دانشگاه شاهد

خدیجه محمدی میقانکی

مربی - کارشناسی ارشد مامایی


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  تبیین دیدگاه های اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی: تحلیل محتوای کیفی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی، پروین رهنما، ویدا سپاهی
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مجله مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
PDF   

●  اثر اختلال سیستم های کارکردی بر اختلال حوزه جنسی اولیه در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، Khadije Mohammadi-Mighanaki، Sakine MoaiedmohseniMohseni-Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  Salient beliefs towards vaginal delivery in pregnant women: A qualitative study from Iran
   ◂ Parvin Rahnama, Khadigheh Mohammadi, Ali Montazeri
   ✔ 1394/11/03  2016/01/23
    Reproductive Health


●  Prevalence and risk factors for depression in women with multiple sclerosis: a study from Iran
   ◂ Khadijeh Mohammadi, Parvin Rahnama, Ali Montazeri
   ✔ 1394/06/31  2015/09/22
    Annals of General Psychiatry


●  تعیین باورهای رفتاری در ارتباط با سزارین بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده: یک مطالعه کیفی
   ◂ پروین رهنما، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
PDF   

●  اعتبار یابی گونه فارسی پرسشنامه 19 سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، علی منتظری
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire?19: Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version
   ◂ Khadijeh Mohammadi, Parvin Rahnama, Ali Montazeri, Frederick W. Foley
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    Journal of Sexual Medicine
PDF   

●  انتخاب سزارین بر اساس درخواست مادر ،شیوع و عوامل موثر بر ان
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/04/10  2014/07/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
PDF   

●  Determinants of sexual dysfunction in women with multiple sclerosis
   ◂ Khadijeh Mohammadi, Parvin Rahnama, Sakineh Moayed Mohseni, Mohammad Ali Sahraian, Ali Montazeri
   ✔ 1392/04/21  2013/07/12
    BioMed Central Neurology
PDF   

●  شیوع اختلالات کارکرد جنسی و عوامل موثر بر ان در بیماران زن مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، سکینه مویدمحسنی، Seyed Masoud Nabavi، سقراط فقیه زاده، محمد علی صحرائیان
   ✔ 1391/11/14  2013/02/02
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  پیش بینی کننده های صمیمیت و روابط زناشویی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ شفیقه محمدی تبار، پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    کنگره روانشناسی اسیب های روانی اجتماعی
PDF   

●  Explanation of faculty members about Academic Women and their health in Nursing & Midwifery College: A qualitative study
   ◂ Shafigheh Mohammaditabar, Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین همایش بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  تبیین نظرات اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی : یک مطالعه کیفی
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    کنگره واکاوی اموزش پرستاری در ایران
PDF   

●  راهکارهای نهادینه سازی کار تیمی در مراقبتهای مامایی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1394/07/16  2015/10/08
    دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●  اعتباریابی پرسشنامه صمیمیت و ارتباط جنسی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  باورهای رفتاری در ارتباط با سزارین بر اساس تیوری رفتار
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  عوامل موثر بر سلامت روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  بررسی کدهای اخلاقی در اتاق زایمان
   ◂ Parvin Rahnama، Shafigheh Mohammaditabar، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  عوارض جانبی چاقی مادران باردار بر نوزادان
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، پروین رهنما
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
PDF   

●  چاقی و سلامت روان
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران
PDF   نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید