جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی شکست خواب بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (colycynthis (L.) Schrad
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9496    1393/06/04   2014/08/26    
(Foeniculum vulgare Mill) بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9497    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک( 95 ) بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش پنبه (Gossypium hirsutum L) رقم ورامین
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9498    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه
شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9499    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کدوسبز
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9500    1393/06/04   2014/08/26    
شوری (Peganum harmala L.) تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و پارامترهای جوانه زنی گیاه دارویی اسپند
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9501    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تیمارهای اب داغ و خراش مکانیکی برجوانه زنی بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9502    1393/06/04   2014/08/26    
واکنش ارقام مختلف کنجد به کاربرد کود های شیمیایی و بیولوژیک تامین کننده نیتروژن
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری ، سید علی طباطبایی ، سید علی محمد مدرس ثانوی ،وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10441    1393/06/04   2014/08/26    
اثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجد
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری ، سید علی طباطبایی ، سید علی محمد مدرس ثانوی ،وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10442    1393/06/04   2014/08/26    
Solving an application problem by differential transform method
حل یک مساله کاربردی با روش تبدیل دیفرانسیلی
 ابوالفضل تاری مرزاباد
International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9508    1393/06/30   2014/09/21    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 966 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی