دانشگاه شاهد

علیرضا قنبری

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثرات سمّی مس روی جوانه¬زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، علاالدین کردناییج، ایت الله رضایی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  اثر علف کشی اسانس اکالیپتوس بر چند گونه علف هرز
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردالو به منظور استفاده در برنامه‌های دورگ‌گیری
   ◂ Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، یاور شرفی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مقایسه فعالیت انزیم های فسفاتاز دو رقم بومی و اصلاح شده خیار تحت اثر تنش شوری
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، Alireza Ghanbari
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.)
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  تاثیر کومارین وBAP در تولید ریزغده های سیب زمینی رقم کایزر به روش درون شیشه‌ای
   ◂ احد جمشیدی زیناب، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی کالوس زایی و باززایی در خربزه (Cucumis melo L.) رقم ایوانکی
   ◂ Alireza Ghanbari، یاور شرفی، سیده مهدیه کبیرهاشمی، عبدالکریم کاشی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  تاثیر نوع محیط کشت در پراوری شاخساره پایه‌ی سیب بومی ازایش اصفهان بروش درون شیشه‌ای
   ◂ Alireza Ghanbari، داریوش اتشکار، یاور شرفی، روح ا.. حق جویان، علی اشوری
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی ترانس کریپتوم های زیتون olea europaea L. با استفاده از نسل جدید توالی یابی و توسعه نشانگرهای مولکولی EST-SSR
   ◂ فرهاد موحدی پویا

●  تکثیر نیمه انبوه پایه های عاری از ویروس در دو رقم شلیل
   ◂ ارش امیدی نجف ابادی

●  همسانه سازی و بیان ژن کتیناز ترموفیل حاصل از یک سویه باکتریایی بومی ایران
   ◂ مهدی مرتضوی شوکی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید