جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر ضد میکروبی عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومیسس سرویزیه بر انتروتوکسوژنیک اشریشیاکلی و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
 
میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64297    1396/08/07   2017/10/29    
اثر عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم و الژینات توسط باکتری سودوموناس ایروژینوزا
 
میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64298    1397/06/07   2018/08/29    
بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
Evaluation of Antimicrobial Activity of Saccharomyces cerevisiae Against Enterotoxogenic and Enterohemorrahgic E. coli
 
میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106151    1397/09/02   2018/11/23    
بررسی شیوع مایکوپلاسما پنومونیه در ریه بیماران بیمارستان های شهید مصطفی خمینی و خاتم به روش کشت و مولکولی
Prevalence of Mycoplasma pneumonia in patients with respiratory infections from shaheed mostafa khomeini Hospitals by culture and PCR methods
 
میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116627    1397/11/05   2019/01/25    
Analyzing the response of a temperature modulated tin-oxide gas
 سعیده رهبرپور، حسینی گلگو، بزرگی، صابرکاری
Key Engineering Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7397    1391/10/28   2013/01/17    
Temperature Dependence of Responses in Metal Oxide Gas Sensors
 سعیده رهبرپور، سمیرا ساجد، حسن غفوری فرد
Key Engineering Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30740    1394/03/01   2015/05/22    
بررسی اگاهی، نگرش و موانع ادراک شده پرستاران مراقبت ویژه در باره پیشگیری از زخم بستر
prevention of bed sore
 محمدرضا حیدری
هشتمین همایش سالیانه دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7399    1391/08/24   2012/11/14    
بررسی موانع مدیریت درد در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه پرستاران
pain
 محمدرضا حیدری
هشتمین همایش سالیانه دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7409    1391/08/24   2012/11/14    
محاسبه مقدار تولید بهینه در مدل رقابتی دو تولید کننده تحت سیستم کنترل موجودی EPQ با استفاده از نظریه بازیها
 مریم مرسلی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
پنجمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7400    1391/02/28   2012/05/17    
نقش جنبش های اسلامی در تقویت هویت اسلامی در عرصه جهانی شدن با تاکید بر جنبش های اسلامی فلسطین
 هاجر صادقیان، زاهد غفاری هشجین
دانش سیاسی و بین المللی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7403    1391/01/30   2012/04/18    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 879 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی