جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر شدت مدت و قدرت امواج فراصوت بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رنگیزه¬های فتوسنتزی کلزا
Effect of electric and magnetic fields of ultrasonic wave on germination characteristics and photosynthetic pigments of canola seedling (cv. Modena)
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116715    1398/05/15   2019/08/06    
تاثیر نانولوله¬های کربنی بر خصوصیات جوانه¬زنی، بنیه بذر و رنگیزه¬های فتوسنتزی هیبریدهای ذرت (Zea Mays L.) تحت تنش خشکی
The effect of carbon nanotubes on germination, seed vigor and photosynthetic pigmentation of maize hybrids (Zea Mays L.) under drought stress
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116576    1398/03/11   2019/06/01    
اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه های حاصل از بذور زوال یافته سویا
The effect of chitosan on morphological and biochemical indices of seedling of aging accelerated soybean seeds
 وحید منصوری و حشمت امیدی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42181    1395/05/01   2016/07/22    
اثر محلول پاشی اسیدهای امینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری
Effect of amino acids foliar spraying on growth and physiological indices of tomato under salt stress conditions
 پور سلطان، ارویی، طباطبایی، نعمتی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84859    1396/09/30   2017/12/21    
اثر پیشتیمار بذر با جیبرلیک و ابسیزیک اسید بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری
 نسرین سادات عیسی نژاد، حشمت امیدی، ارزو پراور
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31780    1394/10/11   2016/01/01    
اثر نیتروژن بر جوانه زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت انسیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری
 مهدی عقیقی شاهوردی کندی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، مهدی عقیقی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31899    1394/12/19   2016/03/09    
براورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردالو در شاهرود
Estimation of cold and heat requirement of some apricot varieties flowering in Shahrood
 علی اصغر احمدی، ایت اله رضایی نودهی، علی اصغراحمدی ، مهدی رضایی ، یاور شرفی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31930    1394/11/30   2016/02/19    
بررسی اثر تیمار پوترسین بر برخی شاخص های زایشی توت فرنگی رقم‘کاماروسا’ در شرایط تنش کلریدسدیم
Strawberry
 
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31789    1394/11/01   2016/01/21    
اثر نانو ذرات اسیدسالیسیلیک در مقایسه با اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشد رویشی توت فرنگی رقم کاماروزا تحت تنش کلریدسدیم
Strawberry
 
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31790    1394/11/01   2016/01/21    
اثر الودگی ارسنیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه سویا
 فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی
اولین همایش بین¬-المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31784    1394/12/10   2016/02/29    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1135 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی