جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی سه جمعیت بالنگو شیرازی
Evaluation of Morphological Characteristics, Yield Components and Biochemical Indices in Three Populations of Balangu (Lallemantia royleana Benth.) Under Drought Stress
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137805    1399/10/07   2020/12/27    
بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خمسازی شاخه در رقم اولانچ گل رز
Improving Rosa hybrida cv. Avalanche Production under Bud Pruning and Bending Treatments
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147990    1399/04/11   2020/07/01    
تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن و 2,4-D بر تولید کالوس و گیاهچه زامیفولیا Zamioculcas zamiifolia Engl. در شرایط کشت درون شیشه‌ای
Effect of Different Concentrations of Nitrogen and 2,4-D on Callus and Plantlet Production of Zamioculcas zamiifolia Engl Under In vitro condition
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158331    1400/01/01   2021/03/21    
تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگیهای رویشی کلم تکمهای کشت شده در هیدروپونیک
Effect of Se
 خادمی، طباطبایی، بلند نظر
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64127    1396/03/30   2017/06/20    
ارزیابی محتوای نسبی ژنوم و پاسخ به خشکی در دانهال های فستوکای بلند جمع اوری شده در ایران
Eevaluation genome content and drought response in festuca arundinaceae seedling collected iran
 محسن کافی، نیر اعظم خوش خلق سیما، عبدالمجید لیاقت
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42998    1394/02/28   2015/05/18    
ویژگی و عملکرد روی بر سلنیوم تاثیر تکمه کلم رویشی های هیدروپونیک در شده کشت ای
 خادمی استانه، طباطبایی، بلند نظر
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42355    1396/03/30   2017/06/20    
اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در ابکشت
Effect of Urea and Ni on th growth
 نظری ممقانی، طباطبایی
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42216    1395/02/30   2016/05/19    
پراوری درون شیشه ای ، ریشه زایی و افزایش سازگاری گیاهچه های گلابی نطنزی به کمک قارچ میکورزیزا
In vitro Proliferation, rooting and acclimatization of Natanzi pear seedlings (Pyrus communis cv. Natanzi) with mycorrhiza fungi infection
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105960    1397/11/01   2019/01/21    
تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت بر تجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج
Effects of Nitrogen and Nutrient Removal on Nitrate Accumulation and Growth Characteristics of Spinach
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85212    1396/06/29   2017/09/20    
بررسی امکان القا پلی پلوییدی در سوخ های سنبلک Muscari با استفاده از ته شکافی و تیمار کلشی سین
Evaluation of Polyploidy Induction Possibility in Bulb of Muscari by Scoring and Colchicine Treatment
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137114    1398/12/01   2020/02/20    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1179 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی