دانشگاه شاهد

حمیدرضا نویدی قاضیانی

استاد - دکترا ریاضی کابردی- تحقیق در عملیات


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق : 314
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212239
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (68)   Download XML   Download TXT

●  بهبود تخصیص منابع اینترنت اشیا در محاسبات مه با استفاده از نظریه بازی غیر همکارانه
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، هوشیار محمدی، سیدحمید حاجی سیدجوادی، افشین رضاخانی
   ✔ 1400/12/10  2022/03/01
    پدافند الکترونیکی و سایبری
PDF   

●  یک مدل رقابتی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، رضا بختیاری، سعیده نوری
   ✔ 1400/10/17  2022/01/07
    International Journal of Nonlinear Analysis and Applications


●  A new resource allocation method in fog computing via non-cooperative game theory
   ◂ Houshyar Mohammady Talvar, Hamid Navidi Ghaziani, Afshin Rezakhani, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1400/07/13  2021/10/05
    Journal of Intelligent & Fuzzy Systems


●  EvoBank: An evolutionary game solution for Bankruptcy problem
   ◂ Hamidreza Mahini, Hamid Navidi Ghaziani, Fatemeh Babaei, Seyyedeh Mobarakeh Mousavirad
   ✔ 1400/06/08  2021/08/30
    Swarm and Evolutionary Computation


●  A bankruptcy approach to solve the fixed cost allocation problem in transport systems
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Fatemeh Babaei, Stefano Moretti
   ✔ 1400/06/04  2021/08/26
    Top: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research


●  A cooperative approach for combining particle swarm optimization and differential evolution algorithms to solve single-objective optimization problems
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Mitra Mirzarezaee, Hamid Haj Seyyed Javadi, Marziayh Dadvar
   ✔ 1400/04/26  2021/07/17
    Applied Intelligence


●  رویکرد ورشکستگی برای مدیریت منابع اگاه از یکپارچگی در یک فدراسیون ابر
   ◂ Alireza Mahini، Reza Berangi، Amir Masoud Rahmani، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1400/04/07  2021/06/28
    Cluster Computing:The Journal of Networks, Software Tools and Applications
PDF   

●  A bankruptcy based approach to solving multi-agent credit assignment problem
   ◂ M.E. Shiri, Hamid Navidi Ghaziani, Hossen Yarahmadi, A. Sharifi
   ✔ 1400/01/30  2021/04/19
    International Journal of Nonlinear Analysis and Applications


●  A New Incentive Mechanism to Detect and Restrict Sybil Nodes in P2P File-Sharing Networks with a Heterogeneous Bandwidth
   ◂ M. Babazadeh Shareh, Hamid Haj Seyyed Javadi, M. HosseinZadeh, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    Journal of Artificial Intelligence & Data Mining=Journal of AI and Data Mining
PDF   

●  Numerical Solution of Open-Loop Nash Differential Games Based on the Legendre Tau Method
   ◂ Mojtaba Dehghan Banadaki, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1399/05/02  2020/07/23
    Games
PDF   مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  تعیین دسته پرنفوذ در شبکه های اجتماعی با رویکرد نظریه بازی تکاملی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    دومین همایش ملی ریاضی و امار دانشگاه گنبد کاووس
PDF   

●  شناسایی فاکتور تمایز توسط تعیین ضریب مشخصه ها
   ◂ سعیده نوری، حمیدرضا نویدی قاضیانی، سارا نجاتی
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    دومین همایش ملی ریاضی و امار دانشگاه گنبد کاووس
PDF   

●  تسریع عملکرد ابرکره جداکننده دوتایی ماشین بردار پشتیبان
   ◂ سارا نجاتی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، محمد رزاقی
   ✔ 1398/11/16  2020/02/05
    سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
PDF   

●  چشم انداز ریاضی در زیست و پزشکی
   ◂ بهروز رییسی وانانی، مجید حسن پورعزتی، ابوالفضل تاری مرزاباد، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  کاربردهای تطبیقی و غیرتطبیقی مدل های گیم در بیوانفورماتیک
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  حل مساله تخصیص هزینه ثابت در شبکه جمل و نقل با استفاده از نظریه بازی همکارانه مساله ورشکستگی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، فاطمه بابایی
   ✔ 1398/01/24  2019/04/13
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  A cooperative game theoreticallocation in cloud computing approach for stable resource
   ◂ Mojtaba Dehghan Banadaki, Hamidreza Navidi
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  Modeling competitive information diffusion in social networks as a Stackelberg game
   ◂ Shahla Jafari, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، مهدی قاسمی، شهلا جعفری
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Providing a Competitive Model of Social Network Penetration with the Presence of Two Opposing Ideas
   ◂ Z. Poorheidar, M. A. M. A. Kermani, H. Navidi
   ✔ 1395/06/10  2016/08/31
    2th International Conference on New Challenges in Managment and Business
PDF   کتاب ها

●  مدخلی بر نظریه بازی ها
   ◂ حمیدرضا نویدی- سعید کتابچی- معصمه مسی بیدگلی

●  نظریه بازی همکارانه
   ◂ حمیدرضا نویدی و فاطمه بابایی

●  wavelet transforms and their recent applications in biology and geoscience
   ◂ Abdolreza Asad Ganbarii,Mir Mohsen Pedram,Ali Ahmadi,Ali Broumandnia,Seyyed Reza Aleaghil

●  مدخلی بر نظریه بازیها
   ◂ حمیدرضا نویدی،سعید کتابچی و معصومه مسی بیدگلی

پایان نامه ها

●  روش های تخصیص هزینه و منابع در مسئله ورشکستگی
   ◂ فاطمه بابایی

●  بهبود کارایی روش ماشین بردار پشتیبان و ابرکره جداکننده با استفاده از تکنیک وزندار کردن داده ها
   ◂ سارا نجاتی

●  یک مدل رقابتی در نظریه بازی برایبیشینه سازی نفوذ در شبکه های اجتماعی
   ◂ سعیده نوری

●  استفاده از یک الگوریتم نظریه بازی برای شناسایی ساختار انجمن های همپوشان در شبکه ها
   ◂ علی عیسی پورخسادان

●  بررسی بازیهای همکارانه با ائتلاف دو جانبه فازی
   ◂ فاطمه کاظمیان محمدابادی

●  مدل سازی تاثیر میلوم چند گانه با استفاده از نظریه بازی تکاملی و تاثیر ان بر عملکرد کلیه
   ◂ شمسی پورزارع

●  گسترش مدل انتشار رقابتی در شبکه های اجتماعی از طریق برنامه ریزی خطی
   ◂ شهلا جعفری

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  بازی معمای زندانی تکاملی
   ◂ ادیب کوشکی

●  مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه های اجتماعی از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ مهدی قاسمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید