جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر اوادرمانی بر اضطراب و فشارخون بیماران در انتظار اندوسکوپی: کارازمایی بالینی
The Effect of Sound Therapy on the Anxiety and Blood Pressure of Patients on the Waiting List for Gastrointestinal Endoscopy: A Randomized Clinical Trial
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، بهزاد جدیری، علیرضا نیکبخت نصرابادی ، فرید زایری ، علی جهانی
مراقبت مبتنی بر شواهد=Evidence Based Care Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10602    1394/03/05   2015/05/26    
مقایسه تزریق داخل لیگامانی و بلاک در بی حسی پالپوتومی مولارهای شیری
Comparison of Periodontal Ligament Injection and Inferior Alveolar Nerve Block in Mandibular Primary Molars Pulpotomy: A Randomized Control trial
 رزا حق گو، فریال طالقانی
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10604    1394/02/12   2015/05/02    
اثر رمینرالیزاسیون پوسته تخم مرغ به جای نانوهیدروکسی اپاتیت در ضایعات شبه پوسیدگی دندان های شیری
Remineralization Eff ect of Eggshell versus Nano-hydroxyapatite on Caries-like Lesions in Permanent Teeth (In Vitro)
 رزا حق گو، مجید مهران
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31889    1395/01/12   2016/03/31    
A comparative study of the effect of nanohydroxyapatite and eggshell on erosive lesions of the enamel of permanent teeth following soft drink exposure: A randomized clinical trial
 
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85373    1397/06/10   2018/09/01    
اثر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه خرمالو
Effect of nano-silicate and polyethylene packaging on quality and storage life of persimmon (Diospyros kaki Thunb) fruit
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42813    1396/01/01   2017/03/21    
بررسی سازگاری گرد? برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility relationships among some selected promising almond cultivars and genotypes
 مهدی فلاح 1، موسی رسولی 2، یاور شرفی 3 و علی ایمانی 4
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42977    1395/09/30   2016/12/20    
ارزیابی تاثیر محلولپاشی جیبرلین و کلسیم در مراحل مختلف رشدی بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمهای
Evaluation of effect of gibberellins and calcium spray in different growth stages on some qualitative and quantitative traits of sweet pepper
 میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84955    1396/11/01   2018/01/21    
تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و سولفات روی بر ترگیدگی میوه و خصوصیات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه
Effect of gibberellic acid and zinc sulfate spraying on fruit cracking and quantitative and qualitative characteristics of pomegranate cv. Malase Saveh
 
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147979    1400/06/25   2021/09/16    
اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه بریده داوودی (Chrysanthemum morifolium)
Effect of Hana leaf extract and sodium nitroproside on some physiological ‎characterestics and vase life of chrysanthemum cut flower ‎ ‎(Chrysanthemum morifolium)‎
 
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159562    1401/03/31   2022/06/21    
ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع اوری شده از نقاط مختلف ایران
Evaluation of drought resistance and turf quality in some selected tall fescue collected from different places of Iran
 ایمان روح اللهی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31116    1394/07/01   2015/09/23    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1122 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی