جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اولین گزارش زنبور پارازیتویید Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hymenoptera: Aphelinidae) روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) از ایران
First report of parasitic wasp, Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hymenoptera: Aphelinidae) on Kiwi White Scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) from Iran
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسیپور و حسین لطفعلیزاده
تحقیقات افات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43469    1395/12/10   2017/02/28    
گزارش زنبور پارازیتوییدEncarsia perniciosi (Tower) (Hymenoptera: Aphelinidae) از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران
Report of parasitoid wasp, Encarsia perniciosi (Tower) (Hymenoptera: Aphelinidae) from White peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) in Iran
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور و حسین لطفعلیزاده
تحقیقات افات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43800    1396/03/30   2017/06/20    
پنهان نگاری مقاوم تصاویر RGB به کمک تئوری اشوب و الگوریتم ژنتیک
Robust RGB image steganography by using chaos theory and genetic algorithm
 زهرا فرهادی، مریم حسن زاده
دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9113    1392/11/15   2014/02/04    
The effect of dried Aloe vera gel powder on Choline acetyl transferase and synaptic zone after spinal cord injury in adult rats
 ایدین حیدری بازارجمعه، محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی
International Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9198    1392/10/25   2014/01/15    
مقایسه درمان سندروم تونل کارپ به روش جراحی با مچ بند طبی
Comparison of Surgical Treatment with Splinting in Treating Carpal Tunnel Syndrome
 شهریار پورفرزام، سیامک افشین مجد، مسعود مقدم نیا، داریوش مهدی برزی
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9115    1391/11/15   2013/02/03    
تجزیه مورفو-مولکولی بعنوان یک مدل موثر برای بازخورد دافعه گیاه دارویی اندروگرافیس پانیکولاتا به الوگامی
Morpho-molecular analysis as a prognostic model for repulsive feedback of the medicinal plant “Andrographis paniculata” to allogamy
 داریوش طالعی، Alireza Valdiani، Arash Javanmard، Soon Guan Tan، Mihdzar Abdul Kadir، Mahmood Maziah،
Gene
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9117    1393/01/04   2014/03/24    
محاسبه نتایج منفی کاذب در روش فنوتیپی تشخیص کارباپنماز با استفاده از Real – Time PCR
Tracing of false negative results in phenotypic methods for identification of carbapenemase by Real – Time PCR
 پرویز اولیا، 106. L. Azimi، M. Talebi، M. R. Pourshafie، M. Najafi، E. Rastegar Lari، A. Rastegar Lari
Gene
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31311    1394/04/30   2015/07/21    
Lmc-فشرده سازی نیمگروه نیم توپولوژیک به عنوان فضایی از e-فیلترها
Lmc-compactifcation of a semitopological semigroup as a space of e-ultrafilter
 محمد اکبری توتکابنی
New York Journal of Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9118    1392/07/06   2013/09/28    
طراحی و پیاده سازی VLSI یک معماری سخت افزاری جدید برای فیلتر کردن تصویر
Design and VLSI Implementation of New Hardware Architectures for Image Filtering
 
هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9120    1392/06/21   2013/09/12    
بهبود انطباق تصاویرکبد در مدولیته¬های Open-MR و CT با استفاده از انالیز PCA
Registration improvement of liver images in CT and Open-MR modalities using PCA analysis
 حسین رجب زاده مطلق ، امیرحسین فروزان، حسین رجب زاده مطلق - ین وی چن
هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9352    1392/06/19   2013/09/10    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 936 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی