جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Effect of allelopathic of guglan rejia on germination and growth of purslan and amaranthus
 حشمت امیدی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8217    1392/06/11   2013/09/02    
تاثیر اللوپاتیک عصاره ابی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس
 احسان شاکری، حشمت امیدی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7684    1392/06/11   2013/09/02    
سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)
 سمیرا گودرزوند چگینی، حبیب عباسی پور، جابر کریمی، علیرضا عسکریان زاده
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53954    1396/04/01   2017/06/22    
: Parasitism rate of the safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) on different cultivars of safflower in Iran
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Zahra Dustiy، Habib Abbasipour and Alireza Askarianzadeh
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INSECTS
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10339    1393/09/10   2014/12/01    
تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل اهار(Zinnia elegans)
Effect of salinity on some morphophysiological specifications on Zinnia elegans
 یاور شرفی، سیده فرحناز طالبی و سید نجم الدین مرتضوی
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10340    1393/11/10   2015/01/30    
ارزیابی اثر خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی جمعیت¬های گیاه دارویی بالنگو (‎Lallemantia royleana Benth.)
Evaluate the effect of drought stress on the quantity and quality of medicinal plant populations Balangu (Lallemantia royleana Benth.)
 خدیجه احمدی، حشمت امیدی
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43889    1396/04/25   2017/07/16    
اثر دور ابیاری با کاربرد محلول مویان بر برخی صفات مورفولو›یک و عملکردی ارقام نخود
effect of irrigation along with
 عطایی سماق-حبیبی-فتوکیان
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43594    1396/01/25   2017/04/14    
اثر تنش خشکی روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپهای پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 137153    1398/09/05   2019/11/26    
واکنش های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سیاهدانه به اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85594    1397/07/11   2018/10/03    
اثر غلظتهای مختلف سلنیوم بر خصوصیات جوانه زنی و محتوای پرولین گیاه کینوا تحت تنش خشکی
Effect of different concentrations of selenium on germination characteristics and proline content of quinoa (Chenopodium quinoa willd ) under drought stress
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159419    1400/10/25   2022/01/15    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1101 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی