جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه تاثیر نیتریک اکسید در همزیستی میکوریز بر رشد رویشی گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Study of the effect of nitric oxide on mycorrhizal symbiosis on vegetative growth of licorice under salt stress
 ارزو صفرزاده، گیتی برزین، داریوش طالعی
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان داروییو کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84795    1395/09/25   2016/12/15    
اثر متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه نایین هاوندی
Effect of methyl jasmonate on morphological and physiological characteristics of Nain-e- Havandi
 الناز محمدیان ، گیتی برزین، داریوش طالعی
هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84796    1396/04/14   2017/07/05    
Mechanism design for pricing and bandwidth allocation in heterogeneous wireless networks to maximize the social welfare
 
2017 9th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84797    1396/07/26   2017/10/18    
حقوق ایران در بهره برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین الملل
Irans Rights in Exploitation of Hirmand River From International Law Perspective
 
مطالعات حقوق انرژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85149    1396/10/11   2018/01/01    
A New Side-Channel Attack on Reduction of RSA CRT Montgomery Method Based
 
Journal of Circuits, Systems and Computers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137579    1399/03/05   2020/05/25    
NEMR: A Nonequidistant DPA Attack-Proof of Modular Reduction in a CRT Implementation of RSA
 سامان کاییدی و محمد علی دوستاری و محمدباقر غزنوی قوشچی
Journal of Circuits, Systems and Computers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84880    1396/12/04   2018/02/23    
Preventing Sybil attacks in P2P file sharing networks based on the evolutionary game model
 
Information Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85360    1397/11/05   2019/01/25    
تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی و مطالعات اجتماعی دوره متوسطه نظام جدید بر اساس میزان توجه به مهارت اجتماعی
 
مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158873    1400/07/16   2021/10/08    
CGUW: A system software for heterogeneous IPC mechanism in grid computing environments
 احسان موسوی خانقاه- سید علی قریشی
(2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84807    1396/11/16   2018/02/05    
مطالعه تطبیقی هندسه شطرنجی در شهرسازی و نقاشی دوران پهلوی
A Comparative Study of the GridGeometry in the Urbanism and Painting of the Pahlavi Era
 
باغ نظر=Bagh-e Nazar
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137453    1398/12/03   2020/02/22    
اولین صفحه...14011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1408 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی