جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه رشد نهال های برخی ارقام زیتون الوده به پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد Meloidogyne javanica
A study on the growth of olive cultivars seedlings in the presence of verticillium wilt, Verticillium dahliae, and root-knot nematode, Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، احمد خیری، جواد زاد، حسن رضا اعتباریان، علیرضا بندانی، فیهمه نیاستی
63th International symposium of plant protection in gent university
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5652    1390/03/03   2011/05/24    
مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae بر تغییرات فعالیت کاتالاز در ریشه نهال های زیتون رقم زرد
Study of effect fungus wilt Verticillium dahliae on catalase activity changes on seedling root of cv. Zard Olive
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5657    1390/06/19   2011/09/10    
بررسی تغییرات فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه و برگ نهال های زیتون رقم کرونیکی الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
study of polyphenol oxydase quantitative activity on root and leaf of olive seedling cv. Koronieki infected by root-knot nematode, Mloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5658    1390/06/19   2011/09/10    
بررسی تغییرات فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه و برگ نهال های زیتون رقم کرونیکی الوده به قارچ عامل پژمردگی Verticillium dahliae
Study of polyphenol oxydase quantitative activity on root and leaf of olive seedling cv Koronieki infected by Verticillium dahliae
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5659    1390/06/19   2011/09/10    
شناسایی فون نماتدهای انگل (راسته Tylenchida) تیره های کاج، کاسنی و گلسرخ از مناطق تهران و کرج
identification of plant parasitic nematodes fauna (Tylenchida) of ornamental plants, Pinaceae, Asteraceae, and Rosaceae, in Tehran & Karaj
 ایت اله سعیدی زاده، فهامه ثابت، علی اسکندری، محمد رضا عتیقی، سمیه صادق، فهیمه نیاستی
نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5660    1390/08/05   2011/10/27    
شناسایی فون نماتد های انگل گیاهان (راسته Tylenchida) زیستی تیره های چمن، شمشاد و سرو در منطقه تهران و کرج
identification of plant parasitic nematodes fauna (Tylenchida) of ornamental plants, Poaceae, Buxaceae, and Cupressaceae, in Tehran & Karaj
 ایت اله سعیدی زاده، سمیه صادق، علی اسکندری، فهامه ثابت، فهیمه نیاستی
نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5661    1390/08/05   2011/10/27    
Thermal conductivity of a new insulator
 جهانگیر پیام ارا
International Green Energy Coference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5668    1390/03/19   2011/06/09    
تاثیر تراکم یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رایج گندم های بهاره ایرانی و افغانی در ازمایشهای افزایشی
Effects of Plant Density of Avena fatua on Yield and Yield Components of different verities of Iranian and afghan wheat
 عبیدالله غفوری، مجید امینی دهقی، محمدحسین فتوکیان، زند
چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5670    1390/11/17   2012/02/06    
شناسایی ارقام مقاوم و حساس یونجه به علف هرز انگل سس زراعی
Identification of alfalfa (Medicago sativa) cultivars resistant and sensitive to dodder
 امین کریم زاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، میقانی- فتوکیان
چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5671    1390/11/17   2012/02/06    
Upward Embedding Testing on Th is Np-Complete
 اردشیر دولتی ملک اباد
Workshop on Graphs and Algorithms
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5675    1390/03/11   2011/06/01    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 733 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی