دانشگاه شاهد

لاله صمدی

استاد یار - دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره اتاق : 02151212463
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی گزارش استنادی نشریات ایران در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز(PJCR) و  گزارش استنادی نشریات در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با معیارهای موجود در موسسه اطلاعات علمی ISI

تاریخ دفاع: 19 شهریورماه 1386

دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد راهنما: دکتر صدیقه محمداسماعیل

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی گزارش استنادی نشریات ایران در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه - منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز (PJCR) و گزارش استنادی نشریات (JCR) در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SI) با معیارهای موجود در موسسه اطلاعات علمی (ISI) از لحاظ ارزیابی مجله، ضریب تاثیر، همپوشانی، رابط کاربر و ویژگی های جستجو است. روش مورد  استفاده در این پژوهش، روش پیمایشی تطبیقی است که ابزار گرداوری اطلاعات، سیاهه وارسی ای مشتمل بر معیار کلی، با ??? مولفه، و مصاحبه می باشد، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار Excel استفاده شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در بخش ارزیابی مجلات، پایگاه SID، از مجموع ??? امتیاز، 92.75 و پایگاه PJCR ?? /117امتیاز کسب کرده اند؛ بدین معنی که در پایگاه SID، 26.70 درصد و در پایگاه PJCR 20/89 درصد از این شاخص رعایت شده است. در بخش ضریب تاثیر مجلات، پایگاه SID از مجموع ?? امتیاز شاخص ?? و پایگاه PJCR ?? امتیاز را کسب کرده اند که بیانگر این مطلب است که هرکدام از این پایگاه ها به ترتیب ?? و ?? درصد از این معیار پیروی می کنند. نتایج حاصل از همپوشانی در دو پایگاه فوق، نشان میدهد که این دو 58/47 درصد دارای همپوشانی در عناوین مجلات هستند. بررسی های به عمل امده در بخش رابط کاربر در پایگاه های یاد شده نشان می دهد. که پایگاه  SID از مجموع ??? امتیاز شاخص، ??? و پایگاه PJCR ??? امتیاز را کسب نمودند که میزان رعایت این استاندارد در هر دو پایگاه بترتیب 55/60 و 88/83 درصد می باشد. نتایج حاصل از بررسی ویژگی های جستجو در این دو پایگاه نشان می دهد که از مجموع ??? امتیاز شاخص، پایگاه SID  99 و پایگاه PJCR، 93/82 درصد از این شاخص از این شاخص را رعایت می کنند. مقایسه تطبیقی این دو پایگاه نشان داد که از مجموع 6?? امتیاز شاخص ، پایگاه PJCR 75/514 و پایگاه SID 75/370 امتیاز را به خود اختصاص داده اند به این معنا که پایگاه PJCR ، 10/84 و پایگاه SID 58/60 درصد از کل شاخص های بررسی شده را رعایت کرده اند، بنابراین پایگاه PJCR 52/23 درصد بیشتر از پایگاه SID به معیارهای موجود در ISI نزدیک است.

کلیدواژه: ارزیابی مجله، ضریب تاثیر مجله، رابط کاربری، خود استنادی، ویژگی های جستجو، گزارشات استنادی، پایگاه ISI، پایگاه PJCR ، پایگاه های اطلاعاتی، معیارهای ISI

رساله دکتری

همتراز سازی شاخصهای ارزیابی بهره وری پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران

تاریخ دفاع: 22 ابانماه 1395 / دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

استادان راهنما: دکتر مریم ناخدا و دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد مشاور: دکتر سعید اسدی

هدف: مقوله سنجش و ارزیابی‌های همترازسازی شده از مقوله‌های مهم در حوزه علم سنجی است. با توجه به اینکه رشته‌های علمی مختلف از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر متفاوت هستند، مقوله ارزیابی‌های همترازسازی شده در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان علمی کشور قرار گرفته است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل همترازسازی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشگران دو حوزه هنر و علوم پزشکی با رویکرد همسانی انجام شد.

روش پژوهش: این تحقیق با استفاده از روش تحقیق امیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفت. در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به شناسایی انواع بروندادهای غالب و نیز موضوعات هر حوزه از حیث بومی یا بین المللی بودن استفاده شد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، انواع بروندادهای غالب و روش‌های استناددهی، از دیدگاه نمونه هدفمند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته دیدگاه‌های افراد نمونه هدفمند، در خصوص وزن انواع بروندادهای هر رشته، گرداوری و سپس داده‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند و وزن هر یک از بروندادها در هر رشته شناسایی و رتبه بندی شدند.

یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از ان است که در رشته‌های حوزه هنر، انواعی از بروندادهای غالب وجود دارد که در پایگاه‌های نمایه‌استنادی مانند نمایه هنر و علوم انسانی موسسه تامسون، سایمگو و ایی.اس.ای وجود ندارد. مانند برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی، اهنگسازی، کارگردانی تئاتر، کارگردانی سینما. همچنین مشخص شد که انواع استناد در حوزه هنر از نوع متداول و رایجی که در سایر حوزه‌ها وجود دارد نیست بلکه استناد از نوع پنهان است.

نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد که اولاً انواع متفاوتی از بروندادها در رشته‌های حوزه هنر وجود دارد که تا کنون در هیچ کدام از شاخص‌های ارزیابی مد نظر قرار نگرفته بودند و دوم اینکه وزن نسبی بروندادهای غالب در هر رشته نسبت به سایر بروندادها بیشتر بوده است. سپس با استفاده از رویکرد همسانی و تطبیق بروندادهای هم‌وزن، مدلی برای ارزیابی بهره‌وری همترازسازی شده به ازای هر برونداد در هر رشته ارائه شد. همچنین فرم پیشنهادی برای ایین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی در رشته‌های حوزه هنر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: همترازسازی، شاخص ارزیابی بهره‌وری، هنر، علوم پزشکی، بهره‌وری پژوهشی

https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2017-1/303900-15Page-.pdf

مقالات همایش داخلی

1.   صمدی، لاله؛ نوروزی چاکلی (1393). "غفلتی دیگر در خودشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علم‌سنجی: نگاهی نو به نمایه‌های تخصصی و استنادی در جریان دانش". ارائه شده در  اولین همایش ملی سنجش علم: ارزیابی و اسیب شناسی (بروندادهای علمی).

2.   صمدی، لاله؛ نوروزی چاکلی (1393). "نرمال‌سازی، ضرورتی بنیادین در سنجش و ارزیابی عوامل و مولفه‌های تخصصی". در مجموعه مقالات اولین همایش ملی سنجش علم: ارزیابی و اسیب شناسی (بروندادهای علمی). جلد دوم، ص.793.

3.   حاجی عزیزی، نادیا. صمدی، لاله (1388). "رابطه خلاقیت و نواوری با مدیریت دانش در سازمانها و مراکز پژوهشی". در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت دانش و اطلاعات: پیوندها و برهم کنش ها، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران؛ با همکاری انجمن کتابداری ایران.

4.    نوروزی چاکلی، عبدالرضا. صمدی، لاله (1388). "اسیب شناسی مطالعات استنادی در تحقیقات علوم پزشکی". در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی. بابل. دانشگاه علوم پزشکی بابل، ص. 58-73.

5.   نوروزی چاکلی، عبدالرضا. صمدی، لاله (1388). "ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی علوم پزشکی و غیرپزشکی ایران در پایگاه های موسسه اطلاعات علمی (ISI)". در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی. بابل. دانشگاه علوم پزشکی بابل، ص. 15

6.   التماسی، مهشید، برهمند،‌نیلوفر،‌صمدی، لاله و مجیدی، اکبر (1391). "بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای اخلاقی در فضای مجازی". در: محتوای ملی در فضای مجازی. تهران. کتابخانه و اسناد ملی ایران.

7.   التماسی، مهشید، برهمند،‌نیلوفر،‌صمدی، لاله و مجیدی، اکبر (1391). " نظام‌های مدیریت محتوای مجازی: بررسی و تطبیق". در: محتوای ملی در فضای مجازی. تهران. کتابخانه و اسناد ملی ایران.

6.نوروزی چاکلی، عبدالرضا، صمدی، لاله، عبدی، ساجده(1397). تحلیل رابطه اموزش و پژوهش حوزه‌های بین رشته ای و تاثیرگذاری دانشگاه بر جامعه: شیوه ها، ضرورتها و راهکارها. اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورتها، مبانی و راهکارها.


مقالات همایش بین المللی

نوروزی چاکلی، عبدالرضا، صمدی، لاله، چهره نگار، لیلا، رستم‌زاده، مهرداد (1389). نقش کتابخانه های مجلس در افزایش دسترسی شهروندان به دانش و موانع ان در کشورهای در حال توسعه.


  http: / /research.shahed.ac.ir /WSR /WebPages /Report /PaperView.aspx?PaperID=2964

نوروزی چاکلی، عبدالرضا، صمدی، لاله، چهره نگار، لیلا، رستم‌زاده، مهرداد (1389). امارهای کاربردی دسترسی ازاد: مسائل و راهکارها.

  http: / /research.shahed.ac.ir /WSR /WebPages /Report /PaperView.aspx?PaperID=2965

سخنرانیهای علمی

1.   ارائه مقاله "نرمال‌سازی، ضرورتی بنیادین در سنجش و ارزیابی عوامل و مولفه‌های تخصصی". در اولین همایش ملی سنجش علم: ارزیابی و اسیب شناسی (بروندادهای علمی). اردیبهشت ماه 1393.

2.   معرفی پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و ارائه اطلاعاتی در خصوص مقالات علمی پژوهشی جهت ارتقا اعضای هیات علمی. در: موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران، 1386.

3.      ارائه مقاله اسیب شناسی مطالعات استنادی در تحقیقات علوم پزشکی". در اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 6 خردادماه 1388.

4.   ایراد سخنرانی «راه اندازی دوره دکتری علم سنجی در کشور» در چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ابانماه 1397.

5. سخنران جلسه نقد کتاب «ذخیره و بازیابی اطلاعات» در تاریخ 9 تیرماه 1398 در سازمان سمت

https://www.lisna.ir/en/main

مقالات تالیفی و ترجمه شده

1.      صمدی، لاله؛ ناخدا، مریم؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا و اسدی، سعید (1395). مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و اموزش بهداشت و ارتقا سلامت. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 50 (2).

2.      صمدی، لاله. (1390) "تاملی در کابرد ضریب تاثیر برای ارزیابی کیفیت نشریات". فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (ویژه نامه علم سنجی). 4.

3.      محمد اسماعیل، صدیقه. صمدی، لاله (1389) " بررسی هستی‌شناختی فرا اصطلاح‌نامه نظام زبان پزشکی واحد". مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (2).

4.      نوروزی چاکلی، عبدالرضا. صمدی، لاله. (1388) "ارزیابی تطبیقی معیارهای ارزیابی مجلات در پایگاه گزارش استنادی مجلات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی استان قدس رضوی.13، (2).

5.      صمدی، لاله. محمد اسماعیل، صدیقه (1387). "بررسی معیار ارزیابی مجلات در گزارش استنادی نشریات ایران در پایگاه اطلاعاتی مرکز منطقه‌ای اطّلاع‌رسانی علوم و فنّاوری". تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیام کتابخانه سابق، 15،(1).

6.   صمدی، لاله (1393). "بازسازی مجموعه های کتابخانه‌ای؛ دستورالعمل‌های کمکی مشترک کتابخانه‌های عمومی برای به روز رسانی مجموعه‌‌هایشان". در مجموعه مقالات ایفلا 2010. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

7.      صمدی، لاله. (1387). "استناد و شبکه پیوندهای فرامتنی". مجله الکترونیکی ارتباط علمی، دوره هشتم، ش. 4. شهریور.

8.   صمدی، لاله. (1386). "ویژگی‌های مجلات الکترونیک: ساختار و استفاده از اطلاعات در مجلات علمی الکترونیک". پیام بهارستان، ش. 79.

9.   صمدی، لاله. (1383). "استانداردهای سواد اطلاعاتی" . خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ش. 4، مرداد و شهریور.

 

طرحهای پژوهشی

1.      همکاری در طرح کلان پژوهشی " بررسی وضعیت سی سال فلسفه در ایران"  که از مهرماه سال 1387 در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن فلسفه ایران اغاز شده است و تا سال 1393 ادامه پیدا کرد.

همکاری در طرح های پژوهشی دانشگاه تهران به مدیریت سرکار خانم دکتر فهیم نیا.

مهارتها

1.      زبان انگلیسی درحد مکالمه و ترجمه متون تخصصی در حد مطلوب

2.      تسلط بر نرم‌افزارهای Office (Excel, Access, Word, Powerpoint)

3.      تسلط بر نرم افزار Photoshop

4.      تسلط بر نرم فزار Dreamweawer(Cs6)

5.      مهارت در طراحی پایگاه اطلاعاتی با زبان SQL

6.      اشنایی کامل با زبانهای برنامه نویسی وب HTML,JavaScript,PHP,CSS

7.      تسلط کامل بر تایپ فارسی و لاتین

8.  تسلط کامل بر نرم افزار کتابخانه‌ای نوسا

9.  اشنایی در حد مطلوب به نرم افزار کتابخانه ای پارس اْذرخش تحت داس و ویندوز.

10.  اشنایی کامل با مباحث Network +

11.  اشنایی کامل با مباحث CCNA

12.  اشنایی کامل با مباحث MCSA

13.  اشنایی کامل با زبان برنامه نویسی پایتون

سوابق تدریس

. تدریس درس "سازماندهی 3 " در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی 86-87) (گروه 1)

2. تدریس درس "سازماندهی 3" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی 86- 87) (گروه 2)

3. تدریس درس "مواد و خدمات برای نواموزان بزرگسال" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی 87-88)

4. تدریس درس "سازماندهی 2" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی 90-89)

5. تدریس درس "سازماندهی 2" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی90-91)

6.تدریس درس "سازماندهی 2" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (سال تحصیلی92-91)

7. تدریس درس "اشنایی با کتابخانه" برای گروه علوم تربیتی (سال تحصیلی  90-91)

8.تدریس درس طراحی وب و مدیریت وب سایت کتابخانه در گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی (سال تحصیلی 91-92)

9. تدریس درس "اشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای" در گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی (سال تحصیلی 91-92)

10. برنامه‌ریزی برای تدریس درس "سازماندهی 2" در گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، برای نیمسال اول تحصیلی (92- 1391)

11.تدریس درس "مبانی شبکه و سخت افزار" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(سال تحصیلی 96-95)

12.تدریس درس "مدیریت دانش" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(سال تحصیلی 96-95)

13.تدریس درس "روش تحقیق" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

14.تدریس درس "اخلاق حرفه‌ای" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

15.تدریس درس "فناوری  اطلاعات" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

16.تدریس درس "فناوری های وب" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

17.تدریس درس "امار مقدماتی" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

18. تدریس درس "نظریه های جامعه شناسی ارتباطات علمی" در مقطع کارشناسی ارشد در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

19. تدریس درس " کتابخانه‌ها و جامعه اطلاعاتی" در مقطع کارشناسی ارشد در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

20. تدریس درس " زبان برنامه نویسی 2 و1" در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

راهنمایی پایان نامه

بررسی جایگاه شبکه های اجتماعی در اشتراک دانش بین دانشجویان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد/ نام دانشجو: فاطمه خدامرادی، استاد راهنمای اول  سعید اسدی، استاد راهنمای دوم لاله صمدی/ تاریخ دفاع تیرماه1398
شناسایی موانع اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد/ نام دانشجو: مینا ذوقیان. راهنمای اول: لاله صمدی ، راهنمای دوم عبدالرضا نوروزی چاکلی/ تاریخ دفاع بهمن ماه 1398
ارزیابی تطبیقی شاخصهای دانشگاه های نواور ایران و جهان/ نام دانشجو: زهرا کریمی، راهنمای اول لاله صمدی، راهنمای دوم عبدالرضا نوروزی چاکلی/ تاریخ دفاع: بهمن ماه 1398

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل رویکردهای کارکردی و ساختاری ارتباطات علمی در تولید دانش توسط پژوهشگران حوزه علم سنجی در ایران
   ◂ عبدالرضا نوروزی چاکلی، صمدی، لاله، دهقانپور، زهرا
   ✔ 1400/09/06  2021/11/27
    پژوهشنامه علم سنجی
PDF   

●  اعتبارسنجی شاخص های نواوری در دانشگاه های ایران بر اساس شاخص های نواوری دانشگاه های جهان
   ◂ لاله صمدی، سعید اسدی
   ✔ 1400/02/09  2021/04/29
    پژوهشنامه علم سنجی
PDF   

●  شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت مراکز ارزیابی و مدیریت اطلاعات دانشگاهی: مورد مطالعه ایران
   ◂ عبدالرضا نوروزی چاکلی، لاله صمدی
   ✔ 1400/01/20  2021/04/09
    Libri: International Journal of Libraries and Information Services


●  تحلیل انتقادی نظریه «اثر متیو» با قوانین موجود در علم فیزیک با رویکرد جامعه‌شناسی علم
   ◂ لاله صمدی، ساجده عبدی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    پژوهشنامه علم سنجی
PDF   

●  تحلیل ضرورت‌های همترازسازی ارزش تولیدات علمی حوزه‌های تخصصی در علم‌سنجی و اسیب‌شناسی سنجش و ارزیابی همسان: مطالعه موردی حوزه هنر
   ◂ لاله صمدی
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
     رهیافت
PDF   

●  چالشهای ائین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای همترازسازی سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران
   ◂ نوروزی چاکلی، عبدالرضا، صمدی، لاله، ناخدا، مریم، سعید اسدی
   ✔ 1398/03/29  2019/06/19
    پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی- پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سابق
PDF   

●  استناد و استناددهی در ارزیابی های حوزه هنری: مسایل و چالشها، مطالعه موردی رشته نقاشی
   ◂ صمدی، لاله، ناخدا، مریم، نوروزی چاکلی، عبدالرضا، اسدی، سعید
   ✔ 1396/07/02  2017/09/24
    مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
PDF   

●  معماری اطلاعات در مجلات علمی پژوهشی الکترونیکی تمام متن حوزه طب نظامی
   ◂ صمدی، لاله، حسینی ذیجو، سمانه سادات
   ✔ 1396/02/24  2017/05/14
    طب نظامی=Journal of Military Medicine


●  در امدی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات موسیقایی: زمینه ها، ضرورت و چالش ها
   ◂ لاله صمدی، غلامرضا فدایی
   ✔ 1395/07/22  2016/10/13
    مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات- فصلنامه کتاب سابق


کتاب ها

●  سازماندهی رایانه ای منابع

●  نمایه های تخصصی الکترونیکی
   ◂ عبدالرضا نوروزی چاکلی و لاله صمدی

پایان نامه ها

●  ارزیابی و تحلیل میزان دستیابی ایران به اهداف علمی تعیین شده در اسناد بالادستی در حوزه علوم رفتاری و سلامت روان
   ◂ نجمه لبافی مزرعه شاهی

●  تحلیل رویکردهای کارکردی و ساختاری ارتباطات علمی در تولید دانش توسط پژوهشگران حوزه علم سنجی در ایران
   ◂ زهرا دهقان پور

●  تحلیل جایگاه و اثربخشی کاربرد فناوری های اطلاعاتی در عملکرد و نواوری کتابخانه های عمومی روستایی استان همدان
   ◂ روح الله رسولی

●  ارزیابی میزان تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر اساس مدل گارتنر بر مدیریت ارتباط با مراجعه کنندگان کتابخانه های دانشگاه ازاد شهر تهران
   ◂ اعظم مرادی مهر

●  ارزیابی تطبیقی شاخصهای دانشگاه های نواور ایران و جهان
   ◂ زهرا کریمی بکر

●  شناسایی موانع اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد
   ◂ مینا ذوقیان

●  بررسی جایگاه شبکه های اجتماعی در اشتراک دانش بین دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد
   ◂ فاطمه خدامرادی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید