جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

گزارش زنبور پارازیتوییدEncarsia perniciosi (Tower) (Hymenoptera: Aphelinidae) از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران
Report of parasitoid wasp, Encarsia perniciosi (Tower) (Hymenoptera: Aphelinidae) from White peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) in Iran
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور و حسین لطفعلیزاده
تحقیقات افات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43800    1396/03/30   2017/06/20    
Toxicity of selected biorational insecticides to Pulvinaria aurantii Cockerell and its predator, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant in citrus field
 Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour & Leila Doostdar Kalkenari
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43780    1396/03/23   2017/06/13    
بررسی تاثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌های Cryptolaemus montrouzieri Muls و Chilocorus bipustulatus (L.)
The effect of Volk oil on the ladybirds Cryptolaemus montrouzieri and Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae)
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، مهدی قادری
مهار زیستی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84944    1396/12/01   2018/02/20    
بررسی استفاده سموم تدخینی در کنترل سفیدبالک گلخانه در گلخانه
Study of fumigant insecticides to control of whitefly in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43902    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه ای
Study of fumigant insecticides to control of the twoـ spotted mite, Tetranychus urticae in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی و علیرضا رضازاده
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43903    1395/12/19   2017/03/09    
مقایسه الودگی و خسارت ژنوتیپ¬های مختلف پنبه نسبت به سفید¬بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار
Comparison of the infestation and damage of different cotton genotypes to the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in field conditions in Garmsar region
 
پژوهش های پنبه ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85547    1397/05/06   2018/07/28    
-
Dual function of proanthocyanidins as both MMP inhibitor and crosslinker in dentin biomodification —A literature review
 ازاده بلالایی- محمد باقر رضوانی- مهشید محمدی بصیر
Dental Materials Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84606    1396/02/11   2017/05/01    
بررسی تاثیر درمانهای غیر جراحی پریودنتا بر روی غلظت IL-22 و S100A12 مایع شیار لثه ای
Assessment of Non-surgical Periodontal Therapy on IL-22 and S100A12 Concentration in Gingival Crevicular Fluid
 
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95857    1397/09/10   2018/12/01    
شیوع موقعیت وسایز سپتا سینوس ماگزیلا:ارزیابی CBCT
Prevalence, Location, and Size of Maxillary Sinus Septa: Computed Tomography Scan Analysis
 فریال طالقانی مریم طهرانچی شهریار شهاب زهرا ظهری
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43065    1395/10/12   2017/01/01    
تاثیر لیزر دیود به عنوان درمان چانبی در کنار جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در درمان پریودنتیت مزمن
The effects of diode laser as an adjunct to scaling and root planing on treatment of chronic periodontitis
 رخساره صادقی- حسن سمیاری- میرزایی- شیخ نژاد- شانه ای - ظهری
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53953    1396/01/21   2017/04/10    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1258 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی