دانشگاه شاهد

ایمان زمانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  طراحی کنترل کننده غیرخطی مبتنی بر واکسیناسیون جهت کنترل بیماری واگیردار انفلونزا
   ◂ امیرحسین امیری مهرا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید