دانشگاه شاهد

ایمان زمانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

سیستم های کنترل دیجیتال(1) - دوشنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
سیستم های کنترل دیجیتال(1) - یکشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
کنترل مقاوم (1) - یکشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
کنترل مقاوم (1) - یکشنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
مباحث ویژه درمهندسی برق1 (1) - شنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس
مدار های الکتریکی(2) - دوشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
مدار های الکتریکی(2) - شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
مدارالکتریکی 2(1) - دوشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
مدارالکتریکی 2(1) - شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی 1(2) - دوشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی 1(2) - شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی2(4) - دوشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی2(4) - شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس

پایان نامه ها

●  طراحی کنترل کننده غیرخطی مبتنی بر واکسیناسیون جهت کنترل بیماری واگیردار انفلونزا
   ◂ امیرحسین امیری مهرا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید