جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نهان کاوی تصاویر رنگی با استفاده از همبستگی ضرائب تبدیل کسینوسی گسسته بین کانالهای رنگ
Color Image Steganalysis by Inter-Color Correlation of DCT Coefficients
 محمد خزاعی، مریم حسن زاده
9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6615    1391/06/08   2012/08/29    
یک روش جدید برای پنهان نگاری اطلاعات در شبکه AODV
A Novel Method for Information Hiding in AODV,The Case of Mobile Ad-hoc Networks
 مهرداد خسروی، مریم حسن زاده
9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6616    1391/06/23   2012/09/13    
بررسی عوامل گرایش یا عدم گرایش دانشجویان به کمک‌یابی از کتابدار در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز
Investigating factors of student tendency or lack of tendency to obtain librarians help in access to needed information.
 
کتابدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6620    1391/03/01   2012/05/21    
بررسی و مقایسه ازمایشگاهی اثر ضدمیکروبی انتی بیوتیکهای منتخب در درمان عفونتهای مجاری ادراری ناشی از باکتریهای گرم منفی
Consideration and comparison of the anti-microbial effects of selective antibiotics in treatment of UTI caused by gram negative bateria In-vitro
 محمدمهدی عطارپوریزدی
ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6621    1391/07/12   2012/10/03    
کودک و تجربه فلسفه ورزی ، تفسیری پدیدارشناختی از اموزش فلسفه به کودکان
 اکبر رهنما
حلقه کند و کاو بر اساس روش دیالکتیک سقراطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6625    1391/06/16   2012/09/06    
بررسی و تبیین حدود و ثغور تربیت هنری در تعلیم و تربیت
 صاحب موسوی، اکبر رهنما، محسن فرمهینی فراهانی
پژوهش های تربیتی
Endnote  XML  Paper ID : 6422    1389/10/10   2010/12/31    
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی
Integration of science and technology in primary curriculum
 سولماز نورابادی، طیبه ماهروزاده
پژوهش های تربیتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31977    1393/11/12   2015/02/01    
بهره گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان برای رشد تفکر انتقادی دانشجویان در اموزش عالی
 
پژوهش های تربیتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42814    1394/12/28   2016/03/18    
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در اموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کار دانش
 
پژوهش های تربیتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42816    1394/06/30   2015/09/21    
مطالعه تطبیقی رویکردهای کمی وکیفی در فلسفه تعلیم وتربیت
in philosophy of education comparative study of quantities and quality approaches
 
سومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127018    1391/04/14   2012/07/04    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 810 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی