دانشگاه شاهد

ابوالفضل ذوالفقاری

دانشیار - دکتری جامعه شناسی سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق : 11
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212447
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●  بررسی مقایسهای هویت واقعی و مجازی افراد )موردمطالعه: جوانان شهر یاسوج(
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، سید علی پرهیز
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق
PDF   

●  بررسی نسبت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری -پیمان محمودی-یونس نور بخش
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
PDF   

●  بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری 1 / ، / قاسم مشکینی 3، حسین صابر دمیرچی 2
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    سیاست پژوهی
PDF   

●  بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت بخش و مشروعیت زدا در سینمای ایران
   ◂ -مژده پور محمدی، ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1396/09/07  2017/11/28
    راهبرد فرهنگ


●  بررسی عدم صداقت اکادمیک در میان دانشجویان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1396/09/03  2017/11/24
    Review of European Studies


●  بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)
   ◂  حسین صابر دمیرچی 1؛ ابوالفضل ذوالفقاری2؛ عبدالرضا باقری بنجار3
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    جامعه شناسی نهادهای اجتماعی


●  بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به ان از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران
   ◂ زینب اختری، ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    اسلام و مطالعات اجتماعی


●  مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص سازی ان ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، قاسم مشکینی، مجید صالحی
   ✔ 1396/03/21  2017/06/11
    اسلام و علوم اجتماعی
PDF   

●  بررسی نسیت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان با تاکید بر قوم بختیاری
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری -پیمان محمودی
   ✔ 1396/01/19  2017/04/08
    مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران


●  اسیبشناسی روابط خارج از عرف دختران
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری-اکرم رمضانی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  نقش نخبگان در روابط دولت ملت ( در دوره نهضت تنباکو)
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1395/08/11  2016/11/01
    همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
PDF   

●  بررسی عدالت در گفتمان نیولیبرالیسم و روابط دولت ملت
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1395/08/01  2016/10/22
    همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
PDF   

●  بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی براساس دیدگاههای استاد مطهری
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1394/01/11  2015/03/31
    شناخت اخلاق و اداب حسینی
PDF   

●  بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سبک زندگی اسلامی
PDF   

●  بررسی جامعه شناختی پدیده رشوه در ادارات دولتی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/07/20  2014/10/12
    کنفرانس مدیریت در قرن 21
PDF   

●  بررسی رابطه نوع دینداری با نگرش نسبت به عدالت اجتماعی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/03/12  2014/06/02
    سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
PDF   

●  تحلیل گفتمان سبک زندگی اسلامی در اندیشه مقام رهبری
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، ابوالفضل احمدی
   ✔ 1392/07/29  2013/10/21
    اولین همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی
PDF   

●  موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، محمد رضا حشمتی-ابوذر سمیعی-معصومه قلی زاده-محمد اکبری
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  تاثیر اسیب شناختی اینترنت بر دانشجویان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، محسن عظیمی
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    پنجمین سمینار سراسری سلامت روان دانشجویان


کتاب ها

●  دین ، دینداری ، مردمسالاری

●  ماکس وبر درامدی انتقادی

●  جامعه شناسی وجامعه شناسی جامعه شناسی

●  دین و دموکراسی(تاملاتی در انواع مواجهه دین با دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک)

پایان نامه ها

●  بررسی نگرش دانشجویان به عدالت اجتماعی ،ازادی و رویکردهای ضد استعماری با تاکید بر میدان دانشگاهی
   ◂ سیده فاطمه عمادی

●  بررسی مقایسه ای گفتمان های موافق و مخالف دینی سازی علوم انسانی در ایران
   ◂ رضا عباسی منحصر

●  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به دموکراسی
   ◂ حمدالله حاجی زاده

●  بررسی رابطه بین نگرش به سیاست های دولت (نئو لیبرال) و نگرش به عدالت اجتماعی
   ◂ عاطفه علیپورکریمی

●  بررسی جامعه شناختی سیر تحول مولفه های هویت ملی در ادبیات داستانی
   ◂ فردین اریش

●  بررسی مقایسه ای هویت مجازی و واقعی افراد(مورد مطالعه: جوانان شهر یاسوج)
   ◂ سیدعلی پرهیز

●  تبار شناسی ایده اسلامی کردن علم در ایران تا پایان دوره انقلاب فرهنگی اول
   ◂ حاجیه محمدعلی زاده

●  بررسی انگیزه ها و پیامدهای شکل گیری فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان در منطقه نفت خیز جنوب
   ◂ پیمان محمودی

●  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی با امید اجتماعی در بین جوانان 0مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران
   ◂ ناهید باقری

●  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی با امید اجتماعی در بین جوانان 0مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران
   ◂ ناهید باقرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید