دانشگاه شاهد

علیرضا عزیززاده دلشاد

دانشیار - دکتری تخصصی اناتومی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212608
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (51)   Download XML   Download TXT

●  Decrease in Cavity Size and Oligodendrocyte Cell Death Using Neurosphere-Derived Oligodendrocyte-Like Cells in Spinal Cord Contusion Model
   ◂ Noorizadeh A، Taheri T، Sadeghizadeh M، delshad AR، Sadeghi Y، Tiraihi T، Abbaszadeh HA
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    Iranian Biomedical Journal
PDF   

●  Motor Neuron Transdifferentiation of Neural Stem Cell from Adipose-Derived Stem Cell Characterized by Differential Gene Expression
   ◂ Marzieh Darvishi، Taki Tiraihi، Seyed A. Mesbah-Namin، AliReza Delshad, Taher Taheri
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    Cellular and Molecular Neurobiology


●  In vitro non-viral murine pro-neurotrophin 3 gene transfer into rat bone marrow stromal cells
   ◂ Shahram Darabi, Taki Tiraihi, AliReza Delshad, Majid Sadeghizadeh,Wisam Khalil, Taher Taheri
   ✔ 1395/11/02  2017/01/21
    Journal of The Neurological Sciences


●  بهبود ضایعه نخاعی موش صحرایی با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی عصبی مشتق از مغز استخوان
   ◂ حجت‌اله عباس‌زاده، تقی طریحی، مجید صادقی‌زاده، علیرضا دلشاد، طاهر طاهری، علی‌اصغر پیوندی
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان=Journal of Kerman University of Medical Sciences


●  Evaluation of Apoptosis in the Lung Tissue of Sulfur Mustard-exposed Individuals
   ◂ - Marjan Mosayebzadeh, Tooba Ghazanfa, Alireza Delshad, Hassan Akbari
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology


●  اثر حفاظت عصبی اریترو پویتین بر نورون های حرکتی نخاعی به دنبال اکسوتومی در نوزاد موش صحرایی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، محمدحسین قینی، ریحانه میرطهماسب محمدی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Nasal Polyp and Chronic Rhinosinusitis
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Ali Davati, Aida Rostami
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    Iranian Journal of Pathology


●  اثر نوروپروتکتیو اسید اوریک بر نورون های حرکتی اکسوتومی شده شاخ قدامی نخاع در نوزاد موش صحرایی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، محمدرضا جلالی ندوشن، فاطمه غفوری مهر
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    کومش=Koomesh


●  Creatine Enhances Transdifferentiation of BoneMarrow Stromal Cell-Derived Neural Stem Cell into GABAergic Neuron-Like Cells Characterized With Differential Gene Expression
   ◂  Shahram Darabi، Taki Tiraihi، AliReza Delshad, Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hayder K Hassoun
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    Molecular Neurobiology


●  اثر محافظت عصبی اسید اوریک در پیشگیری از اپوپتوز نورون های گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، زهرا حاجی زاده اورنج، مرجان حشمتی، زهرا حاجی زاده
   ✔ 1394/09/01  2015/11/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  Improvement of the spinal contusion model by co-transplanting bone marrow stromal cells and induction into oligodendrocytes-like cells
   ◂  Kaka G, Tiraihi T, Delshad A
   ✔ 1393/11/12  2015/02/01
    the first national congress of trauma
PDF   

●  بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی مشتق از بافت چربی موش صحرایی با استفاده از تحریک سلول در محیط کشت با استفاده از تکنیک Voltage-sensitive dyes (RH795)
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، مرضیه درویشی 0،دکتر تقی طریحی ، دکتر علیرضا مصباح نمین، دکتر طاهر طاهری
   ✔ 1392/12/02  2014/02/21
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●  Efficient generation of GABAergic cells from adult neural stem cells derived from bone marrow stromal cells: Application in spinal cord injury
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، Darabi SH، Tiraihi T، Sadeghizadeh M، Taheri T، Kazemi H
   ✔ 1392/12/01  2014/02/20
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●  Transfection of BMSCs with pSecTag2/HygroB/NT3 vector; the feasibility of its used in the injured spinal cord
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
   ✔ 1392/12/01  2014/02/20
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●   The effect of deprenyl on expression of Trk-C receptor in new born rats after sciatic nerve axotomy
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The effect of aquae extract of Aloe-vera on expression BcL2 after spinal cord compression in adult rats
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The study of neuroprotective effect of Aloe vera in spinal cord injury
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The neuroprotective effect of nepeta menthoides on spinal cord
   ◂ مایده پرویزی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The importance of GABAergic neurons in the spinal cord injury, in vitro generation of GABAergic neuron like cells
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   Production of GABAergic neurons differentiated from BMSCs-derived-neurosphere cells
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   پایان نامه ها

●  اثر اسید فرولیک بر یادگیری، حافظه و حفاظت هیپوکامپ در موش های تیمارشده با دگزامتازون
   ◂ فاطمه خواجات

●  بررسی اثر کورکومین در جلوگیری از تغییرات دندریتی نورون‌های هرمی هیپوکامپ و قشر پره‌فرونتال در مغز موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ فاطمه وثوق شریفی

●  اثر ملاتونین بر مورفولوژی دندریتی نورون های هرمی هیپوکمپ و پره فرونتال در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ الا البزال

●  Effect of food restriction on dendritic changes of pyramidal neurons in hippocampal and prefrontal cortex in diabetic rat
   ◂ طاهر ترابی

●  In Per
   ◂ مرجان مسیب زاده

●  Neuroprotective Effect of Erythropoietin on Spinal Motoneurons in Neonate Rat
   ◂ ریحانه میرطهماسب محمدی

●  The neuroprotective effect of uric acid on dorsal root ganglion neurons in neonate rats
   ◂ زهرا حاجی زاده اورنج

●  The neuroprotective effect of uric acid on spinal motoneurons in neonate rats
   ◂ فاطمه غفوری مهر

●  Neuroprotective Effect of Npeta Mentoides on Dorsal Root Ganglion Neurons in neonate
   ◂ مائده پرویزی

●  مقایسه فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در اپیتلیوم پولیپ بینی و رینوسینوزیت مزمن بدون پولیپ بینی
   ◂ ایدا رستمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید