جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیکی اکوتیپهای شاهدانه (.Cannabis sativa L) در سطوح مختلف ابیاری
Evaluation of physiological responses of cannabis (Cannabis sativa L.) ecotypes under different levels of irrigation
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169749    1401/04/01   2022/06/22    
تاثیر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و پرولین گیاهچه دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری
The effect of salicylic acid and potassium nitrate on germination characteristics, photosynthetic pigments and seedling proline seedlings of two safflower cultivars under salinity stress
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137869    1401/01/27   2022/04/16    
ارزیابی صفات بیوشیمیایی و زراعی ارقام کنجد تحت اثر کاربرد نانو کود فسفر و کیتوزان در شرایط قطع ابیاری
Evaluation of biochemical and agronomic traits of sesame cultivars under application of phosphorus nano-chelate and chitosan fertilizers under irrigation cut-off
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158501    1399/05/04   2020/07/25    
ارایه روش‌هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترل EWMA-3
 امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10343    1393/10/17   2015/01/07    
تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودار کنترل g در حوزه بهداشت و درمان
 امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10344    1393/10/17   2015/01/07    
Phase II Monitoring of Logistic Regression Profile in Two-stage processes
 محمدهادی ایمانی، امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10345    1393/10/17   2015/01/07    
Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method: An Application for a Nano Lubrication Industry
 عاطفه عشوری، مهدی بشیری، امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10346    1393/10/17   2015/01/07    
Data envelopment analysis (DEA) in presence of both imprecise data and general weight restrictions; model and a heuristic solution approach
 مهدی بشیری، ابراهیمی، دکتر رحمانی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10545    1393/10/17   2015/01/07    
رویکرد فازی برای طراحی شبکه های امداد رسانی قبل از بحران
A fuzzy approach for configuring a relief network pre-disaster
 حمید حسن زاده دستجردی، مهدی بشیری، سید میثم موسوی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10546    1393/10/17   2015/01/07    
Green bi-fuel vehicle routing problem with time windows in fuel delivery
 سیدعلی محمد بهرامی، مهدی بشیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10548    1393/10/17   2015/01/07    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1102 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی