جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Genetic diversity of durum wheat genotypes using morpho-protein analysis
 معصومه رجبی، محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی، رجبی-اقایی-محمدی
Cereal Research Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9670    1393/03/19   2014/06/09    
بررسی سزیم پذیری و اثر متقابل ان با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب زمینی
Ability of Cesium Uptake and its interaction effect with Potassium in Corn and Potato
 مرضیه قوامی فر ، حسین ترابی گلسفیدی، مرضیه قوامی فر، حسین ترابی گل سفیدی، علی بهرامی سامانی و ابراهیم مقیسه
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9673    1393/06/19   2014/09/10    
ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و میزان موسیلاژ در توده های اسفرزه (plantago ovate) در استان گلستان
Evaluation of morphological characteristics and mucilage content of Plantago in golestan
 محمدحسین فتوکیان، گلچین-همتی-نقدی بادی
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9681    1393/02/14   2014/05/04    
بررسی پاسخهای رشدی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Valeriana officinalis L. به کاربرد کودهای اوره، نیتروکسین و فسفات بارور-
Evaluation of growth, yield, and physiological responses of Valeriana officinalis L. to the application of urea, nitroxin, and phosphate Barvar-2 fertilizers
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159414    1400/12/15   2022/03/06    
بررسی تغییرات میزان اتروپین واسکوپولامین و ویژگی‌های رشدی گیاه دارویی Atropa belladonna L. تحت تاثیرکودهای زیستی و شیمیایی
Study on Changes of Atropine and Scopolamine Content and Growth Characteristics of Atropa belladonna L. affected by Bio-fertilizers and Chemical-fertilizers
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169861    1398/12/01   2020/02/20    
بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی Althaea officinalis L. به محلول‌پاشی اهن و روی تحت شرایط شور
Evaluation of morph-physiological and biochemical responses of marshmallow (Althaea afficinalis L.) to foliar application of iron and zinc under saline condition
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169848    1400/03/01   2021/05/22    
بررسی اثر محلول‌پاشی انواع اسیدهای امینه بر پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی Physalis alkekengi L
Phytochemical response of physalis alkekengi L. to foliar application of amino acids
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169845    1400/06/01   2021/08/23    
ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره شش جمعیت از گیاه دارویی Satureja bachtiarica Bunge. دراستان فارس
Variation in the Essential Oil Constituents and Polyphenolic Contents of Satureja bachtiarica Bunge. from Six Populations of Fars Province
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169852    1399/12/01   2021/02/19    
ارزیابی تنوع اکومورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Artemisia sieberi Besser. در رویشگاه‎های مختلف استان قم
Evaluation of diversity of eco morphological and phytochemical traits of Artemisia sieberi Besser. in different habitats of Qom province in Iran
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169714    1401/03/30   2022/06/20    
ارزیابی فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف گونه‌ Tanacetum pinnatum در رویشگاه‌های طبیعی با استفاده از روش‌های چند متغیره
Phytochemical evaluation of different populations of Tanacetum pinnatum Boiss. in natural habitats using multivariate methods
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169756    1400/12/10   2022/03/01    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1058 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی