دانشگاه شاهد

حشمت امیدی

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 253
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212327
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (155)   Download XML   Download TXT

●  Effect of chicken manure and chemical fertilizers on some morphological characteristics and yield flowers and replacement corm of saffron (Crocus sativus L.) under irrigation regimes.
   ◂ Amir Bostani, R Saeedi, Heshmat Omidi
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology


●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.)
   ◂ Amir Bostani, Hassanali Naghdi Badi , Heshmat Omidi, Nasim Pakbaz
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  Assessment of changes in secondary metabolites and growth of saffron under organic fertilizers and drought
   ◂ Heshmat Omidi, A bostani, R Saeidi
   ✔ 1401/01/15  2022/04/04
    Journal of Plant Nutrition


●  The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
   ◂ S Mousavi , Ayatollah Saeedizadeh, Heshmat Omidi, Mahdi aghighi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  Foliar Application of Iron and Zinc on Quinoa under Drought Stress Affects Its Seeds Germination and Biochemical Properties
   ◂ N Pakbaz, H Naghdibadi, A Bostani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/10/29  2022/01/19
    Journal of Plant Physiology


●  بهینه سازی جوانه زنی بذر، شاخص های رشد و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂  خ احمدی، حشمت امیدی، م امینی، ا سلطانی
   ✔ 1400/10/06  2021/12/27
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  اثر شدت مدت و قدرت امواج فراصوت بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رنگیزه¬های فتوسنتزی کلزا
   ◂ صبا داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/10/01  2021/12/22
    بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
PDF   

●  تاثیر پیشتیمار زیستی بذر بر شاخصهای جوانهزنی، رشدی و رنگیزه گیاه کتان ( Linum usitatissimum L. ( توده اصفهان تحت تنش شوری
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی
   ✔ 1400/09/24  2021/12/15
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  اثر پیش¬تیمارهای زیستی بر شاخص¬های جوانه¬زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری طبیعی
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی، ا موسوی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  Changes in antioxidant enzymes activities and alkaloid amount of Catharanthus roseus in response to plant growth regulators under drought condition
   ◂ M Ababaf, M Bakhshande, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/06/28  2021/09/19
    Industrial Crops and Products
مقالات کنفرانسی (167)   Download XML   Download TXT

●  Effect of pretreatment on germination components of Kelussia odoratissma Mozaf
   ◂ k Ahmadi, E soltanni, m amini, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Effect of priming and scratching on physiological and biochemical properties of Kelussia odoratissima Mozaff seedling
   ◂ k Ahmadi, m Amini, E soltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Evaluation of seedling vigor index and germination components of celery (Kelussia odoratissma Mozaf.) Under pretreatment
   ◂ k Ahmadi, m Amini, ESoltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی صفات طول و وزن گیاهچه گیاه کینوا )Willd quinoa Chenopodium ) در پاسخ به اثر خشکی و پرایمینگ
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  مطالعه ویژگیهای رشد گیاهچه کرفس کوهی ) odoratissma Kelussia .Mozaf )تحت تاثیر پرایمینگ
   ◂ حشمت امیدی، مجید امینی دهقی، ا سلطانی، خ احمدی
   ✔ 1400/08/20  2021/11/11
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  بررسی شاخص های زمان جوانه زنی بذر کینوا تحت اثر پیش تیمار و تنش خشکی
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/08/06  2021/10/28
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، م امینی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثر دمای ثابت جوانه زنی بر محتوای کلروفیل گیاهچه های کرفس کوهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، حشمت امیدی، مجید امینی دهقی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، مجید امینی دهقی، حشمت امیدی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی تیمارهای مختلف امواج فراصوت بر شاخصهای جوانه زنی بذور کلزا
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/02/30  2021/05/20
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   کتاب ها

●  کشاورزی ،فراورده های کشاورزی
   ◂ محمدرضا سیفی،لیلا نصیر زاده

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  بذر گیاهان دارویی و زراعی
   ◂ حشمت امیدی- لیلا جعفرزاده-حسنعلی نقدی بادی

پایان نامه ها

●  اثر کود فسفر، پتاسیم و اسید هیومیک بر برخی صفات رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی کاسنی(Cichorium intybus L.) در شرایط اقلیمی اراک
   ◂ ابوالفضل محمدی خورزنی

●  بررسی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه و بنیه بذر دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa willd) به سولفات روی، پتاسیم نیترات و سولفوسالیسلیک اسید تحت تنش خشکی
   ◂ زهرا حسنی

●   بررسی اثر پیش¬تیمار پرایمینگ بر ویژگی¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ¬ کینوا (Chenopodium quinoa willd) تحت تنش شوری
   ◂ نسیم امرایی

●  اثرهای تغذیه گیاه مادری و کم ابیاری بر ویژگی مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بنیه بذر گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd)
   ◂ صبا داشاب

●  تاثیر روشهای ابیاری بر روی عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت درسه سال متوالی
   ◂ حسین محمدی پاکدهی

●  بررسی تاثیر اسید هیومیک بر برخی صفات زراعی هیبرید¬های ذرت (Zea mays L)
   ◂ ابوالفضل شهریاری

●  بررسی تغییرات مرفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پروانژ در واکنش به اسید سالسیلیک و اسید جاسمونات
   ◂ مرضیه عبا باف

●  پاسخ فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه به لیمولیمو ( (( LLiippppiiaa cciittrriiooddoorraa HH..BB..&&KK. به القای محافظتمحافظ ت کنندهکنند ه های سرماهای زیستی تحت تنش سرما
   ◂ هانیه رفیعی

●  بررسی اثر امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه¬زنی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
   ◂ محمدرضا موسوی

●  اثر بایو پرایمینگ بر ویژگی های زراعی، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و جوانه زنی بذور گیاه برنج رقم عنبر بو (نجفی) تحت تنش خشکی (Oryza Sativa L.cv.Anbar boo (najafi) )
   ◂ سیدعلی لطیفی

●  مطالعه اثرات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی کاربرد عناصر ریزمغذی )اهن، روی( و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخصهای بنیه بذر، عملکرد کمی و کیفی استویا (Stevia reaudiana Bert.) در رژیمهای مختلف ابی
   ◂ علیرضا گرزی

●  تغییرات مرففوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا در پاسخ به محلول پاشی اهن و روی و سالیسیلیک اسید در رژیمهای مختلف ابیاری
   ◂ علیرضا گرزی

●  تاثیر اکوفیزیولوژیکی محلول¬پاشی بر (B)، اهن (Fe) و سلنیوم (Se) بر شاخص¬های بنیه بذر و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni.) در شرایط شوری کلرید سدیمی
   ◂ مهدی عقیقی شاهوردی کندی

●  اثر پیش ­تیمار چینه سرمایی بر جوانه ­زنی و شاخص­های رشد بذور گردو(Juglans regia L.)  تحت تنش شوری کلرید سدیمی
   ◂ احمد باقری

●  تغییرات فیتوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نعنا ع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به القایفرمولاسیون ترکیبات فعال زیستی
   ◂ میثم پورهادی

●  اثر پیری کنترل شده و نانو ذره‌ی دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر تعدیل زوال بذر گیاهچه کدو تخم کاغذی در استرس شوری
   ◂ فاطمه کنگرانی فراهانی

●  تغییرات مورفولوژیکی، زراعی و محتوی روغن گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر خشکی وکود زیستی/شیمیایی نیتروژن
   ◂ محمد اینانلوفر

●  اثر نانو ذره‌ کیتوسان (Chitosan) و پتاسیم نیترات (KNo3) بر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd)تحت تنش شوری
   ◂ علی منصوری

●  اثرپرایمینگ بذر بر ویژگی¬های جوانه¬زنی و محتوی ترکیبات بیوشیمیایی پروانش (.Catharanthus roseus L) در مرحله گیاهچه تحت تنش شوری
   ◂ ناصر قاسمی

●  اثر برخی ریزموجودات پروبیوتیک و تنش شوری بر جوانهزنی و ترکیبات فیزیولوژیک گیاهچه کدوی تخم کاغذی ) Cucurbita pepo L.
   ◂ سیداسماعیل موسوی

●  اثر ریزواره های محرک رشد ازوتو باکتر، باسیلوس لنتوس سویه P5 و سودوموناس پوتیدا سویه P13 بر خصوصیات جوانهزنی و برخی ویژگیهای بیوشیمیایی دو توده شنبلیله ) Trigonella foenum-graecum L ( تحت تنش شوری
   ◂ سید مهدی موسوی

●  ارزیابی ویژگی های جوانه زنی چترهای مختلف پایه مادری زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر پیش تیمار و تاریخ کشت
   ◂ میلاد همتی

●  اثر خراش‌دهی بذر و تسریع‌کننده‌های رشد گیاهی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و خصوصیات فیتوشیمی گیاه دارویی کهورک (Prosopis farcta L.) تحت تنش شوری
   ◂ صالحه خسروی

●  بررسی اثرات تغییر نسبت هورمون اکسین/ سیتوکینین بر ویژگی¬های مرفولوژیک، محتوی ترکیبات بیوشیمیایی و میزان قند¬های محلول استویا (Stevia rebaudiana (Bertoni)) تحت تنش شوری
   ◂ راضیه صارمی

●  اثر خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیک، عملکرد دانه و اجزا عملکرد، محتوی ترکیبات محلول و انزیم کاتالاز جمعیت های گیاه دارویی بالنگو ) Lallemantia royleana L.
   ◂ خدیجه احمدی

●  اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو
   ◂ فاطمه پیرجلیلی

●  بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بالنگوی شیرازی الوده به قارچ عامل پوسیدگی ذغالی در حضور برخی عوامل بیوکنترل
   ◂ حامد حسن زاده دلویی

●  بررسی اثر روش مصرف عنصر ریزمغذی روی بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های کلزا(napus L. Brassica)
   ◂ سیده مرضیه نظری

●  مقایسه شیوه های شکستن خواب بذر و بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه چه های صنعتی کرچک تحت تنش شوری
   ◂ عباس نجاتی سینی

●  Effects of nanoparticle Silicon dioxide (SiO2) and Chitosan on modulators seed deterioration and salinity stress in Soybean
   ◂ وحید منصوری گندمانی

●  شیوههای مختلف شکست خواب بذر و بررسی پارامترهای کمی و کیفی جوانه زنی هندوانه ابوجهل ) Citrullus colocynthis (L.) Schrad ( تحت تنش شوری
   ◂ مجید امیرزاده گرو

●  تعیین حدود بهینه برخی خواص ذاتی خاک برای کشت دو گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricariachamomilla L) و ریحان (.Ocimum basilicum L)
   ◂ لیلا لطف الهی

●  جزبندی اهن و منگنز در خاک¬های تیمار شده با کمپوست زباله شهری و جذب ان¬ها توسط اسفناج و تربچه
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی

●  بررسی اثرات تغییر منبع نیتروژن (نیترات/ امونیوم) بر محتوای ترکیبات بیوشیمیایی و میزان احیا نیترات بالنگو (Lalemanthia royleana L.) در شرایط شور
   ◂ ارزو کیایی

●  تاثیر تاریخ کشت و تنش خشکی بر عملکرد دانه اجزایعملکرد دانه بالنگو
   ◂ سعید راستی

●  واکنش عملکرد کمی و کیفی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)به محرک¬های زیستی در شرایط تنش¬خشکی
   ◂ معصومه محمدی

●  اثر تنش خشکی و روش¬های کاربرد کود زیستی نیتروکسین بر ویژگی¬های مورفولوژیک، محتوی پرولین و ترکیبات محلول گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
   ◂ لیلا جعفرزاده حیمه

●   اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و خصوصیات کیفی روغن (Carthamus tinctorius L.) ژنوتیپ های جدید گلرنگ
   ◂ علی اسماعیلی منزه

●  بررسی امکان افزایش راندمان مصرف فسفر با استفاده از مواد ازاد کننده تدریجی در گیاه ذرت Zea Mayze
   ◂ فرهاد باقری

●  تاثیر نانو نقره و نیترات کلسیم بر عملکرد کمی و کیفی، ریزش بذر و خصوصیت انتی اکسیدانی گاو زبان
   ◂ هدی شمس

●  ارزیابی عمکرد کمی و کیفی گیاه زعفران تحت تاثیر کودهای بیولو‍ژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفره)
   ◂ علی گلزاد

●  تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گاوزبان (Borago officinalis .L)
   ◂ زهرا زینلی

●  اثر تنش خشکی و محلول پاشی گلایسین بتایین بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ هی با بونه شیرازی
   ◂ محمد کاظم سلطانی

●  پاسخ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کنگر فرنگی به تنش شوری در مراحل رشد
   ◂ یحیی کیان

●  تاثیر شوری بر عملکرد کمی و کیفی بابونه شیرازی
   ◂ کریم نوری خانقاه

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید