دانشگاه شاهد

علی حسن نیا

استاد یار - دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی ـ گرایش علوم قران و حدیث


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قران و حدیث
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

رزومه فارسی

دکتر علی حسن‌نیا

عضو هیات علمی گروه علوم قران و حدیث دانشگاه شاهد (a.hasannia@shahed.ac.ir)

 

الف) مدارک و دوره‌های تخصصی دانشگاهی داخل و خارج از کشور:

ü     کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم حدیث) – دانشگاه قران و حدیث - 1382

ü     کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم حدیث و تفسیر اثری) – دانشگاه قران و حدیث – 1385 (عنوان پایان‌نامه: ترجمه و نقد کتاب "قران کریم و تفاسیر متقدم شیع? امامیه از میر بَر اَشِر")(پایان نامه شایست? تقدیر در اولین همایش حدیث پژوهش از سوی دانشگاه قران و حدیث ـ اردیبهشت 1389)

ü     دکتری تخصصی: الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قران و حدیث) – دانشگاه تهران ـ 1394 (عنوان رساله: تحلیل انتقادی "حدیث شیعه از نگاه مستشرقان") (رتب? اول پژوهش‌های قرانی کشور در مقطع دکتری در سال 1395 (برگزیده شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)).

ü     محقق مهمان در موسس? شرق‌شناسی دانشگاه وین، سپتامبر 2014 الی می 2015.

ü     همکار و پژوهشگر در طرح «معرفی علمای شیعه» در موسس? شیعه‌شناسی لندن (1396 تا کنون).

 

ب) سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌های قران و حدیث، شاهد، علوم و فنونی قرانی، تقریب مذاهب اسلامی، اصول دین، پیام نور و امام علی (ع) (مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی): دروس زبان تخصصی گرایش‌های الهیات و معارف اسلامی و فقه و حقوق، زبان عمومی و تافل، امادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری الهیات و معارف اسلامی، خاورشناسان و حدیث، خاورشناسان و قران، خاورشناسان و سنت، اخلاق اسلامی، صرف و نحو عربی، اشنایی با نهج البلاغه، تاریخ تحلیلی اسلام، تاریخ حدیث، فقه الحدیث، مصطلح الحدیث، علم رجال، هندسه دانش‌های حدیثی، شرق‌شناسی، تاریخ اسلام، اشنایی با ادیان توحیدی و کتب ان‌ها، اموزه‌های روانشناسی در حدیث، اموزه‌های روانشناسی در قران، روانشناسی دین و...

 

ج) مقالات و کتب:

- فارسی

ü     «اشنایی با کتاب "الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة"»، حدیث اندیشه، بهار 1381، ش 1؛

ü     «ترحم و ترضی»، حدیث اندیشه، دانشکد? علوم حدیث، دور? جدید، شمار? 2؛

ü     «الفرقان الحق، کوشش نافرجام در تحریف قران»، اندیش? تقریب، ویژه‌نام? ش 2؛

ü     «انجیل دربار? پیامبر چه می‌گوید؟»، ترجم? مناظره‌ای از شیخ احمد دیدات، اندیش? تقریب، سال پنجم، ش 17، زمستان 1387؛

ü     «نقش ایرانیان در تدوین حدیث»، دانشنام? ایرانیان، 1386؛

ü     «تاملی در کتاب قران کریم و تفاسیر متقدم شیعه امامیه/میرباراشر»، کتاب ماه دین، سال چهاردهم، شماره 42، پیاپی 162.

ü     کتاب همایش‌های علمی بین‌المللی در حوزه قران، دین و فلسفه، نویسنده: علی حسن‌نیا، منتشر شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و اموزش عالی قرانی کشور، موسس? بین‌المللی انتشارات نهج‌البلاغه، انتشارات نهج، 1394: دو جلد؛

ü     کتاب نخبگان قرانی جهان (جلد نخست)، نویسنده همکار: علی حسن‌نیا، منتشر شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری (به صورت محدود)، مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و اموزش عالی قرانی کشور، زمستان 1394؛

ü     کتاب نشریات علمی‌ پژوهشی قرانی جهان به شش زبان (جلد نخست)، نویسنده همکار: علی حسن‌نیا، منتشر شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری (به صورت محدود)، مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و اموزش عالی قرانی کشور، زمستان 1394؛

ü     «روش‌های تفسیری در تفاسیر متقدم امامیه»(از میر بَر اَشِر)، ترجمه و نقد: علی حسن‌نیا، در مجموع? مقالات تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی، قم، انتشارات دار الحدیث، نوبت اول: 1395، صص 201-230؛

ü     «طبقه‌بندی و تحلیل پژوهش‌های خاورشناسان در حدیث شیعه»، نشریه علمی پژوهشی علوم حدیث (ISSN: 1561-0098)، ش 20 (4)، زمستان 1395، صص 23-59.

ü     کتاب سهم اسلام در تمدن بشری (استن وود کاب)، مترجم (به ضمیمه نقد و بررسی): علی حسن‌نیا، تهران، انتشارات شب‌افروز، 1395.

ü     «تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون عدالت توحیدی در قران کریم»، نشری? علمی پژوهشی پژوهش‌های قرانی (ISSN: 2251-9815)، سال بیست و یکم، ش ?، پیاپی ??، زمستان ????، صص: ??-??.

ü     «مطالع? تحلیلی روش‌شناسی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه»، نشری? علمی‌ پژوهشی تحقیقات علوم قران و حدیث (EISSN:2476-616X و شاپای چاپی: 2008-2681)، دوره 14، ش 2، پیاپی 34: تابستان 1396، صص 61-89.

ü     «خدایی که هرگز نبود!» ترجمه‌ کتاب The God That Never Was از شیخ احمد دیدات، احسن الحدیث، ش ?، سال دوم، پاییز و زمستان 1395، ص 73-84.

ü     «نگاهی تحلیلی بر جدیدترین پژوهش‌های اکادمیک غربیان در حدیث شیعه»، فصلی از کتاب تام?ت? روش‌شناخت? در حد?ثپژوه? ش?ع? از احمد پاکتچی و هادی گرامی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ????.

ü     «واکاوی معنای رَجُلٌ مَطلوبٌ» در حدیث عنوان بصری، نشری? علمی پژوهشی مطالعات فهم حدیث، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان 1396، پیاپی 7، صص 159-181.

ü     «بررسی و نقد نظری? رویت الهی در تفسیر سورابادی»، دوفصلنام? علمی پژوهشی پژوهشنام? تفسیر و زبان قران، ش یازدهم، پاییز و زمستان 1396، صص 77-90.

ü     «بررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت و اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی»، نشری? این? پژوهش، تابستان 1397.

ü     «مطالع? تحلیلی سیر پژوهش‌های غربی در حدیث امامیه»، نشری? علمی پژوهشی حدیث‌پژوهی، ش ??، تابستان و پاییز 1397، سال ششم، شماره 1، پیاپی 11، صص 77-90.

 

-       عربی

ü     «توثیق نهج البلاغة وتاریخه علی ضو المعاییر الادبیة والبلاغیه: دراسة تحلیلیة لاول بحث غربی ممنهج حول نهج البلاغة»، فصلیتان علمیتان تخصصیتان تعالیم نهج البلاغة، السنة الثانیة، العدد الاول، ربیع و صیف ???? (المتوالی ?)، من صفحه ?? الی ??.

ü     «دراسة تعالیم عصمة الا ئمة فی وصیة الا (ع)؛ نقد نظریة عبد الرحمن الجمیعان»، فصلیتان علمیتان تخصصیتان دراسات حدیثة فی نهج البلاغة، السنة الاولی، العدد الثانی، ربیع و صیف 1439 (المتوالی 2)، من صفحة 21 الی 28.

-       انگلیسی

ü  “The Trend of Western Hadith Studies from The Beginning to The Present Time Focusing On Imamiyya Hadith”, Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal (ISSN 2319-4979), 6 (1), pp. 37-49.

ü  “Hadith as a cultural Memory in Shi'a: A Study of Orientalists' Views on The Position of Hadith and Later Shi'a Hadith Collections, Regarding to The Rainer Brunner’s Views », Journal of Contemporary Islamic Studies (J.C.I.S), 1 (1), Winter & Spring 2018, pp. 63-83.

 

د) کنفرانس‌ها و سمینارها:

-       فارسی:

ü     «نهضت ترجمه در مطالعات مستشرقان (با نگاهی به یک اثر)»، ارائه در اولین همایش ترجمه متون اسلامی و چاپ در مجموع? مقالات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیش? اسلامی، مرداد 1388.

ü     «خیانت مجازی و مدرنیته: کنکاشی در ریشه‌ها، اسیب‌ها و راهکارهای مقابله با خیانت مجازی در خانواده در دنیای مدرن با تاکید بر متون دینی»، پذیرش در اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم انسانی و اسلامی به صورت پوستر الکترونیکی، پاییز 1393.

ü     «عرص? بین‌الملل و رسالت ما؛ جریان‌شناسی مطالعات دینی جهان با نگاهی به نشست‌ها و همایش‌های علمی ـ دینی»، پذیرش مقاله و ارائ? سخنرانی در همایش ملی «اینده‌پژوهی اموزش عالی ایران: چشم‌انداز بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و چالش‌های ان»، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، اردیبهشت 1395.

-       لاتین:

ü  “Human Cloning, The Holy Quran, and Divine Rules”, 17th Annual Meeting of Mefs, Damascus, Syria, 6-9 october, 2010.

ü   “The Influence of Imami Fiqh on Human Cloning”, presentation in the 2nd International Congress of Bioethics, Iran, Tehran, 5-7 February 2011.

ü  “Human Cloning and Muslim Thinkers’ Views in The Light of Verses of the Holy Quran”, University of Nairobi, Nairobi, Kenya, 4th-5th June, 2011.

ü   “The Influence of 'Im?m? jurisprudential principles on treatment application of stem cells”, poster in the international conference of stem cells, Iran, Tehran, Medicine Sciences Faculty, 2001.

ü  “The Holy Quran, Genetic Gender Determination and Recognition, and Divine Knowledge and Creativeness”, poster in Royan International Congress, Tehran, Medicine Sciences Faculty, 2001.

ü  Participating the first Shi'i Studies Conference, London, England, 5-6 May 2015.

ü  Participating der Internationalen Hadithtagung: Die Hadithwissenschaft Zwischen Tradition und Gegenwart, 17-19 April 2015, Muster, Germany.

ü   “Now I Am a Muslim: A Comparative Study on Profession of Faith (Shahadah) in Shi'i and Sunni Hadith and Fiqh”, The Eighth Al-Jami’ah International Conference on Revisiting Sunni and Shi’ah: Thoughts, Spirituality, and New Movements, Yogyakarta, Indonesia, 6-8 November 2015.

ü   “Legal Challenges in Stem Cells Application: Codifying Legal Codes”, poster in Royan International Twin Congress: Twelfth International Congress of Stem Cells, Tehran, Iran, Medicine Sciences Faculty, August 31- September 2, 2016.

ü  The Influence of Islamic life on Fertility Health, poster in Royan International Twin Congress: Seventeenth International Congress of Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran, Medicine Sciences Faculty, August 31- September 2, 2016.

ü  “Medical Civil Liability of Therapy Researches of Stem Cells (With an Emphasis on Imam Khomeini’s Legal Opinions”, poster in Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Iran, April 19-21, 2017.

ü  “Jurisprudential and Legal Principles of Producing Germ Cells by Stem Cells, Regarding Khomeini’s Legal Views”, poster in The 3st International Congress on Reproduction (ISERB 2017), Tehran, Iran, Medicine Sciences Faculty, May 2017.

ü  Conditions of the Legitimate Contracts of Stem Cell in Terms of Jurisprudence, Law and The Legal Views of Imam Khomeini”, poster in Royan International Twin Congress: 13th Stem Cell Biology & Technology, Tehran, Iran, Medicine Sciences Faculty, August 31- September 2, 2017.

ü  “The Sacred Ignorance: The Connection Between Religious Ignorance and Religious Violence”, International Conference of Religion and Dialogue, University of Pretoria, South Africa, 23-24 August 2017.

 

ه) برگزاری کارگاه و نشست تخصصی:

ü     نشست علمی تخصصی «خاورشناسان و حدیث شیعه؛ عرصه ها و چالش ها»، دوشنبه ?/??/??، قم، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف قران کریم (دانشگاه قران و حدیث).

ü     کارگاه اموزشی «روش تحلیل انتقادی متون خاورشناسان»، یکشنبه ??/?/??، تهران، دانشگاه الزهرا، سالن ابن سینا، برگزار کننده: گروه علوم قران و حدیث دانشگاه الزهرا.

ü     نشست علمی تخصصی «بازخوانی و تحلیل پوشش در لسان اهل بیت علیهم السلام»، از سری نشست های تخصصی ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، ??/??/??، تهران، خانه کتاب.

ü     کارگاه و نشست علمی با عنوان «گرایش‌های معاصر خاورشناسی به مطالعات حدیثی شیعه»، در چهارمین مدرس? تابستانی انجمن کلام امامیه، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوز? علمیه، انجمن کلام امامیه، شهریور 1397.

 

و) رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی دفاع شده:

ü     پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل انتقادی مبانی، روش و ارای امینه اینلوز در حدیث شیعه (مورد مطالعه: تصویر زن در نهج البلاغه و کتاب سلیم بن قیس)، دانشجو: سمیه شیخی، استاد راهنما: علی حسن نیا، گروه علوم قران و حدیث دانشگاه شاهد، دفاع شده در شهریور 1397.

ü     پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و تحلیل همنشینی واژگان احسان و تقوی در قران کریم، دانشجو: اعظم شهریاری، استاد راهنما: علی حسن‌نیا، گروه علوم قران و حدیث دانشگاه شاهد، دفاع شده در شهریور 1397.

ü     پایان نام? کارشناسی ارشد با عنوان تبیین مبانی قرانی انقلاب اسلامی ایران، دانشجو: فواد رمضانی، راهنما: مجید معارف، مشاور: علی حسن نیا، گروه علوم قران و حدیث دانشگاه اصول دین، دفاع شده در بهمن 1396.

ü     پایان نام? کارشناسی ارشد با عنوان جایگاه مدح و مرثیه در مکتب ائمه علیهم السلام، دانشجو: کمال الدین عبدالوهابی، راهنما: علی حسن‌نیا، گروه علوم قران و حدیث دانشگاه اصول دین، دفاع شده در دی 1396.

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  تاریخ گذاری سوره اخلاص (توحید)
   ◂ علی حسن نیا، رسول محمدجعفری، حسین محمدی
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  تاریخ گذاری سوره لیل
   ◂ رسول محمدجعفری، علی حسن نیا، حسین محمدی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  نقادی دیدگاههای یوسف درّه حدّاد نسبت به ادعای نصرانیت دعوت پیامبر اسلام (ص)
   ◂ رحیمه کنعانی، ثریا قطبی، علی حسن نیا، زهره اخوان مقدم
   ✔ 1397/09/30  2018/12/21
    Journal of Organizational Behavior Research


●  مطالعه تحلیلی سیر پژوهش های غربی در حدیث امامیه
   ◂ سیدمحمد موسوی مقدم، علی راد، علی حسن نیا
   ✔ 1397/06/17  2018/09/08
    حدیث پژوهی
PDF   

●  بررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی
   ◂ حسین لاغری، علی حسن نیا
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    اینه پژوهش
PDF   

●  دراسة تعالیم عصمة الایمة فی وصیة الامام علی (ع)؛ نقد نظریة عبد الرحمن الجمیعان
   ◂ علی حسن نیا، محمود صیدی
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دراسات حدیثة فی نهج البلاغه
PDF   

●  حدیث، حافظ? فرهنگی شیعه:رهیافتی بر ارای خاورشناسان دربار? جایگاه حدیث و جوامع متاخر روایی شیعه با تاکید بر نظرات رینر برونر
   ◂ فتحیه فتاحی زاده، علی حسن نیا
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Journal of Contemporary Islamic Studies
PDF   

●  بررسی و نقد نظریه «رویت الهی» در تفسیر سورابادی
   ◂ محمود صیدی، علی حسن نیا، محمود واعظی
   ✔ 1396/12/29  2018/03/20
    پژوهشنامه تفسیر و زبان قران
PDF   

●  واکاوی معنای رجل مطلوب در حدیث عنوان بصری
   ◂ علی حسن نیا، محسن خاتمی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    مطالعات فهم حدیث


●  توثیق نهج ‌البلاغة وتاریخه علی ضو المعاییر الادبیة والبلاغیة: دراسة تحلیلیة لاول بحث غربی ممنهج حول نهج ‌البلاغة
   ◂ علی حسن نیا
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    دراسات حدیثة فی نهج البلاغه
PDF   مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  شرایط صحت قرارداد های درمانی سلول های بنیادی از نظر فقه وحقوق با رویکرد فقهی امام خمینی (ره)
   ◂ خدیجه احمدخانبیگی، علی حسن نیا، مصطفی محقق داماد
   ✔ 1396/06/08  2017/08/30
     royan international twin congress
PDF   

●  مبانی فقهی وحقوقی در تولید سلولهای جنسی توسط سلولهای بنیادی با دیدگاه فقهی امام خمینی ره
   ◂ علی حسن نیا
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    The Third International Congress of Reproduction
PDF   

●  مسیولیت مدنی پزشکی در تحقیقات درمانی سلول‌های بنیادی (با رویکردی بر نظرات فقهی امام خمینی (ره))
   ◂ خدیجه احمدخانبیگی، علی حسن نیا
   ✔ 1396/01/30  2017/04/19
    2nd International Stem Cells and Regenerative Medicine Congress - 2017
PDF   

●  تاثیر سبک زندگی اسلامی بر باروری
   ◂ خدیجه احمد خانبیگی، علی حسن نیا، امیرحسین ورشوچی منفرد
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    17th Royan International congress of reproductive biomedicine
PDF   

●  مباحث حقوقی در کاربرد سلول های بنیادی: تدوین کدهای حقوقی
   ◂ خدیجه احمد خانبیگی، علی حسن نیا، امیرحسین ورشوچی منفرد
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    12th congress ofn stem cell biology & technology
PDF   

●  عرصه بین‌الملل و مباحث ما؛ جریان‌شناسی مطالعات دینی جهان با نگاهی به نشست‌ها و همایش‌های علمی ـ دینی
   ◂ علی حسن نیا
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    اولین همایش ملی اینده پژوهی اموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های ان
PDF   

کتاب ها

●  رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه
   ◂ جمعی از نویسندگان

●  سهم اسلام در تمدن بشری
   ◂ استن وود کاب (نویسنده اصلی) - علی حسن نیا (مترجم و ناقد)

●  تفسیر امامیه در پژوهش های غربیان
   ◂ سرویراستار: محمدعلی طباطبایی با همکاری گروهی از نویسندگان

●  همایش های علمی بین المللی و ملی در حوزه قران دین و فلسفه (جلدهای اول و دوم)
   ◂ علی حسن نیا - محمود واعظی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید