دانشگاه شاهد

امیر بستانی

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (60)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر کودهای شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گل و بنه-های دختری زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های ابیاری
   ◂ ر سعیدی، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1401/04/20  2022/07/11
    زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology


●  تغییرات مورفوفیزیولوژیک گیاه کینوا در پاسخ به کاربرد خاکی نیتروژن تحت تنش شوری اب ابیاری
   ◂ امیر بستانی، زهرا همتی، محمود باقری
   ✔ 1401/03/31  2022/06/21
    روابط خاک و گیاه


●  Foliar Application of Iron and Zinc on Quinoa under Drought Stress Affects Its Seeds Germination and Biochemical Properties
   ◂ Heshmat Omidi, N pakbaz, Hassanali Naghdi Badi, Amir Bostani
   ✔ 1401/03/26  2022/06/16
    Iranian Journal of Plant Physiology


●  تاثیر تنش خشکی، کود زیستی و نانو کود پتاسیم برشاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و کیفیت دانه کینوا (Chenopodium quinoa Willd)
   ◂ امیر بستانی، امین ازادی، محمد میر طیبی، مرجان دیانت
   ✔ 1401/03/10  2022/05/31
    تولِید و فراوری محصولات زراعی و باغی - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق


●  اثرمتقابل نوع کود نیتروژنی و شوری خاک بر فراریت نیتروژن از خاک
   ◂ مصطفی بهبوئیه، مهدی کریمی، امیر بستانی
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  Assessment of changes in secondary metabolites and growth of saffron under organic fertilizers and drought
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani
   ✔ 1401/02/08  2022/04/28
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.); A review
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani, Hassanali Naghdi Badi, N pakbaz
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف ابیاری در منطقه جنوب تهران
   ◂ زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، امیرمحمد ناجی، امیر بستانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش ابی
   ◂ امیر بستانی، محمد میر طیبی، امین ازادی، مرجان دیانت
   ✔ 1400/06/31  2021/09/22
    تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق


●  بررسی اثر متقابل اسیدیته خاک و نوع کود نیتروژنی بر تصعید گاز امونیاک از خاک
   ◂ مهدی کریمی ، مصطفی بهبوئیه جوزم ، امیر بستانی
   ✔ 1400/06/15  2021/09/06
    علوم محیطی
مقالات کنفرانسی (99)   Download XML   Download TXT

●  بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور حاصل از پایه مادری ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کینوا تحت اثر روش کاشت و محلول‌پاشی بور در منطقه کوهدشت
   ◂ امیر بستانی، حشمت امیدی، ع منصوری
   ✔ 1400/11/20  2022/02/09
    پنجمین همایش ملی بذر ایران
PDF   

●  بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور حاصل از پایه مادری ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کینوا تحت اثر روش کاشت و محلول‌پاشی بور در منطقه تهران
   ◂ حشمت امیدی، امیر بستانی، علی منصوری
   ✔ 1400/11/20  2022/02/09
    پنجمین همایش ملی بذر ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص خطر کبالت در اثر مصرف سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
   ◂ مرضیه غنام، امیر بستانی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت اب در مزرعه
PDF   

●  اثر پرایمینگ بور (B) بر محتوای انتی اکسیدانتی گیاهچه کینوا (Chnopodium quinoa willd
   ◂ علی منصوری، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1399/10/17  2021/01/06
    اولین کنفرانس ملی انتی اکسیدان های گیاهی
PDF   

●  Effects of Nano- Nutrient and Water Deficit Stress on Maternal Plant in Improvement of Seedling Growth Indices and Germination Quinoa (Chenopodium quinoa willd )
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani, N Pakbaz, H Naghdi
   ✔ 1399/10/09  2020/12/29
    International Conference on Nanotechnology & Nanoscience
PDF   

●  اثرات تنش کم¬ابی و عناصر تغذیه¬ای بر گیاه مادری و بذور حاصل از ان در کینوا
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسن علی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای بر برخی خصوصیات جوانه زنی کینوا chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای و خشکی بر ویژگیهای رشدی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر کودی بر مدت جوانه زنی گیاهچه های کینوا )Chenopodium quinoa willd(در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص‌ سرطان¬زایی نیکل در اثر مصرف خوراکی سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
   ◂ عبدالامیر بستانی، مرضیه غنام
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تغییرات مورفولوژیکی و تغذیه‌ای گیاه کینوا در پاسخ به کاربرد خاکی میکروارگانیسم‌های محرک رشد در رژیم‌های ابیاری مختلف
   ◂ سیدحسن حسینی

●  تاثیر کود زیستی و شیمیایی نیتروژن و محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌‌های مختلف ابیاری
   ◂ زینب کبری پیشوا

●  بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژنی و سیستم ابیاری (قطره­ای و فارو) در ابشویی نیترات با استفاده از تکنیک ردیابی نیتروژن15
   ◂ علی خراسانی

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مریم تکیه گاه طهرانی نژاد

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت روی، مس، نیکل و کبالت در برخی سبزیجات تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ مهدیه شیخی

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت نیکل، کبالت، مس و روی در برخی سبزیجات تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مرضیه غنام

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاکهای تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ سمیه محمدبیگی

●  تغییرات مرففوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا در پاسخ به محلول پاشی اهن و روی و سالیسیلیک اسید در رژیمهای مختلف ابیاری
   ◂ علیرضا گرزی

●  ایزوترمهای جذب فسفر و ارتباط ان با شاخصهای ذرت در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی

●  اثر سطوح مختلف شوری، نوع کود نیتروژنی و pH بر میزان تصعید و تغییرات نیتروژن در خاک
   ◂ مصطفی بهبوییه جوزمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید