دانشگاه شاهد

داریوش طالعی

دانشیار - دکتری تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی


نام دانشکده : مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
گروه آموزشی : علوم پایه
شماره اتاق : 4093
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151214093
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (74)   Download XML   Download TXT

●  الگوی پروتئینی و ارتباط ان با رنگدانه های فتوسنتزی و ویژگیهای اگرونومیکی و زیستگاه گیاه خرفه
   ◂ داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    BioTechnologia
PDF   

●  بررسی اثر سیتوتوکسیک 10 -جینجرول، از مشتقات گیاه دارویی زنجبیل بر رده های سلولی سرطان خون لنفوبلاستی حاد
   ◂ سمیه نجفی درچه، داریوش طالعی، سهیلا رهگذر، الههالسادات قدوسی
   ✔ 1400/06/01  2021/08/23
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  تاثیر نانوذرات سیلیس و کلسیم روی ویژگی های بافت شناسی و خم شدن ساقه در گل بریده ژربرا
   ◂ داریوش طالعی، Tahereh Tofighi Alikhani، Ali Mohammadi Torkashvand، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1400/03/25  2021/06/15
    Ornamental Horticulture
PDF   

●  انتی بادی های IgY ضد فلوژلین علیه عفونت سودوموناس ایروژینوزا در هر دو مدل موش پنومونی حاد و زخم سوختگی به صورت غیراختصاص به نوع ، حفاظت بخش هستند
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، داریوش طالعی، طوبی السادات احمدی
   ✔ 1400/03/22  2021/06/12
    Molecular Immunology


●  واکنشهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه سیاه دانه به نانو نقره
   ◂ Sara Baniebrahim، Leila Pishkar، Alireza Iranbakhsh، Giti Barzin، داریوش طالعی
   ✔ 1400/03/04  2021/05/25
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  6-شوگول باعث القای اپوپتوز در سلولهای لوسمی لنفوبلاستیک حاد با هدف قرار دادن مسیر سیگنالینگ p53 و ایجاد گونه های فعال اکسیژن می شود
   ◂ Somayeh Najafi Dorcheh، Soheila Rahgozar، داریوش طالعی
   ✔ 1400/01/04  2021/03/24
    Journal of Cellular and Molecular Medicine
PDF   

●  Specific egg yolk immunoglobulin as a promising non?antibiotic biotherapeutic product against Acinetobacter baumannii pneumonia infection
   ◂ Daryush Talei, Parviz Owlia, Ehsan Derakhshanifar, Sajad Abdollahi, Saeed Khalili, Elham Darzi Eslam, Jafar Salimian, Abolfazl Jahangiri, Zahra Aghajani, Iraj Rasooli
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Scientific Reports
PDF   

●  واکنش موفولوژیکی و بیوشیمیایی سورگوم تحت استرس خشکی
   ◂ Assad Sarshad، داریوش طالعی، Masoud Torabi، Farnaz Rafiei، Parisa Nejatkhah
   ✔ 1399/10/22  2021/01/11
    SN Applied Sciences
PDF   

●  اثر نانو ذره سیلیکا و کلسیم روی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژربرا
   ◂ Tahereh Tofighi Alikhani، Ali Mohammadi Torkashvand، Ahmad Khalighi، داریوش طالعی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/10/19  2021/01/08
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  تنوع ژنتیکی جمعیت های خرفه براساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/10/06  2020/12/26
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   مقالات کنفرانسی (76)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفه های نیمه شمال کشور با استفاده از نشانگر مولکولی EST-SSR
   ◂ امیرمحمد ناجی، علیمحمد عزیزی، داریوش طالعی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفههای نیمه شمال کشور با استفاده از صفات ریختشناخت ی
   ◂ داریوش طالعی، علیمحمد عزیزی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی بیان ژنهای KA13H ،UGT85C2 و UGT76G1 در مراحل مختلف رشدی استوی
   ◂ داریوش طالعی، نرگس معروف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی میزان ریبودیوزاید ا و الگوی بیان ژن کائورن اکسیداز و یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفراز در مراحل مختلف رشدی استویا
   ◂ نرگس معروف، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی تنوع موفولوژیکی برخی جمعیت های خرفه ایران بر اساس شاخص های ریخت شناسی
   ◂ زهرا کاظمی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر اقلیم محل رویشگاه بر کمیت و کیفیت ترکیبات فیتوشیمایی برخی جمعیت های خرفه ایران
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تجزیه تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه
   ◂ زهرا دانایی پور، محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
PDF   

●  اثر عصاره قارچی بر رشد، پتانسیل انتی اکسیدانی و تولید برخی از متابولیت های ثانویه در کشت سلولی فندق
   ◂ ایت اله رضایی، ریحانه باقری، داریوش طالعی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  اثر اسید پیرویک به عنوان یک پیش ماده در تولید اندروگرافیولید در کشت سلولی گیاه سلطان تلخی ها
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی، مطهره غلامی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  افزایش تولید داروی ضد سرطان تاکسول و تغییر الگوی باند پروتئین در سلول های فندق (Corylus avellana) در اثر عصاره مخمر
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی، ریحانه باقری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   پایان نامه ها

●  تولید IGY علیه سودوموناس ایروجینوزا و بررسی اثر ان بر عفونت زخم سوختگی در مدل موشی
   ◂ طوبی السادات احمدی

●  تاثیر الیسیتور قارچی بر رشد و تولید تاکسول و الگوی باند پروتئینی در کشت سلولی فندق
   ◂ ریحانه باقری افوسی

●  تجزیه و تحلیل پروتئوم، واکنشهای رشدی و فیتوشیمیایی برگ گیاه سیاه دانه در پاسخ به سالیسیلیک اسید و متانول تحت تنش خشکی
   ◂ حسام پولادساده

●  اثر متیل¬جاسمونات و اسید ¬پیرویک بر رشد سلول و تولید اندروگرافولاید در کشت بافت سلولی گیاه سلطان تلخی¬ها (Andrographis paniculata)
   ◂ مطهره غلامی زاهدی

●  بررسی اثر الیسیتور قارچی بر رشد و تولید متابولیت در گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
   ◂ نعیمه الیکایی اهاری

●  اثر پراکسید هیدروژن و اسید پیرویک بر رشد سلولی و تولید متابولیت¬ها در کشت سلولی سیاهدانه (Nigella sativa L)
   ◂ فریده نعمت پورسجاعی

●  ارزیابی رشد سلولی و تولید ترکیبات مونوترپنی تحت اثر نیتریک اکسید و استات سدیم در کشت سلولی سیاهدانهNigella sativa L))
   ◂ زهره صالح زاده

●  اثر پیش ماده اسید پیرویک و نانو ذره اکسید روی بر رشد و تولید متابولیت¬ ریزجلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina))
   ◂ سیما قربانی شاه نجفی

●  Study of genetic diversity in Lemon balm (Melissa officinalis L.) using morphological, IRAP and REMAP markers
   ◂ سعیده نوروزی مهر یان

●  اثر گابا و اسکوربیک اسید بر بیان ژن PAL، محتوای اسیدهای فنلی و برخی پارامتر¬های فیزیولوژیکی مریم¬گلی ترکه¬ای (Salvia virgata)
   ◂ زینب زارع کارنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید