دانشگاه شاهد

امیرحسین امیری

استاد - دکتری مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151215240
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (194)   Download XML   Download TXT

●  Variable Sample Size EWMA Chart With Measurement Errors
   ◂ Amirhossein Amiri, Zeynab Hassani, Philippe CASTAGLIOLA
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  A novel procedure to improve traditional EWMA control chart performance in detecting both small and large shifts
   ◂ Amirhossein Amiri, Jalilibal, Z., Torkamani, N.
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    International Journal of Productivity and Quality Management


●  Monitoring the coefficient of variation: A literature review
   ◂ Zahra Jalilibal, Philippe Castagliola, Michael B.C. Khoo, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    Computers & Industrial Engineering


●  Developing process-yield-based acceptance sampling plans for AR(1) auto-correlated process
   ◂ Atefeh Banihashemi, Fallahnezhad, M.S., Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/04  2021/08/26
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Monitoring social networks based on Zero-inflated Poisson regression model
   ◂ Amirhossein Amiri, Narges Motalebi, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallahnezhad
   ✔ 1400/05/20  2021/08/11
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  On the effect of measurement errors and auto-correlation on the performance of Hotelling’s T2 control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Hosseinali Beydaghi, Jalilibal, Z., kamranrad, R.
   ✔ 1400/05/09  2021/07/31
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  A new approach in the economic design of acceptance sampling plans based on process yield index and Taguchi loss function
   ◂ Atefe Banihashemi, Mohammad Saber Fallah Nezhad, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/04/18  2021/07/09
    Computers & Industrial Engineering


●  A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles
   ◂ Ali Yeganeh, Alireza Shadman, Amirhossein Amiri
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Computers & Industrial Engineering


●  Phase II monitoring of autocorrelated attributed social networks based on generalized estimating equations
   ◂ Hatef Fotuhi, Amirhossein Amiri, Ali Reza Taheriyoun
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  On the Monitoring of AR(1) Auto-Correlated Simple Linear Profiles in Multistage Processes
   ◂ Hamid Esmaeeli, Amirhossein Amiri, Amir Golabzaei
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (87)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص نوع مغز استخوانها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خوداغاز استوار
   ◂ امیرحسین امیری، صدیقه غفرانی، محمود شهرابی، حمید رضا سلیقه راد
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک)
   ◂ محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، نرگس مطلبی، محمد صالح اولیا
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ محمد مبین همتی، امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهبود عملکرد نمودار کنترل MEWMA با قوانین حساس سازی
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، محمد حسن احمدی
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  طراحی نمودار کنترل برای پایش فرایندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول با درنظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، حسین علی، رضا کامران راد
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی
   ◂ محمد شاه منصوری، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  The performance of variable sampling interval EWMA control chart with measurement errors
   ◂ Hassani, Z., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه یک طرح نمونه گیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرایند Spk
   ◂ سیده فاطمه بنی هاشمی، محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، محمد صالح اولیا
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  High Dimensional Process Monitoring Using Principle Component Analysis and T2 chart
   ◂ Jalilibal, Z., Mousavi, S.M., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/13  2019/09/04
    5th International Conference on Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
   ◂ نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   کتاب ها

●  درامدی بر پایش پروفایل های خطی
   ◂ رضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی، بهنوش کوهستانی، امیرحسین امیری

●  مدل های اماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  طراحی برای شش سیگما
   ◂ رسول نورالسنا، عباس سقایی

●  تحلیل اماری پایش پروفایلها
   ◂ رسول نورالسنا- عباس سقایی- امیرحسین امیری

●  اقتصاد مهندسی
   ◂ احمد زند، دریا سودبخش

پایان نامه ها

●  توسعه روش‌هایی برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از اطلاعات کمکی
   ◂ حسین دیرباز

●  توسعه یک نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری
   ◂ محمدمبین همتی

●  طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی برای پایش میانگین و پراکندگی فرایندهای نرمال چند متغیره با و بدون خطای اندازه گیری
   ◂ حامد صباح نو

●  طراحی نمودارهای کنترل برای پایش پروفایل‌های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته با پارامتر تخمین زده شده
   ◂ محمد شاه منصوری

●  طراحی نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی تطبیقی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ زینب حسنی

●  توسعه نمودار کنترل مبتنی بر قوانین حساس¬ سازی برای پایش پروفایل¬های خطی چند متغیره
   ◂ محمدحسن احمدی کرویق

●  پایش شبکه‌های اجتماعی با ابعاد بزرگ مبتنی بر تحلیل داده‌های رسته‌ای
   ◂ هاتف فتوحی

●  توسعه طرحهای ترکیبی نمونه گیری جهت پذیرش برای بازرسی محصولات با پروفایل های دایره ای
   ◂ حدیثه سادات موسوی

●  توسعه نمودارهای کنترل خوداغاز کننده برای پایش پروفایلهای چند متغیره
   ◂ دانیال رضاپورلکتویی

●   طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ علی اصغر قریب

●  توسعه روشهایی برای پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس پروفایلهای خطی چند متغیره خودهمبسته
   ◂ ساجده براتیان رحیمی

●  طراحی نمودار کنترل تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی با پارامتر تخمین زده شده در سیستم های بهداشت و درمان
   ◂ راضیه اشرفی نصرابادی

●  توسعه طرحهای نمونه گیری به منظور پذیرش برای مشخصه ی کیفی پروفایلی چند متغیره
   ◂ زهرا علی دوستی

●  مدل یکپارچه کنترل فرایند اماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای 2 مرحله ای
   ◂ سیدسعید نجیبی

●  پایش زمان بقا بعد از جراحی با استفاده از نمودارهای خوداغازگز تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن دسته بندی بیماران
   ◂ الهه تیغ خورشید

●  پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته خودهمبسته مبتنی بر مدلهای مارکوفی در فازهای 1 و 2
   ◂ محمدرضا ملکی

●  ارایه رویکردی پیوسته برای بهینه سازی سیستمهای سیگنال پاسخ
   ◂ محمدحسن بختیاری فر

●  توسعه یک نمودار کنترل خود اغاز کننده برای پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته
   ◂ پیمان خسروی

●  ارزیابی اثر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودارهای کنترل پایش فرایندهای نرمال خود همبسته
   ◂ حسین علی بیدقی

●  پایش فرایندهای چند متغیره طبقه بندی شده مبتنی بر جدول توافقی
   ◂ رضا کامران راد

●  طراحی نمودار کنترل تطبیقی تعداد نقص ها در واحد بازرسی با پارامتر تخمین زده شده
   ◂ فاطمه وکیلیان

●  توسعه ی روش هایی برای پایش پروفایل های دریچلت
   ◂ حوریه فروتن

●  توسعه یک نمودار کنترل برای پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس در پروفایل های خطی چند متغیره
   ◂ رضا قشقایی

●  توسعه روشهای نمونه گیری برای بهبود عملکرد نمودار کنترل ترکیبی EWMA-CUSUM
   ◂ عطیه محمدخانی

●  تخمین نقطه تغییر پله ای، تدریجی و یکنوای صعودی در پروفایلهای رگرسیونی گاما
   ◂ فاطمه سوگندی

●  برنامه ریزی سیستم انتقال با هدف جذب حداکثری سرمایه گذاری خصوصی
   ◂ رضا لالی

●  بهینه سازی چند هدفه سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای نمودار کنترل تطبیقی چند متغیره
   ◂ راضیه قناعتیان جبذری

●  تخمین نقطه تغییر در فرایند خود همبسته پواسون تحت تغییرات تدریجی و یکنوا
   ◂ عاطفه عشوری

●  توسعه روشهایی برای پایش پروفایل های لجستیک در فرایندهای چند مرحله ای
   ◂ محمدهادی ایمانی

●  توسعه شاخص های توانایی فرایند در فرایندهای چند مرحله ای
   ◂ عرفانه نیکزاد

●  ارایه روشهایی برای پایش مشخصه های کیفی فازی در فرایندهای چند مرحله ای
   ◂ پیمان سلیمانی

●  توسعه نمودارهای کنترل برای پایش داده های قابلیت اطمینان در فرایندهای چند مرحله ای
   ◂ اعظم گودرزی

●  طراحی اقتصادی-اماری نمودار کنترل MEWMA در پایش پروفایل ها
   ◂ اناهیتا شعرباف مقدم فینی

●  تخمین نقطه تغییر در ماتریس کواریانس فرایند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی
   ◂ محمدحسین کلانی

●  براورد نقاط تغییر در بردار میانگین و ماتریس کواریانس فرایندهای نرمال چند متغیره
   ◂ علی موفق

●  تخمین نقطه تغییر در فرایندهای چند مرحله ای با پاسخ های از خانواده توزیع نمایی
   ◂ سمانه ذوالفقاری

●  توسعه روشهای تخمین استوار در پروفایل های خطی تعمیم یافته با داده های پرت
   ◂ احمد حکیمی

●  توسعه نمودارهای کنترل تطبیقی در فرایندهای چند مرحله ای با پاسخ های غیر نرمال
   ◂ مهدی اسماعیلی

●  استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پایش فرایندهای چند مشخصه وصفی و متغیر و تشخیص مشخصه های عامل انحراف
   ◂ محمدرضا ملکی

●  Developing Some Methods for Monitoring Quality Characteristics Based on Generalized Linear Models in Multistage Processes
   ◂ علی عسگری

●  Developing Some Methods for Simultaneuos Monitoring Variable , Attribute and Profile Quality Characteristics
   ◂ محمدهادی دورودیان

●  Developing Adaptive Control Charts for Monitoring Profiles
   ◂ محمد حسنی انبوهی

●  بهینه سازی مسایل چند پاسخه با وجود متغیرهای پاسخ غیر نرمال
   ◂ حامد موگویی

●  تخمین نقاط تغییر تدریجی و مونوتونیک در فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  بهینه سازی سیستم های سیگنال پاسخ با چند مشخصه کیفی
   ◂ مجید جلیلی

●  تخمین نقطه تغییر در نمودارهای کنترل وصفی دو متغیره
   ◂ سعید الهیاری طاوسلویی

●  Developing some methods for monitoring autocorrelated GLM based profiles
   ◂ مهدی کوشا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید