جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های اثربخش مدرسان از دید دانشجویان با استفاده از روش های ای اچ پی و تاپسیس
identification and prioritization of teachers’ effect qualifications from the students’ perspectives by using AHP and TOPSIS methods
 محسن فرمهینی فراهانی، مهدی ملکی، علی فاضل علاف
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8977    1393/01/15   2014/04/04    
بررسی راهکارهای عملی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7594    1391/11/01   2013/01/20    
شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های ان توسط دبیران دوره متوسطه شهریاسوج
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7584    1391/03/01   2012/05/21    
بررسی مولفه های مورد نیاز معلمان جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرایند برنامه ریزی درسی مدارس
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7586    1391/09/01   2012/11/21    
اولویت بندی و مقایسه مولفه های شش گانه ایدئولوژی های برنامه درسی از منظر اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی شهر تهران
prioritization and comparing the ideolgies of the six components of the curriculum
 محسن فرمهینی فراهانی، مهدی ملکی، کوروش اسماعیلی
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8196    1392/07/01   2013/09/23    
بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مولفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9209    1393/04/30   2014/07/21    
بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد با عنایت به ماهیت رشته های تخصصی و سطح تحصیلات انان
 اکبر رهنما، مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31042    1393/03/11   2014/06/01    
تبیین بازتولید فرهنگی- طبقاتی دانشگاهی با تاکید بر مولفه‌های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به ‌منظور طرح ملاحظات کاربردی دانشگاهی
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32035    1394/12/28   2016/03/18    
شناسایی و اولویت بندی صلاحیتهای اثربخش مدرسان از دید دانشجویان با استفاده از روشهای ای اچ پی و تاپسیس
 فرمهینی فراهانی, محسن؛ مهدی ملکی و علی فاضل علاف،
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  Paper ID : 42568    1393/06/06   2014/08/28    
بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیات علمی دانشگاه شاهذ با عنایت به ماهیت رشته های تخصصی و سطح تحصیلات انان
 
پژوهش در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42491    1395/04/31   2016/07/21    
اولین صفحه...881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 889 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی