دانشگاه شاهد

سعید سیدحسینی

استاد یار - دکتری تخصصی حقوق-فقه و حقوق خصوصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فقه و حقوق اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  احکام 3 (روش استنباط احکام)
   ◂ جمعی از نویسندگان

●  اشنایی با اصول فقه

●  سلوک عرفانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید