دانشگاه شاهد

امیر بستانی

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (52)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر متقابل اسیدیته خاک و نوع کود نیتروژنی بر تصعید گاز امونیاک از خاک
   ◂ مهدی کریمی ، مصطفی بهبوئیه جوزم ، امیر بستانی
   ✔ 1400/06/15  2021/09/06
    علوم محیطی


●  ارزیابی سیستم ابیاری و سطح کود نیتروژن بر توزیع نیترات در خاکرخ با استفاده از تکنیک ردیابی ایزوتوپ نیتروژن-15
   ◂ علی خراسانی، امیر بستانی
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    مهندسی زراعی
PDF   

●  Morphological Properties of Catharanthus roseus L. Seedlings Affected by Priming Techniques Under Natural Salinity Stress Article Sub-Title
   ◂ Amir Bostani, Heshmat Omidi, N Qasemie
   ✔ 1399/01/31  2020/04/19
    Journal of Plant Growth Regulation
PDF   

●  The effects of different methods of zinc application on canola seed yield and oil content
   ◂ Heshmat Omidi, M Nazari, A Bostani, F Shakari, K Afsahi
   ✔ 1398/11/26  2020/02/15
    Journal of Plant Nutrition


●  Biological and chemical nitrogen fertilizer impact on cumin (Cuminum cyminum L) under different irrigation regimens
   ◂ Amir Bostani, Majid Amini Dehaghi, Amirmohammad Naji, Zeynab-Kobra Pishva
   ✔ 1398/10/25  2020/01/15
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری
   ◂ و منصوری، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، اهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی
   ◂ حشمت امیدی، علیرضا گرزی، امیر بستانی
   ✔ 1398/08/06  2019/10/28
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری
   ◂ وحید منصوری گندمانی، امیر بستانی، حشمت امیدی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر سطوح مختلف شوری اب ابیاری و فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه کینوا
   ◂ عبدالامیر بستانی، سمانه خلیلی، محمود باقری
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت فرنگی رقم ?کاماروزا?
   ◂ یونس نعمتی میرک، اورنگ خادمی، ایمان روح اللهی، عبدالامیر بستانی، ناصر کریمی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    پژوهش های میوه کاری
مقالات کنفرانسی (95)   Download XML   Download TXT

●  Effects of Nano- Nutrient and Water Deficit Stress on Maternal Plant in Improvement of Seedling Growth Indices and Germination Quinoa (Chenopodium quinoa willd )
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani, N Pakbaz, H Naghdi
   ✔ 1399/10/09  2020/12/29
    International Conference on Nanotechnology & Nanoscience
PDF   

●  اثرات تنش کم¬ابی و عناصر تغذیه¬ای بر گیاه مادری و بذور حاصل از ان در کینوا
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسن علی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای بر برخی خصوصیات جوانه زنی کینوا chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای و خشکی بر ویژگیهای رشدی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر کودی بر مدت جوانهزنی گیاهچههای کینوا )Chenopodium quinoa willd(در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص‌ سرطان¬زایی نیکل در اثر مصرف خوراکی سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
   ◂ عبدالامیر بستانی، مرضیه غنام
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی خطر سرطانزایی سرب در سبزیجات رشد یافته در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ایی
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص خطر غیرسرطانزایی نیکل در برخی سبزیجات ابیاری شده با پساب شهری در شرایط گلخانه¬ای
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص سرطانزایی سرب در خاکهای تیمار شده با پساب شهری در برخی سبزیجات در شرایط گلخانه¬ای
   ◂ عبدالامیر بستانی، سمیه محمدبیگی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر روش کاربرد کود نیتروژن در سیستمهای کودابیاری قطره¬ای و فارو بر توزیع نیترات در خاک
   ◂ عبدالامیر بستانی، علی خراسانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تغییرات مورفولوژیکی و تغذیه‌ای گیاه کینوا در پاسخ به کاربرد خاکی میکروارگانیسم‌های محرک رشد در رژیم‌های ابیاری مختلف
   ◂ سیدحسن حسینی

●  بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژنی و سیستم ابیاری (قطره­ای و فارو) در ابشویی نیترات با استفاده از تکنیک ردیابی نیتروژن15
   ◂ علی خراسانی

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مریم تکیه گاه طهرانی نژاد

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت روی، مس، نیکل و کبالت در برخی سبزیجات تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ مهدیه شیخی

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت نیکل، کبالت، مس و روی در برخی سبزیجات تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مرضیه غنام

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاکهای تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ سمیه محمدبیگی

●  تغییرات مرففوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا در پاسخ به محلول پاشی اهن و روی و سالیسیلیک اسید در رژیمهای مختلف ابیاری
   ◂ علیرضا گرزی

●  ایزوترمهای جذب فسفر و ارتباط ان با شاخصهای ذرت در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی

●  اثر سطوح مختلف شوری، نوع کود نیتروژنی و pH بر میزان تصعید و تغییرات نیتروژن در خاک
   ◂ مصطفی بهبوییه جوزم

●  اثر تنش شوری، نیتروژن و گوگرد بر رشد گیاه کینوا
   ◂ زهرا همتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید