جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای الی و زیستی محتلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی های خاک در کشت زعفران
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84678    1397/04/01   2018/06/22    
بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز
The effects of planting date and seed priming on yield and physiological traits of two cumin ecotypes
 حسین قانع ،حسین امیر شکاری،امیر محمد ناجی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64205    1395/11/18   2017/02/06    
تاثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفهای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم ابیاری
The Impact of Applying Mycorrhiza and Surfactant on Forage Characteristics of Maize under Deficit Irrigation
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137783    1399/07/01   2020/09/22    
اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم های متفاوت ابیاری
Effect of nano, chemical, and biological fertilizers on the yield and quality ofsesame seeds under different irrigation regimes
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116670    1397/03/30   2018/06/20    
تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز
The Impacts of different tillage systems and types of fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Cumin (Cuminum cyminum L.)
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116609    1397/04/01   2018/06/22    
مطالعه واکنش های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل جاسمونات تحت تنش شوری
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85595    1397/07/10   2018/10/02    
اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشا و فعالیت انتی اکسیدانی در گونه های مختلف بالنگو (sp Lallemantia(
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85216    1397/03/28   2018/06/18    
ارزیابی واکنش ژنوتیپهای زمستانة کلزا به تنش خشکی اخر فصل در شرایط کاربرد سولفات امونیوم
Evaluation of Winter Canola Genotypes Response to Terminal Drought
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106099    1397/09/12   2018/12/03    
اثر تنش خشکی و محلولپاشی نانوکلات اهن و اسید فولویک تر عملکرد دانه و ترکیة اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد
Effect of Drought Stress and Foliar Nutrition of Iron Nano-Chelate and Fulvic Acid on Grain Yield and Fatty Acids’ Composition in Seed Oil of Two Sesame Cultivars
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158500    1399/04/01   2020/06/21    
اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف ابیاری در منطقه جنوب تهران
The Effect of Nitrogen Fertilizer Treatments on Yield Traits, Essence Percentage, and Shoot Nitrogen Content of Cumin under Different Irrigation Regimes in the Southern Region of Tehran
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159068    1400/07/01   2021/09/23    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 978 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی