشی مداخلة مبتنی بر ذهن اگاهی بر نشانه های نارسایی توجه/ فزونک نشی زیر استانة تشخیص و مشکلات برونیسازی نوجوانان
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/03/21  2017/06/11
     رویش روانشناسی


●  مقایسه ی فعالیت سازماندهی ادراکی رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry


●  تغییرات همزمان در نشانه های افسردگی و اضطراب با نوسانات عملکرد جنسی در زنان متاهل جوان
   ◂ سعیده ایزدی دهنوی، حمید یعقوبی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- تغییر عنوان یافته


●   مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1395/04/10  2016/06/30
    International Journal of Applied Behavioral Sciences
مقالات کنفرانسی (37)   Download XML   Download TXT

●   گرانت ، تحلیل ، ارزیابی و اسیب شناسی : مطالعه موردی در دو دانشگاه شهر تهران
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    دومین کنفرانس سنجش و ارزیابی علم
PDF   

●  مطالعه اثر بخشی اموزش کیفیت زندگی بر ضایت زناشویی مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه
   ◂ مرضیه سلطانی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    psychology and educational sciences, law and social sciences at the beginning of third millennium
PDF   

●  معرفی و بررسی مقیاس سطوح اگاهی هیجانیLEAS
   ◂ الهه خلیلی، لیلا حیدری نسب، الهه مختاری
   ✔ 1395/02/28  2016/05/17
    اولین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
PDF   

●  بررسی رابطه نشانه های مرضی، قدرت من و بحران هویت
   ◂ نادر اباذری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1394/07/20  2015/10/12
    the first international conference on psychology and educational science
PDF   

●  اثرات گروه درمانی ذهن اگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب اجتماعی
   ◂ شیما ظهرابی، لیلا حیدری نسب، محمد رضا شعیری
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    دومین کنگره بین المللی اضطراب
PDF   

●  کیفیت زندگی در دانشجویان
   ◂ صبیحه کریمی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    دومین کنگره بین المللی اضطراب
PDF   

●  ذهن اگاهی ، اضطراب ، افسردگی و بهزیستی روانی در دانشجویان
   ◂ صبیحه کریمی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1392/03/08  2013/05/29
    پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
PDF   

●  The Influence of Group Art therapy with Cognitive- Behavioral View on the 9-10 Year Old Aggressive Children
   ◂ الهه ظاهری, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  Adolescent (STAXI-2 C/A) questionnaire amongst 12-17 year Old Iranian Students
   ◂ اعظم برابادی, Mohammadali Moghaddam, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  نقش شادکامی و تاب اوری در رضایتمندی از زندگی
   ◂ لیلا حیدری نسب
   ✔ 1391/05/31  2012/08/21
    26th conference of the european helath psychology society
PDF   پایان نامه ها

●  ارزیابی مدل تاثیر تجارب اسیب زا و استرس فرهنگ پذیری بر تاباوری و نشانگان ضربه روان شناختی با در نظر گرفتن نقش واسطهای متغیرهای خودکارامدی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران
   ◂ باقر رضایی

●  مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح

●  بررسی رابطه بین سه پارادایم دی ار ام ، اثر اطلاعات غلط و تورم تخیل در ایجاد حافظه کاذب در نمونه غیر بالینی
   ◂ سمانه امیری

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مفهوم خود در نمونه های غیر بالینی
   ◂ مریم الشکری

●  بررسی رابطه خود پنداره جنسی با عملکرد جنسیو عزت نفس در زنان مبتلا به واژینیسیون
   ◂ فاطمه قنادیان

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مفهوم خود در نمونه های غیر بالین سطوح اگاهی هیجانی در دانشجویان
   ◂ الهه خلیلی

●  رابطه کمال گرایی و پریشانی روان شناختی با میانجی گری افکار تکرار شونده منفی در دانشجویان
   ◂ فائزه هاشم زاده بیدهندی

●  تغییرات همزمان در نشانگان افسردگی و اضطراب با نوسانات عملکرد جنسی در نمونه غیر بالینی زینان متاهل جوان بر اساس ثبت روزانه
   ◂ سعیده ایزدی دهنوی

●  مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای ازمون رور شاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد غیر مبتلا
   ◂ سمیه منتشلو

●  Effects of ergonomic factors on job burnout of employees with emphasis on the role of mediating character of labor (case study: factories of polar shahin share city of Esfahan province)
   ◂ حسین موذنینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید