جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تغییرات فعالیت کمی فنیل الانین امونیالیاز در ریشه ارقام زیتون الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A study on the changes in quantitative activity of phenyl alanine amonialyase in root of olive cultivars infected by Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7261    1391/06/04   2012/08/25    
بررسی اثرات متقابل نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita ، و قارچ عامل پژمردگی، Verticillium dahliae ، روی نهال های
Study on interaction of root-knot nematode Meloidogyne javanica and Verticillium wilt Verticillium dahliae on pistachio seedlings in greenhouse
 سعید سیفی کفشگری، ایت اله سعیدی زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7264    1391/06/04   2012/08/25    
اثر حشره کش جدید تیوسیکلام بر روی مراحل مختلف رشدی شب پره پشت الماسی درشرایط ازمایشگاهی
The effect of new insecticide of Thiocyclam on different growth stages of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) in laboratory condition
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، الناز ابوطالبی، عزیز شیخی گرجان
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7518    1391/06/04   2012/08/25    
مطالعه ترجیح تغذیه ای لاروهای سن یک و سه شب پره پشت الماسی روی ارقام مختلف کلم گل
 امین دهقان دهقی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امین دهقان، غلامحسین حسن شاهی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7520    1391/06/04   2012/08/25    
شناسایی پارازیتوئیدهای شب پره پشت الماسی و میزان پارازیتیسم انها در مزارع کلم گل جنوب تهران
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی و علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور و جابر کریمی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7495    1391/06/04   2012/08/25    
اثرات قارچ روی مراحل مختلف سن گندم
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، ندا صدیقی، حسن عسکری، عزیز شیخی گرجان
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7524    1391/06/04   2012/08/25    
ارزیابی کارایی دو حشره کش رایج در کنترل شب پره پشت الماسی درجنوب تهران
 علی ابوالحسنی ، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، علی ابوالحنسی، عزیز شیخی گرجان، غلامحسین حسن شاهی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7522    1391/06/04   2012/08/25    
بررسی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفید بالک در مزارع نیشکر جنوب خوزستان
 مهرنوش مینائی مقدم، پزویز شیشه بر و علیرضا عسکریان زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7467    1391/06/04   2012/08/25    
نخستین گزارش از Colletotrichum acutatum از روی میوه سیب در ایران
 سیدعبدالله هاشمی باباحیدری، مژگان موسی خواه کوشالی، سید اکبر خداپرست و سید عبدالله هاشمی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31685    1391/06/05   2012/08/26    
نخستین گزارش Microcera coccophila روی سپر دار واوی مرکبات (Lepidosaphes beckii) در ایران و پتانسیل احتمالی ان برای مبارزه بیولوژیک
 سید عبدالله هاشمی باباحیدری و سید اکبر خداپرست
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31686    1391/06/05   2012/08/26    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 793 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی