جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

دریچه جدید به سوی بیولوژی پاسخ سلول به مواد مخدر .....
 منیژه کرمی، سیده سمانه معزی بهرام کاظمی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6671    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی پتانسیل علف کشی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر علف های هرزCynodon dactylon و Loloium perenne
Evaluation of herbicidal potential of rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oil on Cynodon dactylon and Lolium perenne weeds
 ایت اله رضایی نودهی، شاهپور خانقلی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7374    1391/06/14   2012/09/04    
تغییرات محتوای کلفروفیل a,b و نسبت ان ها ناشی از کاهش محتوای کاروتنوئید در گیاه شاهبیزک Atropabelladonna
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سید علی حسینی تفرشی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7471    1391/06/16   2012/09/06    
القا ریشه موئی در کاسنی Cichorium intybus L و مقایسه متابولیت های ثانویه در دودمان های حاصل
 بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7472    1391/06/16   2012/09/06    
خاموش سازی ژن pds در گیاه تاتوره Datura stramoniom با استفاده از VIGS همولوگوس
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدعلی حسینی تفرشی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7474    1391/06/16   2012/09/06    
القا خاموشی محلی ژن pds در گیاه شاهدانه با استفاده از ناقل ویروسی TRV
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدعلی حسینی تفرشی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7477    1391/06/16   2012/09/06    
بهینه سازی محیط کشت برای بهبود رشد کالوس در Haplophyllumrobustum
 سمیه خدایی، فرح کریمی، مرتضی یوسف زادی-نصرت رحمانی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7480    1391/06/16   2012/09/06    
بهبود تمایل نانوبادی علیه سم کلستریدیوم بوتولینوم نوع E با بهره گیری از تکنیک PCR مستعد خطا
 بهاره شاهی قورتولمش، سیدلطیف موسوی گرگری، معصومه رجبی-ریحانه حسین پور-رقیه باغبان
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7356    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی اثر ضد التهابی اسانس روغنی Ducrosia anethifolia در مدل کاراژینان در موش سفید ازمایشگاهی
Evaluation of anti inflammation effects of essential oil of Ducrosia anethifolia in mice
 محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، پروانه محسنی مقدم، نیره عسکری، علی مصطفوی، مرضیه اقتداردوست
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7337    1391/06/14   2012/09/04    
تاثیر یک دهنده نیتریک اکساید بر تولید اینترلوکین- 10
Effect of a nitric oxide donor on interleukin-10 secretion
 فاطمه حاجی قاسمی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7320    1391/06/14   2012/09/04    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 789 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی