جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر استخوان سازی غشای کلاژنی بدست امده از کیسه هوای ماهی سفید بر روی کالواریای موش
A survey on osteogenic effect of collagen?membrane derived from Rutilus kutum swim bladder in rat calvaria
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158668    1400/04/28   2021/07/19    
مقایسه کاربرد مایکرو ویو خانگی و روش روتین بر سرعت دکلسیفیکاسیون و کیفیت مقاطع هیستولوژیک تهیه شده از فک گوسفند
Comparison of Routine and Microwave-assisted Decalcification of Bone with or without Teeth, a Histologic Study
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148052    1399/08/11   2020/11/01    
توضیع تنش و.......
Stress distribution of esthetic posts in the restored maxillary central incisor: Three-dimensional finite-element analysis
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158353    1399/12/08   2021/02/26    
-
Effect of zinc oxide nanoparticles on physical and antimicrobial properties of resin?modified glass ionomer cement
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159074    1400/09/16   2021/12/07    
مقایسه اثر کلینیکی و رادیوگرافیکی روغن سیر وMTA در پالپوتومی دندانهای مولر شیری
The clinical and radiographic evaluation of Allium sativum oil (garlic oil) in comparison with mineral trioxide aggregate in primary molar pulpotomy
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159437    1400/08/29   2021/11/20    
ارزیابی ارقام خرما برای مقاومت به شوری
SCREENING DATE PALM CULTIVARS FOR SALINITY TOLERANCE
 مرعشی، حاجیلو، طباطبایی ، تورچی زارع
Pakistan Journal of Botany
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42358    1396/01/15   2017/04/04    
ارزیابی تنوع پذیری ژنتیکی القاییدر صفات زراعی کلزا با اشعه گاما
EVALUATION OF INDUCED GENETIC VARIABILITY IN AGRONOMIC TRAITS BY GAMMA IRRADIATION IN CANOLA (BRASSICA NAPUS L.)
 محمدحسین فتوکیان، نازگل عمرانی-ارزانی-سعیدی-ابطحی-بانوفاطمه-باقری
Pakistan Journal of Botany
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6516    1391/05/25   2012/08/15    
نقشه یابی دقیق qtl بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری در برنج
 محمدحسین فتوکیان، محمدی نژاد-سینگ-رضایی-ارزانی-ناخدا-مومنی-گریگور
زیست فناوری گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6517    1390/08/15   2011/11/06    
ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در ژنوتیپهای گندم دوروم و نا
quality traits in bread and durum wheatEvaluation the cooking
 معصومه رجبی، محمدحسین فتوکیان، رجبی-اقایی-محمدی
زیست فناوری گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8512    1392/06/20   2013/09/11    
SSR ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای
Assessment of genetic diversity of Iranian and non-Iranian barely genotypes (Hordeum vulgare L.) using SSR markers
 لاهوت ، زین العابدینی ، کریمی ، شهبازی ، صادق زاده
زیست فناوری گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43211    1395/07/26   2016/10/17    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 799 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی