جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming
 Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1 , Heshmat Omidi1 , Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmati
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84864    1396/11/28   2018/02/17    
Effects of light and temperature treatments on germination and physiological traits of stevia seedling (Stevia rebuadiana Bertoni)
 
Journal of Plant Nutrition and Soil Science = Zeitschrift fu?r Pflanzenerna?hrung und Bodenkunde
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85117    1397/10/18   2019/01/08    
تاثیر پیش تیمار با محرکهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه شنبلیله تحت تنش شوری طبیعی
 سید مهدی موسوی موسوی ، حشمت امیدی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42289    1395/05/11   2016/08/01    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزه های فتوسنتزی ژنوتیپ های پایه مادری گلرنگ
 فرشته ازاد بخت، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64424    1396/09/04   2017/11/25    
بررسی تاثیر پیش تیمار و محلول پاشی کودهای ریز مغذی (اگروتین) بر صفات عملکردی برخی ارقام گندم
The effect of priming and foliar micronutrient fertilizers (AGROTIN) on yield of rainfed wheat cultvars
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85515    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخصهای جوانهزنی گیاه مرزه ) Satureja hortensis L. ( تحت تنش خشکی و شوری
 طیبه سنجری مزاج ، خدیجه احمدی ، حشمت امیدی
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64440    1395/08/10   2016/10/31    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا
Evaluation of Diversity and Relationship among Yield and Yield Components of Rapeseed genotypes
 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105881    1397/09/02   2018/11/23    
بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت نابین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسفرزه
correlation and path analysis between grain yield and yield components in plantago genotypes
 ارشدی-فتوکیان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43724    1396/02/21   2017/05/11    
تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک در ژنوتیپهای کلزا با استفاده از تلاقی لاین در تستر
genetic analysis of some phenology and morphological traits in rapeseed genotypes using line by tester cross
 ارشدی-فتوکیان-اوغان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43725    1396/02/21   2017/05/11    
براورد ترکیب پذیری و عمل ژن برای دانه و روغن کلزا با لاین در تستر
ESTIMATION OF COMBINING ABILITY AND GENE ACTION FOR GRAIN AND OIL YIELD IN RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.) USING THE LINE BY TESTER METHOD
 ارشدی-فتوکیان-اوغان-علیزاده
VIII International Scientific Agriculture Symposium
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64206    1396/07/13   2017/10/05    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1263 از 1302    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13016

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی