جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique
 محمدرضا ملکی ، امیر حسین امیری
3rd International Conference on Production and Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7789    1392/01/09   2013/03/29    
FUMIGANT TOXICITY OF ESSENTIAL OILS OF MENTHA PIPERITA AND MENTHA SPICATA ON ADULTS OF THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOPOLI (HEMIPTERA: APHIDIDAE),
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، Gholamhossein Hasanshahi، Fatemeh Jahan، Habib Abbasipour، Mostafa Afzalifar
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7801    1392/02/25   2013/05/15    
INSECTICIDAL ACTIVITY OF SALVIA OFFICINALIS ON THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOPOLI (HEMIPTERA: APHIDIDAE) IN LABORATORY CONDITIONS)
 فاطمه جهان، حبیب عباسی پورشوشتری، Gholamhossein Hasanshahi، Fatemeh Jahan، Habib Abbasipour، Mostafa Afzalifar،
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7802    1392/02/25   2013/05/15    
COMPARISON OF NYMPH PRODUCTION DETERRENT EFFECT OF ESSENTIAL OIL OF FONICULUM VULGARE MILL. ON THE CABBAGE APHID, BREVICORYNE BRASSICAE L. AND THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOPOLI (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Gholamhossein Hasanshahi، Fatemeh Jahan، Habib Abbasipour، Alireza Askarianzadeh and Mostafa Afzalifar
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7803    1392/02/25   2013/05/15    
COMPARISON OF NYMPH PRODUCTION DETERRENT EFFECT OF TWO ESSENTIAL OILS OF SATUREJA ISOPHYLLA RRCH. AND ELETTARIA CARDMOMUM MATON ON THE CABBAGE APHID, BREVICORYNE BRASSICAE L. (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
 فاطمه جهان، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Gholamhossein Hasanshahi، Fatemeh Jahanو Mostafa Afzalifar
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7804    1392/02/25   2013/05/15    
INSECTICIDAL ACTIVITY OF TWO MEDICINAL ESSENTIAL OILS OF CINNAMOMUM ZELANICUM AND FOENICULUM VULGARE ON THE CABBAGE APHID, BREVICORYNE BRASSICAE L. (HEMIPTER: APHIDIDAE)A
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Gholamhossein Hasanshahi، Fatemeh Jahan،and Mostafa Afzalifar
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7805    1392/02/25   2013/05/15    
Effect of salicylic acid on total phenolic and rosmarinic acid contents in lemon balm plants exposed to nickel stress
 الهه سلطانی مایوان، طیبه رجبیان، پروانه ابریشم چی و مسعود تقی زاده
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8622    1392/02/26   2013/05/16    
Optimization of in vitro regeneration of some Salvia species via nodal explants culture
 رقیه سادات اجتهد، طیبه رجبیان، سید حسین تفرشی
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8623    1392/02/26   2013/05/16    
Expression profile of some of some genes envolve in Nicotiana benthamiana alkaloid biosyntesis pathway under abiotic stresses
 لیلا امرایی، فرح کریمی، سید علیرضا سلامی
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8870    1392/02/25   2013/05/15    
اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر روی صفات فیزیولوژیکی بالنگو شیرازی
Effects of diferent of Nitrogen fertilizers and manure on physiological traits on balangu Shirazi (Lallamenta royleana)
 حسن حبیبی، علاالدین کردنائیج، Mohammad Etemad، Hassan Habibi، AR Pazoki، A Kordnaeej. S Habibi
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8767    1392/03/25   2013/06/15    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 905 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی