جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر ویژگی های اللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل ...
 پراور- ملکی فراهانی- رضازاده
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42674    1395/06/01   2016/08/22    
تاثیر محلول مویان بر شاخصهای جوانهزنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری
The effect of surfactant solution on flax oil and chicory seed germination indices under salinity stress
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116607    1395/10/01   2016/12/21    
بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه ( Portulaca oleracea L. ( تحت تنش شوری
Effect of priming on seed germination and morpho-physiological traits of Portulaca oleracea L. under salinity stress
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137618    1400/02/28   2021/05/18    
بررسی اثرات دگراسیبی بقایای کینوا بر جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم
Evaluation of alterative effects of quinoa residues on germination and wheat morphophysiological traits
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137657    1400/03/11   2021/06/01    
اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات).
Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrace)
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137156    1398/06/02   2019/08/24    
تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Bertoni Stevia rebaudiana) با عنصر سلنیوم
Determination of the optimum concentration and optimum duration of seed priming priming (Bertoni Stevia rebaudiana) with selenium element
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85602    1396/04/20   2017/07/11    
بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری
Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158915    1398/09/30   2019/12/21    
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، مورفوفیزیولوژیکی و انزیم های انتی اکسیدان ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی
Evaluation of germination, morphphysiological and antioxidant enzymes of barley cultivars in tolerance tonatural salinity
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137876    1400/07/28   2021/10/20    
اثر اللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخصهای جوانهزنی، فعالیت بیوشیمیایی و انزیمی علفهای هرز
Effect of plants allelopathic on germination, biochemical and enzymic activity of weeds
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148101    1399/02/15   2020/05/04    
اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو
The effect of seed moisture content and storage duration on oxidative stress in barley seeds
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159424    1400/12/22   2022/03/13    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1158 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی