جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

عوامل موثر بر ایجاد سازمان های کارافرین
The effecteive factors in Entrepreneur organizations creation
 رضا کهن هوش نژاد ، سعید خدامرادی
اولین همایش سراسری مدیریت،نواوری و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6089    1390/12/05   2012/02/24    
کارافرینی به مثابه یک فرایند: دروندادها و بروندادها
 سعید صفری، حسن خلیلی- نجمه توکل
اولین همایش سراسری مدیریت،نواوری و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6800    1390/12/01   2012/02/20    
Cascaded multilevel inverters fault control
 علیرضا فرزانه، جلال نظرزاده دینار
Acemp-Electromotion 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6092    1390/06/17   2011/09/08    
تاثیر مداخله اموزشی مراقبت مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با اگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی
 اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
همایش کشوری مراقبت و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6094    1390/12/03   2012/02/22    
بعضی مسائل در نظریه سرشت: گویایی گروههای متناهی
Some problems in character theory : Rationality of finite groups
 حسام الدین شریفی
The Fourth International Group Theory Conference of Iran
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6106    1390/12/19   2012/03/09    
.What are the lived exp experiences of Fatigue among the Sulfur Mustard Victims?: A Phenomenology Study
 مجیده هروی کریموی
10th congress of the European Federation of Internal Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5118    1390/07/13   2011/10/05    
ارائه مدل تحلیلی خروج از مرکز ماشین سنکرون قطب برجسته
A Detailed Analytical Model of a Salient-Pole Synchronous Generator Under Dynamic Eccentricity Faul
 محمد بابایی، جلال نظرزاده دینار، بابایی، فیض، ابراهیمی، امینی
IEEE Transactions on Magnetics
Endnote  XML  Paper ID : 6109    1390/01/12   2011/04/01    
Optical properties of silver nanoparticle dispersed in polymer matrix
 ابوالفضل ضیایی مهر، رضا پورصالحی
2011 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and 12th European Quantum Electronics Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6110    1389/03/22   2010/06/12    
تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (ازتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس انیسون
Effect of Biological Nitrogen Fertilizer (Azotobacter) and Plant Density on Yield, Yield Components and Essential Oil of Anise
 مطلب حسین پور، حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، پیرزاد
دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6158    1390/10/01   2011/12/22    
تاثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد
Effeact of chimical fertilizer and biofertilizer on seed yild
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری وغلی طباطبایی و علی مدرس ثانوی
دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6821    1391/03/01   2012/05/21    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 754 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی