جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی کدو سبز (Cucurbita pepo) تحت تنش خشکی
تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی کدو سبز ( .L pepo Cucurbita (تحت تنش
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10452    1393/05/05   2014/07/27    
اثر مقدار بذر و کارایی باکتریهای تسهیل کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه با استفاده از ازمون های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع شده
EFFECT OF SEED AMOUNT AND EFFICIENCY OF BACTERIA
 حبیبی-عقیقی شاهوردی-نصیری شهرکی-چایچی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  Paper ID : 10544    1393/12/08   2015/02/27    
تاثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی بذر
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده- عقیقی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30986    1394/06/30   2015/09/21    
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمونی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، خصوصیات جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه - دارویی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( در شرایط کنترل شده
 راضیه صارمی، حشمت امیدی * ، عبدالامیر بستانی،
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42716    1395/10/10   2016/12/30    
بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه زنی سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش شوری
 وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، محمد رضایی چرمهینی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64422    1396/09/04   2017/11/25    
(Silybum marianum L.) تاثیر کیتوزان بر جوانه زنی و صفات بیوشیمیایی گیاهچه ماریتیغال
Effect of Chitosan on Seed Germination and Biochemical Traits of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Seedling under Salt Stress
 مهدی عقیقی شاهوردی ، *، حشمت امیدی ، سید اسماعیل موسوی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43657    1395/02/07   2016/04/26    
اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
 راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43936    1395/04/06   2016/06/26    
تاثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (quinoa Chenopodiu
Effect of chitosan nanoparticles and potassium nitrate on germination and some morphophysiological characteristics Seeds of quinoa (quinoa Chenopodiu
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95809    1397/09/05   2018/11/26    
اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، اهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی
Effect of Stevia rebaudiana seed priming treatments with salicylic acid, iron and zinc on some germination and photosynthetic pigments under drought stress
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127033    1398/08/06   2019/10/28    
بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه‌زنی سویا (Glycine max) در شرایط تنش شوری
Application of Chitosan on Soybean (Glycine max L.) Seed Germination under Salt Stress
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137432    1396/05/01   2017/07/23    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1111 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی