جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات دورکنندگی و کاهش تخم ریزی اسانس گیاه سرو، Thuja orientalis L. روی کنه تارتن دو نقطه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Teteranychidae)
Repellency and oviposition deterrence of Thuja orientalis L. essential oil on the Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Teteranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان، علیرضا صبوری و محمد محمودوند
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6466    1391/06/04   2012/08/25    
بررسی اثر کنه¬کشی (LC50 و LT50) برخی اسانس های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus utricae Koch (Acari: Tetranychidae)
Acaricidal effect (LC50 and LT50) of some plant essential oils on the two spotted spider mite, Tetranychus utricae Koch (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان، علیرضا صبوری و محمد محمودوند
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6467    1391/06/04   2012/08/25    
- بررسی اثر کنه کشی اسانس گیاه پونه، Mentha pulegium و دارچین، Cinnamomum zeylanicum روی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus utricae Koch (Acari: Tetranychidae)
Acaricidal effect of Cinnamomum zeylanicum and Mentha pulegium essential oils on the two
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان، علیرضا صبوری و محمد محمودوند
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6468    1391/06/04   2012/08/25    
مطالعه ترجیح تخمریزی شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی ارقام مختلف کلم گل
 امین دهقان دهقی، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، امین دهقان- غلامحسین حسن شاهی- حبیب عباسی پور- علیرضا عسکریان زاده- جابر کریمی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6508    1391/06/04   2012/08/25    
اثر چند جیره غذایی بر مرحله بالغ و تولید مثل ساقه خوار ذرت در شرایط ازمایشگاه
 محمد صالحی تبار، علیرضا عسکریان زاده، امیرمحمد ناجی، ایت اله سعیدی زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6510    1391/06/04   2012/08/25    
نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (L.) (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران
Seasonal population fluctuations of the cabbage white butterfly, Pieris rapae (L.) (Lep.: Pieridae) on different cultivars of cauliflower in the south of Tehran
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، غلامحسین حسن شاهی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6512    1391/06/04   2012/08/25    
بررسی اثر کنترلی برخی گیاهان بر فعالیت نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در ریزوسفر خیار در شرایط
A study of effect of some plants on root-knot nematode, Meloidogyne javanica, on rhizosphere of cucumber in greenhouse
 نسرین وحیدیان، ایت اله سعیدی زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7266    1391/06/04   2012/08/25    
بررسی تغییرات فعالیت کمی بتا-گلوکانازها در ریشه ارقام زیتون الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A study on the changes in quantitative activity of ?-glucanases in root of olive cultivars infected by Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7257    1391/06/04   2012/08/25    
مقایسه تغییرات انبوهی جمعیت و میزان پارازیتیسم شته مومی کلم توسط زنبور پارازیتوئید روی ارقام مختلف کلم گل در جنوب تهران
population density changes and parasitism rate of the cabbage aphid
 فاطمه جهان، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، غلامحسین حسن شاهی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7259    1391/06/04   2012/08/25    
قارچ Trichoderma viride علیه نماتد Meloidogyne javanica در ریزوسفر گوجه فرنگی
Trichoderma viride against Meloidogyne javanica in rhizosphere of tomato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7260    1391/06/04   2012/08/25    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 792 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی