جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Three-dimensional cohesive fracture modeling of non-planar crack growth using adaptive FE technique
 
Internatioal Journal of Solids and Structures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6716    1391/06/11   2012/09/01    
کاهش تولید IL-13 در سلولهای منونوکلئار توسط یک بلوکه کننده B- ادرنرژیک
Down Regulation of IL-13 Secretion in Mononuclear Cells by a Beta-Adrenergic Blocker
 فاطمه حاجی قاسمی
2012 WAO International Scientific Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6717    1391/09/16   2012/12/06    
تاثیر توامان خشکی و محرکهای زیستی بر برخی از پارامترهای رشد زایشی شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L.)
 معصومه محمدی، حشمت امیدی
اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6718    1391/08/11   2012/11/01    
بررسی اثر سالیسیلیک اسید برمحتوای پروتئین کل و فعالیت برخی انزیم های انتی اکسیدان درگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) تحت تنش نیکل
 الهه سلطانی مایوان، طیبه رجبیان، پروانه ابریشم چی، عذرا صبورا
اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6918    1391/08/10   2012/10/31    
بررسی صفات مرفولوژیک و زراعی شنبلیله تحت تنش خشکی و محرک های زیستی در منطقه کرج
 
اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6907    1391/08/10   2012/10/31    
چگونه استرس اجتماعی قادر به تغییر در ساختمان، کینتیک، و دینامیسم توبول های پروتئینی در سلول است.
How social stresses can alter microtubular proteins structure, dynamicity and kinetics
 محمدرضا واعظ مهدوی
Ardabil University of Medical Sciences, First International Conference on Biophysical Chemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6721    1391/03/24   2012/06/13    
تحلیل رویکرد علم سنجی در مطالعات ارزیابی فناوری
Analysis of scientometric approach on technology assessment studies
 
WIS 2012, Seoul, 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th COLLNET meeting 23- 26 October
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6731    1391/08/02   2012/10/23    
The Presence of Iran and its Counterparts in science arena during 1996 and 2010
 حمزه علی نورمحمدی
WIS 2012, Seoul, 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th COLLNET meeting 23- 26 October
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6875    1391/08/02   2012/10/23    
شاخص های مناسب ارزیابی دانشگاه های ایران
Appropriate Indicators for Evaluation and Ranking of Iranian Universities
 فاطمه صفری، حمزه علی نورمحمدی
WIS 2012, Seoul, 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th COLLNET meeting 23- 26 October
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6876    1391/08/03   2012/10/24    
بررسی مقایسه ای
Comparative survey in scientific collaboration of Iran with Canada, Germany, Pakistan, Turkey and South Korea based on Web of Knowledge databases
 حمزه علی نورمحمدی
WIS 2012, Seoul, 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th COLLNET meeting 23- 26 October
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6877    1391/08/03   2012/10/24    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 815 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی