جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تغییر در رشد و برخی متابولیتهای اولیه در جلبک تک سلولی Dunaliella salina توسط شوری
Change in growth and some primary metabolites in unicellular algae Dunaliella salina by salinity
 ایت اله رضایی نودهی، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10728    1393/12/21   2015/03/12    
افزایش پتانسیل انتی اکسیدانی و برخی متابولیتهای ثانویه توسط شوری در جلبک تک سلولی Dunaliella salina
Increase the antioxidant potential and some secondary metabolites in unicellular algae Dunaliella salina by salinity
 ایت اله رضایی نودهی، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10729    1393/12/14   2015/03/05    
بررسی دینامیسم جمعیت و اندازه گیری سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) درمزارع پنبه شهرستان سبزوار
 مجتبی لطف ابادی، حبیب عباسی پورشوشتری، لطف ابادی، مجتبی؛ عباسی پور، حبیب؛ ریوندی، امیر؛ عسکریان زاده، علیرضا
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10572    1393/12/26   2015/03/17    
ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار
 مجتبی لطف ابادی، حبیب عباسی پورشوشتری، لطف ابادی، مجتبی؛ عباسی پور، حبیب؛ ریوندی، امیر؛ عسکریان زاده، علیرضا
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10573    1393/12/26   2015/03/17    
بررسی نوسانات جمعیت بال¬غشاییان (Hymenoptera) در ناحیه تاج میوه انار در استان قم
 حبیب عباسی پورشوشتری، رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سید حسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10574    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی نوسانات جمعیت مراحل مختلف رشدی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در ناحیه تاج میوه انار در استان قم
 حبیب عباسی پورشوشتری، رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سید حسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10575    1393/12/20   2015/03/11    
ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای
 یاور شرفی، اورنگ خادمی، زهرا هادی برزندیق، علی رضا قنبری
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30747    1393/12/20   2015/03/11    
ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره¬های زغال اخته به روش درون شیشه¬ای
Evaluation of ...
 زهرا هادی برزندیق، یاور شرفی، زهرا هادی، علیرضا قنبری، اورنگ خادمی
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31086    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
study ofspatial variability of electrical conducivity and carbonat in BAKHTIAR DASHT of ESFEHAN
 نسرین سعادتی، محسن رودپیما
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31393    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی توزیع مکانی ذرات خاک و pH خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
study of spatial variability of soil particles and soil pH in BAKHTIAR DASHT of ESFEHAN
 نسرین سعادتی، محسن رودپیما
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31395    1393/12/20   2015/03/11    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1058 از 1447    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14468

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی