جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر ساکارومیسس سرویسیه بر ابراز ژنهای انتروتوکسین در اشریشیا کلی EHEC و ETEC
Evaluation of the effect of Saccharomyces cerevisiae on the expression of enterotoxin genes in Escherichia coli O157: H7 (EHEC) and Escherichia coli H10407 (ETEC)
 
Microbial Pathogenesis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159378    1400/11/28   2022/02/17    
بررسی تاثیر تغذیه تکمیلی گیاه برنج با کودهای مایع بر خصوصیات مورفولوژی عملکرد و اجزای عملکرد ان
the effect of
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6068    1390/06/12   2011/09/03    
اثر محلول پاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی
the effect of liqied fertilizer containing
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6069    1390/06/12   2011/09/03    
تعیین میزان مصرف کود نیتروژن دار بر علمکرد گیاه داروی انیسون در راستای کشاورزی پایدار
 حسن حبیبی، مطلب حسین پور، اسماعیا نبی زاده، رسول قادر نژاد اذر
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7555    1390/06/12   2011/09/03    
بررسی میزان مصرف کود بیولوژیک ازوتوباکتر در تعدیل کود شیمیایی بر گیاه انیسون
 حسن حبیبی، مطلب حسین پور، اسماعیل نبی زاده، رسول قادر نژاد اذر
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7556    1390/06/12   2011/09/03    
تثبیت درجای سرب با استفاده از منابع مختلف فسفر در یک خاک الوده به سرب
In situ immobilization of soil Pb using various sources of phosphorus in lead-contaminated soil
 عبدالامیر بستانی، طیبه ایمانی، مجتبی بارانی مطلق، فرهاد خرمالی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4729    1390/06/12   2011/09/03    
سینتیک ازادشدن منگنز از خاکهای مختلف ایران ( تفکیک داده¬های سینتیکی به منابع مستقل از یکدیگر با استفاده از معادله مرتبه دوم)
Kinetics of manganese release from different soils of Iran (Separation of kinetic data to sources independent of each other using a second order eq.)
 عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4730    1390/06/12   2011/09/03    
سینتیک کاهش فسفر قابل استخراج از دو منبع سوپرفسفات تریپل (TSP) و دی¬امونیوم فسفات(DA) در یک خاک اهکی
 عبدالامیر بستانی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4731    1390/06/12   2011/09/03    
سینتیک ازاد شدن منگنز از خاک و رابطه پارامترهای سینتیکی با جذب منگنز توسط گیاه سورگوم
Kinetics of Manganese Release from Different Soils of Iran and Relation of Kinetic Parameters to Manganese Uptake by Sorghum
 عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4732    1390/06/12   2011/09/03    
بررسی تاثیر نسبت مولی فسفر به سرب در کاهش سرب قابل دسترس خاک
Study the effect of mole fraction of P/Pb in reduction of Pb soil availability
 عبدالامیر بستانی، طیبه ایمانی، مجتبی بارانی مطلق، فرهاد خرمالی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4727    1390/06/12   2011/09/03    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 658 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی