جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L ) خودروی ایران
Comparative Analysis of Rosmarinic Acid and Salvianolic A and B Contents in Four Wild Growing Salvia Species from Iran
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت ، عذرا صبورا، مسعود رنجبر و رقیه السادات اجتهد
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31176    1393/12/01   2015/02/20    
مطالعه ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران (.Crocus sativus L) ایران برای انتخاب نمونه برتر اندام زایی به روش الکتروفورز
Study of antioxidant enzymes isoforms in immature flora segments of saffron (Crocus sativus L.) from Iran to select bestsegment for organogenesis by electrophoresis
 منیر حسین زاده نمین، طیبه رجبیان، منیر حسین زاده، حسن ابراهیم زاده
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31178    1393/12/01   2015/02/20    
بررسی کاربرد تلفیقی اعمال کودهای زیستی و شیمیایی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه
Effect of integrated usage of biological and chemical phosphate fertilizers on growth, yield, yield components andessential oil of Fennel (Foeniculum vulgar Mill.)
 مجید امینی دهقی، حسین زاده
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31337    1393/12/15   2015/03/06    
ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران
Fatty acid Composition and Phytosterol Contents of the Seeds from Three Salvia L. Species Growing in Iran
 سیدحامد معظمی فریدا ، طیبه رجبیان، سیدحامد معظمی فریدا، سیدعلیرضا سلامی، مسعود رنجبر، مسعود تقی زاده و نصرت رحمانی
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31734    1394/11/01   2016/01/21    
ایا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ ازمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها
Are wetland species of Alborz steppes used as ecological indicators? Test on a hypothesis and ecological profile of species
 اصغر کامرانی و علیرضا نقی نژاد
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32117    1394/07/01   2015/09/23    
بررسی اجزای شیمیایی روغن اسانسی میوه چهار جمعیت خودروی گلپرگرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f) ایران
 فاطمه شهیری طبرستانی، طیبه رجبیان، اعظم سلیمی، نصرت رحمانی و فاطمه شهیری
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10035    1393/03/11   2014/06/01    
بررسی تنش خشکی و کود زیستی نیتروژنه بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6901    1393/02/01   2014/04/21    
A New Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Model to Group Decision Making for the Selection of Outsourcing Providers
 سعدالله ابراهیم نژاد، حسن هاشمی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31187    1394/01/26   2015/04/15    
رویکرد تحلیل ارزش کسب شده با توسعه شاخصهای کلیدی عملکرد در یک چهارچوب جدید تحت عدم قطعیت فازی
Earned value analysis approach by extending new key performance indicators in a new framework under a grey environment
 
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116880    1398/06/06   2019/08/28    
طراحی کنترل کننده گاورنر ژنراتور گازی به منظور عملکرد میکروگریدها در حالت جزیره ای
Design of a gas turbine governor controller for islanding operation of microgrids
 علیرضا رضایی، پوریا معقولی
سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31192    1394/08/11   2015/11/02    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1098 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی