دانشگاه شاهد

امیرحسین امیری

استاد - دکتری مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151215240
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (194)   Download XML   Download TXT

●  Variable Sample Size EWMA Chart With Measurement Errors
   ◂ Amirhossein Amiri, Zeynab Hassani, Philippe CASTAGLIOLA
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  A novel procedure to improve traditional EWMA control chart performance in detecting both small and large shifts
   ◂ Amirhossein Amiri, Jalilibal, Z., Torkamani, N.
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    International Journal of Productivity and Quality Management


●  Monitoring the coefficient of variation: A literature review
   ◂ Zahra Jalilibal, Philippe Castagliola, Michael B.C. Khoo, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    Computers & Industrial Engineering


●  Developing process-yield-based acceptance sampling plans for AR(1) auto-correlated process
   ◂ Atefeh Banihashemi, Fallahnezhad, M.S., Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/04  2021/08/26
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Monitoring social networks based on Zero-inflated Poisson regression model
   ◂ Amirhossein Amiri, Narges Motalebi, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallahnezhad
   ✔ 1400/05/20  2021/08/11
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  On the effect of measurement errors and auto-correlation on the performance of Hotelling’s T2 control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Hosseinali Beydaghi, Jalilibal, Z., kamranrad, R.
   ✔ 1400/05/09  2021/07/31
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  A new approach in the economic design of acceptance sampling plans based on process yield index and Taguchi loss function
   ◂ Atefe Banihashemi, Mohammad Saber Fallah Nezhad, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/04/18  2021/07/09
    Computers & Industrial Engineering


●  A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles
   ◂ Ali Yeganeh, Alireza Shadman, Amirhossein Amiri
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Computers & Industrial Engineering


●  Phase II monitoring of autocorrelated attributed social networks based on generalized estimating equations
   ◂ Hatef Fotuhi, Amirhossein Amiri, Ali Reza Taheriyoun
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  On the Monitoring of AR(1) Auto-Correlated Simple Linear Profiles in Multistage Processes
   ◂ Hamid Esmaeeli, Amirhossein Amiri, Amir Golabzaei
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   

●  Phase I risk-adjusted Bernoulli chart in multistage healthcare processes based on the state-space model
   ◂ Fatemeh Sogandi, Majid Aminnayeri, Adel Mohammadpour, Amirhossein Amiri
   ✔ 1399/07/02  2020/09/23
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  طراحی اقتصادی-اماری نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری و اندازه‌گیری مجدد
   ◂ محمد حسن احمدی دارانی، سید عابدین دریاباری، امیرحسین امیری
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
PDF   

●  طراحی نمودارهای کنترل مبتنی بر باقیمانده ها برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه مدت
   ◂ امیرحسین امیری، پیمان خسروی، خلیلی دیلمی، س. ب.
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  Phase II Monitoring of Poisson Regression Profiles in Multi-Stage Processes
   ◂ Reza Derakhshani, Hamid Esmaeeli, Amirhossein Amiri
   ✔ 1399/05/11  2020/08/01
    International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering


●  A new adaptive control chart for the simultaneous monitoring of the mean and variability of multivariate normal processes
   ◂ Hamed Sabahno, Amirhossein Amiri, Philippe Castagliola
   ✔ 1399/04/22  2020/07/12
    Computers & Industrial Engineering


●  ارائه رویکردی برای پایش پارامترهای پروفایلهای خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه مدت در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری، سید بابک خلیلی دیلمی، پیمان خسروی
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  مدل یکپارچه¬ی کنترل فرایند اماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای دو مرحله-یی
   ◂ سید سعید نجیبی، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/12/25  2020/03/15
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  An adaptive variable-parameters scheme for the simultaneous monitoring of the mean and variability of an autocorrelated multivariate normal process
   ◂ Sabahno, H., Castagliola, P., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/12/09  2020/02/28
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  A variable parameters multivariate control chart for simultaneous monitoring of the process mean and variability with measurement errors
   ◂ Hamed Sabahno, Philippe Castagliola, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/29  2020/02/18
    Quality and Reliability Engineering International


●  A novel framework for spatiotemporal monitoring and post-signal diagnosis of processes with image data
   ◂ Farzad Amirkhani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/10/17  2020/01/07
    Quality and Reliability Engineering International


●  Developing two variables sampling plans considering the compliance rate with the ideal OC curve
   ◂ Banihashemi, A. , Fallahnezhad, M.S., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/10/09  2019/12/30
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  Phase II monitoring of multivariate simple linear profiles with estimated parameters
   ◂ Ahmad Ahmadi Yazdi, Ali Zeinal Hamadani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/09/10  2019/12/01
    Journal of Industrial Engineering International
PDF   

●  A New Bayesian Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart for Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Profiles
   ◂ Ahmadi Yazdi, A., Zeinal Hamadani, A., Amirhossein Amiri, Grzegorczyk, M.
   ✔ 1398/07/30  2019/10/22
    Quality and Reliability Engineering International


●  A risk-adjusted EWMA chart with dynamic probability control limits for monitoring survival time
   ◂ Tighkhorshid, E., Amirhossein Amiri, Amirkhani, F.
   ✔ 1398/07/03  2019/09/25
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Statistical monitoring of binary response attributed social networks considering random effects
   ◂ Mogouie, H., Raissi Ardali, G. A., Bahrami Samani, E, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/22  2019/09/13
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Phase-I monitoring of log-linear model-based processes (a case study in health care: Kidney patients)
   ◂ Kamranrad, R., Amirhossein Amiri, Niaki, S.T.A.
   ✔ 1398/06/20  2019/09/11
    Quality and Reliability Engineering International


●  A novel approach based on multiple correspondence analysis for monitoring social networks with categorical attributed data
   ◂ H. Fotuhi, Amirhossein Amiri, A.R. Taheriyoun
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  Phase II monitoring of multivariate profiles with estimated parameters and optimal phase I subgroups
   ◂ Ahmadi Yazdi, A., Zeinal Hamadani, A., Karimi Gavareshki, M.H., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/05/07  2019/07/29
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  The effect of parameter estimation on phase II monitoring of poisson regression profiles
   ◂ M. R. Maleki, P. Castagliola, A. Amiri, Michael B. C. Khoo
   ✔ 1398/04/29  2019/07/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Optimal performance of the variable sample sizes Hotelling’s T2 control chart in the presence of measurement errors
   ◂ Hamed Sabahno, Amirhossein Amiri, Philippe Castagliola
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    Quality Technology and Quantitative Management


●  طراحی نمودارکنترل تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی با پارامترهای تخمین زده شده
   ◂ راضیه اشرفی، امیرحسین امیری
   ✔ 1398/03/30  2019/06/20
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles
   ◂ R. Ghashghaei, Amirhossein Amiri, P. Khosravi
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of multivariate simple linear profiles in the presence of within profile autocorrelation
   ◂ Sajede Baratian Rahimi, Amirhossein Amiri, Reza Ghashghaei
   ✔ 1398/01/16  2019/04/05
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Addressing the effect of parameter estimation on phase II monitoring of multivariate multiple linear profiles via a new cluster-based approach
   ◂ Ahmad Ahmadi Yazdi, Ali Zeinal Hamadani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/01/14  2019/04/03
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limits
   ◂ Fatemeh Sogandi, Majid Aminnayeri, Adel Mohammadpour, Amirhossein Amiri
   ✔ 1397/12/24  2019/03/15
    Computers & Industrial Engineering


●  Monitoring Bernoulli processes considering measurement errors and learning effect
   ◂ S. Abedin Daryabari, Behnam Malmir, Amirhossein Amiri
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Quality and Reliability Engineering International


●  New Phase II Control Chart for Monitoring Ordinal Contingency Table based Processes
   ◂ Ahmad Hakimi, H. Farughi, Amirhossein Amiri, Jamal Arkat
   ✔ 1397/10/23  2019/01/13
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  Identifying the time of step change and drift in Phase II monitoring of autocorrelated logistic regression profiles
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri, Ali Reza Taheriyoun
   ✔ 1397/10/04  2018/12/25
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●   Evaluating the effect of measurement errors on the performance of the variable sampling intervals Hotellings T2 control charts
   ◂ Castagliola, P, Amirhossein Amiri, Sabahno, H.
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Quality and Reliability Engineering International


●  The Guaranteed Adaptive C -Charts with Estimated Parameter
   ◂ Faraz, A., Amirhossein Amiri, Vakilian, F.
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Quality and Reliability Engineering International


●  An overview on recent profile monitoring papers (2008–2018) based on conceptual classification scheme
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri, Philippe Castagliola
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Computers & Industrial Engineering


●  توسعه‌ی نمودارهای کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی و جمع تجمعی میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش میانگین فرایند براساس روش نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار
   ◂ امیرحسین امیری، عطیه محمدخانی
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  توسعه روشی استوار برای پایش پروفایل های لجستیک در فاز 1
   ◂ احمد حکیمی، امیرحسین امیری، رضا کامران راد
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    مدیریت تولید و عملیات


●  Phase I monitoring and change point estimation of autocorrelated poisson regression profiles
   ◂ M. R. Maleki, A. Amiri, A. R. Taheriyoun, P. Castagliola
   ✔ 1397/06/16  2018/09/07
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  Optimization of Multi-response Problems with Continuous Functional Responses by considering dispersion effects
   ◂ Mohammad Hasan Bakhtiarifar, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Simultaneous Monitoring of Correlated Multivariate Linear and GLM based Regression Profiles in Phase II
   ◂ Amirhossein Amiri, F. Sogandi, Ayoubi
   ✔ 1397/04/24  2018/07/15
    Quality Technology and Quantitative Management


●  Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method
   ◂ Amirhossein Amiri, Mahdi Bashiri, Ashuri, A.
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization
PDF   

●  Estimating total and specific process capability indices in three-stage processes with measurement errors
   ◂ Erfaneh Nikzad, Amirhossein Amiri, Farzad Amirkhani
   ✔ 1397/04/09  2018/06/30
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  Improving Phase I Monitoring of Dirichlet Regression Profiles
   ◂ Hourieh Foroutan, Amirhossein Amiri, Reza Kamranrad
   ✔ 1397/04/09  2018/06/30
    International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering


●  Phase I risk-adjusted control charts for surgical data with ordinal outcomes
   ◂ Ramezan Khosravi, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallahnezhad, Amirhossein Amiri
   ✔ 1397/04/06  2018/06/27
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودارهای کنترل g و h در حوزه بهداشت و درمان
   ◂ رفیعی طباطبایی، ا.، سوگندی، ف.، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   

●  پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) وMA(1)
   ◂ محمد تقی پور، امیرحسین امیری، عباس سقایی
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  Performance of the Variable Parameters Xbar Control Chart in Presence of Measurement Errors
   ◂ P. Castagliola, Amirhossein Amiri, Sabahno, H.
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    Journal of Testing and Evaluation


●  Phase I monitoring of social networks based on Poisson regression profiles
   ◂ Hatef Fotuhi, Amirhossein Amiri, Mohammad Reza Maleki
   ✔ 1397/03/09  2018/05/30
    Quality and Reliability Engineering International


●  A new development of an adaptive X-R control chart under a fuzzy environment
   ◂ A. Amiri, Seyed Meysam Mousavi, H. Sabahno
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    International Journal of Data Mining, Modelling and Management


●  Self-Starting Control Chart and Post Signal Diagnostics for Monitoring Project Earned Value Management Indices
   ◂ Amirhossein Amiri, Seyed Meysam Mousavi, F. Sogandi
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  Estimating the time of a step change in the multivariate-attribute process mean using ANN and MLE
   ◂ Fatemeh Sogandi, Amirhossein Amiri, Mohammad Reza Maleki
   ✔ 1396/12/23  2018/03/14
    International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies


●  On the effect of measurement errors in simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of multivariate processes
   ◂ Amirhossein Amiri, Reza Ghashghaei, Mohammad Reza Maleki
   ✔ 1396/12/22  2018/03/13
    Transactions of the Institute of Measurement and Control


●  Self-Starting control charts for monitoring logistic regression profiles
   ◂ Peyman Khosravi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/12/02  2018/02/21
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از دارایی های حیاتی و حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
   ◂ رحیمدل میبدی، امیرحسین امیری، کرباسیان
   ✔ 1396/10/08  2017/12/29
    علوم و فناوری های پدافند نوین - علوم و فناوری های پدافند غیر عامل سابق


●  Phase I monitoring of within-profile autocorrelated multivariate linear profiles
   ◂ M. Taghipour, A. Amiri, A. Saghaei
   ✔ 1396/10/04  2017/12/25
    Journal of Engineering Research


●  Phase-II monitoring and diagnosing of multivariate categorical processes using generalized linear test-based control charts
   ◂ Reza Kamranrad, Amirhossein Amiri, Seyed Taghi Akhavan Niaki
   ✔ 1396/08/15  2017/11/06
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Maximum Multivariate Exponentially Weighted Moving Average and Maximum Multivariate Cumulative Sum Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean and Variability of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles
   ◂ Reza Ghashghaei, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/07/28  2017/10/20
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  بررسی عملکرد روشهای تخمین دادههای از دست رفته فازی بر شاخص توانایی فرایند دو متغیره فازی Cpm
   ◂ نیکزاد، Atefeh Ashuri.، امیرحسین امیری، سلماس نیا
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی
   ◂ حجت الله صادقی، امیرحسین امیری، محمد صالح اولیا، محمد هادی دورودیان
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  Estimating monotonic change in the rate and dependence parameters of INAR(1) process (Case study: IP counts data)
   ◂ Atefeh Ashuri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/06/19  2017/09/10
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Fuzzy Cause Selecting Control Charts for Phase II Monitoring of a Two Stage Process
   ◂ Peyman Soleymani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/06/12  2017/09/03
    International Journal of Applied Decision Sciences


●  The Effect of Measurement Errors on the Performance of Variable Sample Size and Sampling Interval Xbar Control Chart
   ◂ H. Sabahno, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/05/06  2017/07/28
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  رویکرد شبیه سازی بهینه سازی برای یافتن توالی بهینه در مسیل? پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره کاری
   ◂ فرزاد امیرخانی، امیرحسین امیری، راشد صحراییان
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    مدیریت تولید و عملیات


●  Monitoring Lognormal Reliability Data in a Two-Stage Process Using Accelerated Failure Time Model
   ◂ A. Goodarzi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization


●  Sum of Squares Control Charts for Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles in Phase II
   ◂ Reza Ghashghaei, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Quality and Reliability Engineering International


●  Economic-statistical design of X ¯ Shewhart control charts with fuzzy parameters
   ◂ Mohammad Hasan Bakhtiarifar, Amirhossein Amiri, Adel Alaeddini
   ✔ 1396/03/09  2017/05/30
    Journal of Intelligent & Fuzzy Systems


●  Optimization of problems with multivariate multiple functional responses: A case study in air quality
   ◂ Mohammad Hasan Bakhtiarifar, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1396/02/30  2017/05/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Phase II monitoring of binary profiles in the presence of within-profile autocorrelation based on Markov Model
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri, Ali Reza Taheriyoun
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Robust approaches for monitoring logistic regression profiles under outliers
   ◂ Ahmad Hakimi, Amirhossein Amiri, Reza Kamranrad
   ✔ 1396/01/21  2017/04/10
    International Journal of Quality & Reliability Management


●  Monotonic change point estimation of generalized linear model-based regression profiles
   ◂ Fatemeh Sogandi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/12/30  2017/03/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Monitoring Two Stage Processes With a Profile at the Second Stage
   ◂ Hamid Esmaeeli, Ahmad Sadegheih, Amirhossein Amiri, Mohammad Hadi Doroudyan
   ✔ 1395/12/30  2017/03/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  براورد فاصله‌ای شاخص‌های Cpm وCpmk فرایندهای خودبرگشت به کمک روش‌ بوت‌استرپ بلوکی حلقوی
   ◂ رییسی، جعفریان، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/12/20  2017/03/10
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  Multi-Objective Economic-Statistical Design of VSSI-MEWMA-DWL Control Chart with Multiple Assignable Causes
   ◂ R. Ghenaatian, Amirhossein Amiri, F. Sogandi
   ✔ 1395/12/07  2017/02/25
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  Monitoring Financial Processes with ARMA-GARCH Model Based on Shewhart Control Chart (Case Study: Tehran Stock Exchange)
   ◂ Doroudyan, Owlia, Sadeghi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  The Effect of Parameter Estimation on Phase II Control Chart Performance in Monitoring Financial GARCH Processes With Contaminated Data
   ◂ Doroudyan, Owlia, Amirhossein Amiri, Sadeghi
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  Fuzzy cause selecting control chart for monitoring multistage processes
   ◂ Peyman Soleymani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/10/27  2017/01/16
    International Journal of Industrial and Systems Engineering


●  Residuals based process capability indices for two-stage processes
   ◂ Erfaneh Nikzad, Amirhossein Amiri, Babak Abbasi
   ✔ 1395/10/20  2017/01/09
    Journal of Industrial Engineering International


●  Measurement errors in statistical process monitoring: A literature review
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri, Philippe Castagliola
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Computers & Industrial Engineering


●  تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم¬های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان
   ◂ کرباسیان، م، امیرحسین امیری، رحیمدل میبدی، م.،
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
    مهندسی و مدیریت کیفیت


●  مقایسه عملکرد روش‌های بوت‌استرپ در براورد فاصله‌ای شاخص‌های قابلیت فرایندهای خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول
   ◂ جعفریان، رییسی، Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
    نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید=International Journal of Industrial Engineering & Production Management


●  Step Change Point Estimation of the First-order Autoregressive Autocorrelated Simple Linear Profiles
   ◂ Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, Hamidreza Mirbeik
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Multivariate exponentially weighted moving sample covariance control chart for monitoring covariance matrix
   ◂ Seyed A. Vaghefi, E. Hassan Nayebi, Mona Ayoubi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    International Journal of Quality Engineering and Technology


●  Effect of Measurement Error on Joint Monitoring of Process Mean and Variability under Ranked Set Sampling
   ◂ Reza Ghashghaei, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri, Mohammad Reza Maleki
   ✔ 1395/08/25  2016/11/15
    Quality and Reliability Engineering International


●  New Approaches for Monitoring Multivariate Categorical Processes based on Contingency Tables in Phase II
   ◂ Kamranrad, Amirhossein Amiri, Niaki, S.T.A.
   ✔ 1395/08/05  2016/10/26
    Quality and Reliability Engineering International


●  A new approach to optimize a hub covering location problem with a queue estimation component using genetic programming
   ◂ Hamid Hasanzadeh, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/08/03  2016/10/24
    Soft Computing


●  A Self-starting Control Chart for Simultaneous Monitoring of Mean and Variance of Simple Linear Profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, P. Khosravi, R. Ghashghaei
   ✔ 1395/07/04  2016/09/25
    International Journal of Engineering Transactions C: Aspects


●  تخمین نقطه¬ی تغییر پله¬ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی
   ◂ میربیک، ح.ر.، برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/06/30  2016/09/20
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید


●  Monitoring the censored lognormal reliability data in a three-stage process using AFT model
   ◂ Azam Goodarzi, Amirhossein Amiri, Shervin Asadzadeh
   ✔ 1395/06/18  2016/09/08
    Journal of Industrial Engineering International


●  A Fuzzy Goal Programming Approach for Optimizing Non Normal Fuzzy Multiple Response Problems
   ◂ Hamed Mogouie, Farshbaf, Amirhossein Amiri, Mahdi Bashiri
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    International Journal of Supply and Operations Management


●  استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
   ◂ رحیمدل میبدی، امیرحسین امیری، کرباسیان
   ✔ 1395/05/15  2016/08/05
    پژوهش های نوین در تصمیم گیری


●  توسعه نمودار کنترل (EWMA_3) تطبیقی با فاصله نمونه گیری متغیر برای پایش پروفایل های خطی ساده
   ◂ چایی چی، نگین، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/05/05  2016/07/26
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  Monitoring two-stage processes with binomial data using generalized linear model-based control charts
   ◂ Amirhossein Amiri, Arthur B. Yeh, Ali Asgari
   ✔ 1395/05/04  2016/07/25
    Quality Technology and Quantitative Management


●  Monitoring simple linear profiles using variable sample size schemes
   ◂ Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, Behnoush Kouhestani
   ✔ 1395/04/25  2016/07/15
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  Process Capability Indices for Logistic Regression Profile
   ◂ Mina Rezaye Abbasi Charkhi, Majid Aminnayeri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/04/25  2016/07/15
    Quality and Reliability Engineering International


●  پایش و تخمین نقطه تغییر در فرایندهای دو مرحله¬ای با مشخصه¬های متغیر وصفی در مرحله دوم
   ◂ ذوالفقاری، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/03/31  2016/06/20
    نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید=International Journal of Industrial Engineering & Production Management


●  Robust Holt-Winter Based Control Chart for Monitoring Autocorrelated Simple Linear Profiles With Contaminated Data
   ◂ Reza Kamranrad, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/03/31  2016/06/20
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  تخمین نقطه تغییر در ماتریس کوواریانس فرایند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی
   ◂ امیرحسین امیری، ملکی، م.ر. کلانی، م.ح.
   ✔ 1395/03/31  2016/06/20
    مهندسی و مدیریت کیفیت


●  A Feedback-oriented Data Delay Modeling in a Dynamic Neural Network for Time Series Forecasting
   ◂ Mohammad Namakshenas, Amirhossein Amiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Monitoring multivariate-attribute quality characteristics in two stage processes using discriminant analysis based control charts
   ◂ S. Zolfaghari, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Estimation of Change Point in Two-Stage Processes Subject to Step Change and Linear Trendmonth
   ◂ Samaneh Zolfaghari, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering


●  Simultaneous Monitoring of Multivariate Process Mean and Variability in the Presence of Measurement Error with Linearly Increasing Variance under Additive Covariate Model
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/01/27  2016/04/15
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  پایش متغیر خروجی دو جمله ای با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته در فرایندهای دو مرحله ای
   ◂ اولیا، م. ص.، امیری، دورودیان، م.ه.، عسگری
   ✔ 1394/12/25  2016/03/15
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  پایش فرایندهای دو مرحله ای با مشخصه کیفی پروفایلی در مرحله دوم
   ◂ اسماعیلی، صادقیه، امیرحسین امیری، صمیمی
   ✔ 1394/12/25  2016/03/15
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  استراتژی‌های بهینه‌ی دفاع از سیستم‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
   ◂ رحیمدل، امیرحسین امیری، کرباسیان
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
     مدیریت بحران


●  Phase-I Risk-Adjusted Geometric Control Charts to Monitor Health-care Systems
   ◂ Fatemeh Mohammadian, Seyed Taghi Akhavan Niaki, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/11/12  2016/02/01
    Quality and Reliability Engineering International


●  Taguchi Design Optimization Using Multivariate Process Capability Index
   ◂ Majid Jalili, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/11/10  2016/01/30
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  پایش شاخص‌های عملکرد هزینه و برنامه پروژه در شرایط عدم قطعیت با ارایه یک رویکرد کنترلی جدید فازی
   ◂ رضا قشقایی، S.M. Mousavi، امیرحسین امیری
   ✔ 1394/10/02  2015/12/23
    مهندسی و مدیریت کیفیت


●  Step change point estimation in the multivariate-attribute process variability using artificial neural networks and maximum likelihood estimation
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri, Seyed Meysam Mousavi
   ✔ 1394/08/04  2015/10/26
    Journal of Industrial Engineering International


●  طراحی اقتصادی نمودار کنترل EWMA-3 تعدیل شده برای پایش پروفایلهای خطی ساده با رویکرد زنجیره مارکوف
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1394/06/30  2015/09/21
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق


●  Heuristic Methods Based on MINLP Formulation for Reliable Capacitated Facility Location Problems
   ◂ rouhani nezhad, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    International Journal of Industrial Engineering and Production Research


●  Monitoring Allan variance nonlinear profile using artificial neural network approach
   ◂ Karim Atashgar, Amirhossein Amiri, Mahdi Keramatee Nejad
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    International Journal of Quality Engineering and Technology


●  Evaluating multi-objective economic-statistical design of attribute C control charts for monitoring the number of non-conformities
   ◂ Amirhossein Amiri, Samrad Jafarian Namin
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    International Journal of Quality Engineering and Technology


●  Process Capability Index for Logistic Regression Profile Based on Spmk Index
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/06/08  2015/08/30
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  Isotonic Change Point Estimation in the AR(1) Autocorrelated Simple Linear Profiles
   ◂ FatemehVakilian, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/05/08  2015/07/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  Drift Change Point Estimation in Autocorrelated Poisson Count Processes Using MLE Approach
   ◂ Atefeh Ashuri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/05/08  2015/07/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  Robust Economic-Statistical Design of Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart under Uncertainty with Interval Data
   ◂ Anahita Shaarbaf moghadam fini, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/04/21  2015/07/12
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Phase I monitoring of generalized linear model-based regression profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, Mehdi Koosha, Armaghan Azhdari, Guanghui Wang
   ✔ 1394/04/10  2015/07/01
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  طراحی نمودار کنترل تطبیقی فاصله نمونه‌گیری متغیر ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی- انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی
   ◂ امیرحسین امیری، رحیمی، کامران راد
   ✔ 1394/03/31  2015/06/21
    مهندسی و مدیریت کیفیت


●  A new neural network-based control scheme for fault detection and fault diagnosis in fuzzy multivariate multinomial data
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Seyed Meysam Mousavi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/02/31  2015/05/21
    International Journal of Applied Decision Sciences


●  Simultaneous Monitoring of Multivariate-Attribute Process Mean and Variability Using Artificial Neural Networks
   ◂ Mohammad Reza Maleki, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/02/11  2015/05/01
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization


●  Robust economic and economic-statistical design of EWMA control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Amir Moslemi, Mohammad H. Doroudyan
   ✔ 1394/01/04  2015/03/24
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology


●  پایش پروفایلهای خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1393/12/29  2015/03/20
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  Identifying the time of a step change in bivariate binomial processes
   ◂ Amirhossein Amiri, Saeed Allahyari, Fatemeh Sogandi
   ✔ 1393/12/08  2015/02/27
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  Estimating the Time of a Step Change in Gamma Regression Profiles using MLE Approach
   ◂ Fatemeh Sogandi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  A probabilistic artificial neural network-based procedure for variance change point estimation
   ◂ Amirhossein Amiri, S. T. A. Niaki, Alireza Taheri Moghadam
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    Soft Computing
PDF   

●  Evaluating Estimation Methods of Missing Data on a Multivariate Process Capability Index
   ◂ Atefeh Ashuri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/10/11  2015/01/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  Change point estimation of gamma regression profiles with a linear trend disturbance
   ◂ Fatemeh Sogandi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/10/08  2014/12/29
    International Journal of Quality Engineering and Technology
PDF   

●  Economic-statistical design of EWMA-3 control chart for monitoring simple linear profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, Mahboubeh Mohebbi
   ✔ 1393/10/08  2014/12/29
    International Journal of Quality Engineering and Technology
PDF   

●  Multi-objective Markov-based economic-statistical design of EWMA control chart using NSGA-II and MOGA algorithms
   ◂ Amirhossein Amiri, Mahdi Bashiri, Mohammad Reza Maleki, Anahita Sherbaf Moghaddam
   ✔ 1393/10/08  2014/12/29
    International Journal of Multicriteria Decision Making
PDF   

●  پایش تغییرپذیری فرایندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ M.R. Maleki، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/10/03  2014/12/24
    مدیریت تولید و عملیات
PDF   

●  Efficient Selection of Design Parameters in Multi-Objective Economic-Statistical Model of Attribute C Control Chart
   ◂ Jafariyan, Amirhossein Amiri, Najafi
   ✔ 1393/09/29  2014/12/20
    International Journal of Data Envelopment Analysis
PDF   

●  توسعه دو روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل تمایز برای پایش عرضه مواد مخدر در ایران
   ◂ M.R. Maleki، مهدی بشیری، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
PDF   

●  Multi-objective Economic-Statistical Design of Cumulative Count of Conforming Control Chart
   ◂ Anahita Shaarbaf moghadam fini, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایلهای خطی چندگانه
   ◂ Mohammad Hassni-anboohi، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  ارایه شاخص نوین سیگنال به اغتشاش چند متغیره برای پاسخهای وابسته به هم
   ◂ Majid Jalili، مهدی بشیری، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  پایش فرایندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شیوه بوت استرپ
   ◂ M.H Doroudian، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  Phase-II Monitoring of AR (1) Auto correlated Polynomial Profiles
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    Journal of Optimization in Industrial Engineering
PDF   

●  بهینه سازی چند هدفه کیفیت فرایند با ملاحظات نظام نگهداری و تعمیرات
   ◂ راضیه قناعتیان جبذری، مهدی بشیری، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/06/28  2014/09/19
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  Multi Responses Optimization Through Game Theory Approach
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Amiri, Kamran Rad
   ✔ 1393/06/19  2014/09/10
    International Journal of Industrial Engineering and Production Research
PDF   

●  Estimating the change point of binary profiles in phase II
   ◂ Alireza Sharafi, Majid Aminnayeri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    International Journal of Productivity and Quality Management
PDF   

●  طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای کشف تغییر، تشخیص عامل انحراف و تعیین اندازه شیفت به طور همزمان در بردار میانگین فرایندهای چند مشخصه وصفی-متغیر
   ◂ M.R. Maleki، امیرحسین امیری
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
PDF   

●  Monitoring correlated variable and attribute quality characteristics based on NORTA inverse technique
   ◂ Mohammad Hadi Doroudyan, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/05/24  2014/08/15
    International Journal of Productivity and Quality Management
PDF   

●  Functional Process Capability Indices for Circular Profile
   ◂ Ramezan Nemati Keshteli, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, Rassoul Noorossana
   ✔ 1393/05/05  2014/07/27
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  Developing Functional Process Capability Indices for Simple Linear Profile
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/04/14  2014/07/05
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  Diagnosis Aids in Multivariate Multiple Linear Regression Profiles Monitoring
   ◂ Amirhossein Amiri, Abbas Saghaei, Mohammad Mohseni, Yaser Zerehsaz
   ✔ 1393/03/30  2014/06/20
    Communications in Statistics -Theory and Methods
PDF   

●  A new link function in GLM-based control charts to improve monitoring of two-stage processes with Poisson response
   ◂ Ali Asgari, Amirhossein Amiri, Seyed Taghi Akhavan Niaki
   ✔ 1393/03/06  2014/05/27
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  A process capability index for mixed binary-normal quality characteristics
   ◂ Amirhossein Amiri, Ehsan Bahrami Samani, Hamed Mogouie, Mohammad Hadi Doroudyan, Mohammad Hadi Doroudyan
   ✔ 1392/12/16  2014/03/07
    International Journal of Quality Engineering and Technology
PDF   

●  Monitoring Correlated Profile and Multivariate Quality Characteristics
   ◂ Amirhossein Amiri, Changliang Zou, Mohammad H. Doroudyan
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  محاسبه متوسط طول دنباله نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش پروفایلهای خطی ساده با استفاده از زنجیره مارکوف
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●   Monitoring multivariate–attribute processes based on transformation techniques
   ◂ M.H Doroudian, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/08/24  2013/11/15
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  A New Adaptive Variable Sample Size Approach in EWMA Control Chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Ali Nedaie, Mahdi Alikhani
   ✔ 1392/07/25  2013/10/17
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
PDF   

●  Monotonic change point estimation in the mean vector of a multivariate normal process
   ◂ Ali Movaffagh, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/07/23  2013/10/15
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  توسعه روشی برای بهبود پایش پروفایل های لجستیک در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1392/06/29  2013/09/20
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  توسعه یک نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف برای پایش فرایندهای دو مرحله ای با مشخصه کیفی پواسون
   ◂ Ali Asgari، امیرحسین امیری
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید=International Journal of Industrial Engineering & Production Management
PDF   

●  Indentifying Time of a Monotonic Change in the Fraction Nonconforming of a High Quality Process
   ◂ R. Khosravi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/05/17  2013/08/08
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  Change point estimation in phase I monitoring of logistic regression profile
   ◂ Ahmad Zand, Nima Yazdanshenas, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/05/03  2013/07/25
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  Multi-Objective Genetic Algorithm for Economic-Statistical Design of Xbar Control Chart
   ◂ M.H Doroudian, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/04/25  2013/07/16
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  An MLE approach for estimating the time of step changes in Poisson regression profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, Majid Amin Nayiri
   ✔ 1392/04/25  2013/07/16
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  تلفیق فاصله نمونه گیری متغیر و ضریب هموارسازی تطبیقی در نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چند متغیره برای پایش پروفایلهای خطی چندگانه
   ◂ Mohammad Hassni-anboohi، امیرحسین امیری
   ✔ 1392/03/31  2013/06/21
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  Estimating the Change Point of Binary Profiles With a Linear Trend Disturbance
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/03/11  2013/06/01
    International Journal of Industrial Engineering and Production Research
PDF   

●  multiple-objective efficient design of np control charts using data envelopment analysis
   ◂ Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri, Dorodians, Asgari
   ✔ 1392/03/11  2013/06/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  فواصل اطمینان بوت استرپ برای شاخص های توانایی فرایند های خودهمبسته خود برگشتی مرتبه 1
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1391/12/08  2013/02/26
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  Modifying simple linear profiles monitoring schemes in phase II to detect decreasing step shifts and drifts
   ◂ Amirhossein Amiri, Marzieh Mehrjoo, Zbigniew J. Pasek
   ✔ 1391/12/07  2013/02/25
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  Economic-Statistical Design of Acceptance Control Chart
   ◂ Fatemeh Mohammadian, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/11/07  2013/01/26
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  Multi-objective economic-statistical design of MEWMA control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Hamed Mogouie, Mohammad H. Doroudyan
   ✔ 1391/11/02  2013/01/21
    International Journal of Productivity and Quality Management
PDF   

●  Generalized linear mixed model for monitoring autocorrelated logistic regression profiles
   ◂ Mehdi Koosha, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/10/23  2013/01/12
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  Some Notes on Diagnostic Procedures in Simple and Multiple Linear Regression Profiles Monitoring
   ◂ Amirhossein Amiri, Elnaz Moein
   ✔ 1391/10/13  2013/01/02
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
PDF   

●  Evaluation of process capability in multivariate simple linear profiles
   ◂ Mohsen Ebadi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/10/08  2012/12/28
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  Non-normal multi-response optimization by multivariate process capability index
   ◂ Amirhossein Amiri, Mahdi Bashiri, Hamed Mogouie, Mohammad Hadi Doroudyan
   ✔ 1391/10/08  2012/12/28
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  A New Multivariate Process Capability Index Under Both Unilateral and Bilateral Quality Characteristics
   ◂ Majid Jalili, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/09/07  2012/11/27
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  Identifying the time of step change in binary profiles
   ◂ Alireza Sharafi, Majid Aminnayeri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/08/11  2012/11/01
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  توسعه رویکرد تحلیل مولفههای اصلی برای حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره با معیارهای وابسته
   ◂ Hamed Mogouie، امیرحسین امیری
   ✔ 1391/07/01  2012/09/22
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   

●  Estimating the Change Point of Cumulative Count of Conforming Control Chart Under a Drift
   ◂ R. Khosravi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/04/18  2012/07/08
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  ارایه روشی برای اندازه گیری شاخص توانایی فرایند در پروفایل گردی
   ◂ امیرحسین امیری، کاظم زاده، ر.ب.، نورالسنا، نعمتی
   ✔ 1391/04/15  2012/07/05
    نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید=International Journal of Industrial Engineering & Production Management


●  پایش فرایندهای دو مرحله ای با متغیر خروجی گاما با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا
   ◂ Ali Asgari، امیرحسین امیری
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل های خطی چندگانه
   ◂ Mohammad Hassni-anboohi، امیرحسین امیری
   ✔ 1391/02/04  2012/04/23
    شریف- تخصصی شده


●  شناسایی نقطه تغییر در پروفایل‌های رگرسیون پواسون با روند خطی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1390/12/25  2012/03/15
    مهندسی و مدیریت کیفیت
PDF   

●  A parameters reduction method for monitoring multiple linear regression profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, Majid Eyvazian, Changliang Zou, Rassoul Noorossana
   ✔ 1390/10/25  2012/01/15
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  بهبود پایش اماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چند جمله ای در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری، مونا ایوبی، امیر سجاد حاجی سید رضی علاقبند
   ✔ 1390/10/01  2011/12/22
    مدیریت تولید و عملیات
PDF   

●  Change Point Estimation Methods for Control Chart Postsignal Diagnostics: A Literature Review
   ◂ Amirhossein Amiri, Saeed Allahyari
   ✔ 1390/08/15  2011/11/06
    Quality and Reliability Engineering International


●  ارزیابی کارایی زیر بخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه ریزی خطی و پرامیتی(ایران و کشورهای منطقه)
   ◂ مهدی بشیری، امیرحسین امیری، محمدرضا توکلی
   ✔ 1389/06/06  2010/08/28
    اقتصاد کشاورزی و توسعه


●  پایش پروفایلهای چندجمله ای خود همبسته در فرایندهای اتورگرسیو مرتبه 1 در فاز 2
   ◂ Amirhossein Amiri، R. B. Kazemzadeh، R. Noorossana
   ✔ 1389/03/25  2010/06/15
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  Phase II monitoring of multivariate multiple linear regression profiles
   ◂ M. Eyvazian, R. Noorossana, Abbas Saghaei, Amirhossein Amiri
   ✔ 1389/02/02  2010/04/22
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  سنجش کارایی منابع فناوری اطلاعات در توسعه زیر ساختهای تجارت الکترونیکی : رویکرد تحلیل پوششی داده های متقاطع برای کشورهای در حال توسعه منتخب
   ◂ مهدی بشیری، امیرحسین امیری، توکلی بغداد اباد، م.ر.
   ✔ 1389/01/31  2010/04/20
    اقتصاد و تجارت نوین
PDF   

●  A Case Study on Monitoring Polynimial Profiles in the Automotive Industry
   ◂ Amirhossein Amiri, wilis jensen, Bradaran Kazemzadeh
   ✔ 1389/01/10  2010/03/30
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  Statistical monitoring of multivariate multiple linear regression profiles in phase I with calibration application
   ◂ R. Noorossana, M. Eyvazian, Amirhossein Amiri, Mahmoud A. Mahmoud
   ✔ 1389/01/09  2010/03/29
    Quality and Reliability Engineering International
PDF   

●  الگوی جامع نظام مدیریت شایسته در سطح دستگاههای اجرایی کشور
   ◂ امیرحسین امیری، مسعود موحدی، مهدی بشیری
   ✔ 1388/12/01  2010/02/20
    نظارت و بازرسی


●  پایش پروفایلهای خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل جمع تجمعی
   ◂ امیرحسین امیری، سقایی، مهرجو
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    مهندسی شیمی، پلیمر و مواد امیرکبیر -امیرکبیر سابق
PDF   

مقالات کنفرانسی (87)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص نوع مغز استخوانها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خوداغاز استوار
   ◂ امیرحسین امیری، صدیقه غفرانی، محمود شهرابی، حمید رضا سلیقه راد
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک)
   ◂ محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، نرگس مطلبی، محمد صالح اولیا
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ محمد مبین همتی، امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهبود عملکرد نمودار کنترل MEWMA با قوانین حساس سازی
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، محمد حسن احمدی
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  طراحی نمودار کنترل برای پایش فرایندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول با درنظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، حسین علی، رضا کامران راد
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی
   ◂ محمد شاه منصوری، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  The performance of variable sampling interval EWMA control chart with measurement errors
   ◂ Hassani, Z., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه یک طرح نمونه گیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرایند Spk
   ◂ سیده فاطمه بنی هاشمی، محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، محمد صالح اولیا
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  High Dimensional Process Monitoring Using Principle Component Analysis and T2 chart
   ◂ Jalilibal, Z., Mousavi, S.M., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/13  2019/09/04
    5th International Conference on Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
   ◂ نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  نمودار کنترلی ریسک‌ تعدیل‌شده‌ی مبتنی بر باقیمانده‌ی استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گرو‌ه‌های جراحان
   ◂ الهه تیغ خورشید، امیرحسین امیری، فزراد امیرخانی
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل‌ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی‌های ترتیبی جراحی
   ◂ رمضان خسروی، محمد صالح اولیا، محمد صایر فلاح نژاد، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  کاهش اثر خطای تخمین پارامتر با استفاده از رویکرد بوت استرپ در نمودارکنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی برنولی
   ◂ راضیه اشرفی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/09/21  2018/12/12
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
PDF   

●  A Self-starting Risk-adjusted AFT based Control Chart for Monitoring the Survival Time of Patients
   ◂ Amirkhani, F., Amirhossein Amiri, Tighkhorshid, E.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  Performance of Phase II approaches for Monitoring Multivariate Multiple Linear Profiles based on Estimated Parameters
   ◂ Amirhossein Amiri, Hamadani, A., Ahmadi Yazdi, A.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  نمودار کنترل مبتنی بر پی- مقدار تحلیل واریانس یک‌طرفه برای پایش زمانی داده‌های تصویری دارای الگو
   ◂ فرزاد امیرخانی، امیرحسین امیری
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.
PDF   

●  New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles
   ◂ Reza Ghashghaei, Amirhossein Amiri, Peyman Khosravi
   ✔ 1396/04/12  2017/07/03
    2017 International Symposium on Statistical Process Monitoring
PDF   

●  A Self-starting Control Chart for Monitoring Binary Response Profiles
   ◂ P. Khosravi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  طراحی اقتصادی نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ احمدی، دریاباری، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH )مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال(
   ◂ دورودیان، اولیا، صادقی، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  A self-starting control chart for simultaneous monitoring of mean and variance of autocorrelated simple linear profile
   ◂ Amirhossein Amiri, Reza Ghashghaei, Peyman Khosravi
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
PDF   

●  توسعه نمودار کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی برای پایش میانگین فرایند براساس روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار میانه ای
   ◂ عطیه محمدخانی، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/09/16  2016/12/06
    اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران، 16 اذر 1395، همدان، ایران.
PDF   

●  نقش برتری تجهیزات دفاع در مدلسازی و ارزیابی استراتژیهای بهینه دفاع و حمله
   ◂ رحیمدل، امیرحسین امیری، کرباسیان
   ✔ 1395/03/06  2016/05/26
    کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، 6 خرداد 1395، دانشگاه تهران
PDF   

●  اثر تخمین پارامتر در طراحی نمودار کنترل تعداد نقص ها در واحد بازرسی با فاصله نمونه گیری متغیر
   ◂ فاطمه وکیلیان، امیرحسین امیری
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
PDF   

●  تخصیص قابلیت اطمینان سیستم‌های تجدیدپذیر و کاربرد ان در تعیین سرمایه‌گذاری‌های موثر دفاع
   ◂ رحیمدل، امیرحسین امیری، کرباسیان
   ✔ 1395/02/13  2016/05/02
    چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
PDF   

●  Multi-objective Design of Attribute C Control Chart: An Application of Differential Evolution Algorithm
   ◂ Amirhossein Amiri, Jafariyan, Mirza Baghi
   ✔ 1395/02/08  2016/04/27
    The 9th International Conference of Operations Research Society
PDF   

●  ارایه یک مدل ریاضی دو هدفه جهتیابی تیمی استوار برای طراحی مسیر عملیات
   ◂ سلیمانی، یحیایی، امیرحسین امیری
   ✔ 1394/12/19  2016/03/09
    اولین کـنفرانـس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری
PDF   

●  براورد نقطه تغییر بی نظم در میانگین فرایندهای با مشاهدات انفرادی
   ◂ مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  توسعه روش هایی برای پایش پروفایل های دریچلت در فاز 2
   ◂ حوریه فروتن، امیرحسین امیری، کامران راد
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  ارایه روش‌هایی برای پایش شبکه های اجتماعی در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری، فتوحی، ملکی
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  استراتژی‌های بهینه‌ دفاع از سیستم‌های تجدیدپذیر با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  ارایه یک رویکرد کنترلی جدید فازی برای انالیز ارزش کسب شده پروژه‌ها
   ◂ رضا قشقایی، امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  استراتژی‌های بهینه دفاع و حمله با وجود همبستگی عوامل تاثیرگذار در تخصیص قابلیت ‌اطمینان
   ◂ امیرحسین امیری، رحیمدل
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیکهای مدیریت
PDF   

●  Simultaneous Monitoring of Correlated Multivariate Linear and GLM based Regression Profiles in Phase II
   ◂ Fatemeh Sogandi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/04/16  2015/07/07
    4th International Symposium on Statistical Process Monitoring
PDF   

●  نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی برای تعداد نقص ها با رویکرد فازی
   ◂ رضا قشقایی، امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1394/03/26  2015/06/16
    کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
PDF   

●  رویکرد جدید ارزش کسب شده برای بهینه سازی درامدهای فازی بازه ای به منظور انتخاب پروژه های سرمایه گذاری
   ◂ Navid Moradi، امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1394/03/26  2015/06/16
    کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
PDF   

●  Economic-Statistical Design of VSSI-MEWMA-DWL Control Chart with Multiple Assignable Causes Using Genetic Algorithm
   ◂ Razieh Ghenaatian Jizari, Amirhossein Amiri
   ✔ 1394/02/31  2015/05/21
    The 8th International Conference of Iranian Operations Research Society
PDF   

●  ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ وحید محققی، امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1393/12/19  2015/03/10
    اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
PDF   

●  Statistical analysis of total process capability index in two-stage processes with measurement errors
   ◂ Amirhossein Amiri, Erfaneh Nikzad
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  Phase II Monitoring of Correlated Simple Linear and Logistic Regression Profiles
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  Controlling EVM indices in construction projects by a statistical technique
   ◂ Amirhossein Amiri, Seyed Meysam Mousavi, F. Sogandi
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    10th International Project Management Conference, Tehran, Iran
PDF   

●  ارایه روش‌هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترل EWMA-3
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1393/10/17  2015/01/07
    یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
PDF   

●  تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودار کنترل g در حوزه بهداشت و درمان
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1393/10/17  2015/01/07
    یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
PDF   

●  Phase II Monitoring of Logistic Regression Profile in Two-stage processes
   ◂ Mohammed hadi Imani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/10/17  2015/01/07
    یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
PDF   

●  Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method: An Application for a Nano Lubrication Industry
   ◂ Atefeh Ashuri, Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/10/17  2015/01/07
    یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
PDF   

●  Multi-objective Economic-Statistical Design ofAttribute C Control Chart using DEA
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/09/13  2014/12/04
    The 6th International Conference of Data Envelopment Analysis
PDF   

●  توسعه نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف در فاز 2 برای پایش فرایند دو مرحله ای با مشخصه کیفی فازی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1393/05/18  2014/08/09
    چهاردمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران
PDF   

●  Joint Optimization of Statistical Process Control, Preventive Maintenance and Production Scheduling
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  روشی جدید برای شاخص توانایی فرایند چند متغیره فازی بر مبنای توابع بهینه سازی
   ◂ امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  شناسایی نقطه ی تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با روش ماکزیمم درستنمایی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  طراحی نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف با استفاده از روش تحلیل تمایز برای پایش فرایندهای دو مرحله ای با مشخصه های کیفی همبسته وصفی و متغیر
   ◂ سمانه ذوالفقاری، امیرحسین امیری
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی با فاصله نمونه گیری متغیر برای پایش فرایندهای دو مرحله ای با پاسخ پواسون
   ◂ مهدی اسماعیلی، امیرحسین امیری
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  کنترل قاچاق مواد مخدر در ایران با استفاده از دو روش مبتنی بر تابع تحلیل تمایز
   ◂ مهدی بشیری، امیرحسین امیری
   ✔ 1392/11/10  2014/01/30
    اولین همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
PDF   

●  پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کواریانس فرایندهای چند مشخصه وصفی-متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1392/11/07  2014/01/27
    دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
PDF   

●  براورد فاصله‌ای شاخص Cpmk برای فرایند AR(1): روش‌ بوت‌استرپ بلوکی
   ◂ امیرحسین امیری، جعفریان، رئیسی
   ✔ 1392/11/07  2014/01/27
    دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
PDF   

●  ارایه روش جدید برای مدیریت جریان نقدینگی پروژه با استفاده از نظریه صف
   ◂ وحید محققی، امیرحسین امیری، S.M. Mousavi
   ✔ 1392/08/22  2013/11/13
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 22 ابان 1393
PDF   

●  طراحی اقتصادی -اماری چندهدفه نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بر اساس تابع زیان تاگوچی و رویکرد زنجیره مارکوف با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
   ◂ مهدی بشیری، امیرحسین امیری، محمدرضا ملکی
   ✔ 1392/02/18  2013/05/08
    The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
PDF   

●  به کارگیری نظریه سیستمهای صف در تحلیل پویای دریافت تسهیلات بانکی به منظور تامین منابع مالی صنایع پتروشیمی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1392/02/18  2013/05/08
    The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
PDF   

●  Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique
   ◂ M.R. Maleki, Amirhossein Amiri
   ✔ 1392/01/09  2013/03/29
    3rd International Conference on Production and Industrial Engineering
PDF   

●  پایش پروفایلهای دو جمله ای و شناسایی متغیرهای عامل انحراف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/09/29  2012/12/19
    12th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-12)


●  A Generalized Linear Test Model to Monitor AR(1) Autocorrelated Polynomial Profiles
   ◂ Amirhossein Amiri, Niaki, S.T.A., Mahdi Keramatpour
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2012 )
PDF   

●  Identifying the Time of a Step Change in the Mean of a Two-Stage Process
   ◂ Samaneh Zolfaghari, Amirhossein Amiri, Ali Asgari
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2012 )
PDF   

●  تلفیق رویکرد VSI و ضریب هموارسازی تطبیقی در نمودار کنترل MEWMA برای پایش پروفایل های خطی چندگانه
   ◂ Mohammad Hassni-anboohi، امیرحسین امیری
   ✔ 1391/09/13  2012/12/03
    اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
PDF   

●  Estimating the Change Point of Binary Profiles With a Linear Trend Disturbance
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/09/13  2012/12/03
    اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
PDF   

●  محاسبه متوسط طول دنباله نمودار کنترل EWMA-3 برای پایش پروفایلهای خطی ساده با استفاده از زنجیره مارکف
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1391/09/13  2012/12/03
    اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
PDF   

●  براورد فاصله ای شاخص های قابلیت فرایند های خودهمبسته
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1391/09/13  2012/12/03
    اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
PDF   

●  استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پایش پروفایلهای پواسون و شناسایی پارامتر عامل هشدار
   ◂ امیرحسین امیری
   ✔ 1391/09/13  2012/12/03
    اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
PDF   

●  Multi-Objective Economic-Statistical Design of EWMA Control Chart
   ◂ M.H Doroudian, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/06/07  2012/08/28
    یازدهمین کنفرانس امار ایران
PDF   

●  Monitoring Multivariate-Attribute Processes Using Artificial Neural Network
   ◂ Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/04/26  2012/07/16
    42th conference on Computers and Industrial Engineering,
PDF   

●  Multi-objective economic-statistical design of MEWMA control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Hamed Mogouie, Mohammad H. Doroudyan
   ✔ 1391/04/13  2012/07/03
    3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  T2 Based Methods for Monitoring Gamma Profiles
   ◂ Mahdi Koosha, Amirhossein Amiri
   ✔ 1391/04/13  2012/07/03
    3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  طراحی اقتصادی استوار نمودار کنترل میانگین با در نظر گرفتن تعمیرات پیشگیرانه و تابع زیان تاگوچی
   ◂ M.H Doroudian، امیرحسین امیری
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  شناسایی نقطه تغییر در پروفایل های رگرسیون پواسان با روند خطی
   ◂ امیرحسین امیری، مجید امین نیری
   ✔ 1390/11/26  2012/02/15
    هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پایش فرایندهای دو مرحله ای با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا
   ◂ Ali Asgari، امیرحسین امیری
   ✔ 1390/11/26  2012/02/15
    هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  Root Transformation Method for Monitoring Correlated Variable and Attribute Quality Characteristics
   ◂ M.H Doroudian, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/09/28  2011/12/19
    11th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences
PDF   

●  A Data Envelopment Analysis method for optimizing multi-response problem by Dynamic Taguchi Method
   ◂ Mahdi Bashiri, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/09/28  2011/12/19
    11th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences
PDF   

●  Profile Monitoring for Poisson Responses
   ◂ Mahdi Koosha, Amirhossein Amiri, Armaghan Azhdari
   ✔ 1390/09/15  2011/12/06
    The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
PDF   

●  Optimization of multiresponse problems using process capability index for batch manufacturing processes
   ◂ Amirhossein Amiri, Mahdi Bashiri, Hamed Mogouie
   ✔ 1390/09/13  2011/12/04
    The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management


●  Monitoring Correlation Within Simple Linear Profile for AR(1) Processes
   ◂ Mahdi Koosha, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    the 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering
PDF   

●  Clustering Approach for Change Point Estimation in Multivariate Normal Processes
   ◂ Saeed Elihari Taoslavi, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    the 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering
PDF   

●  The Effect of Neglecting Autocorrelation on the Performance of T2 Control Charts in Monitoring of Logistic Profiles
   ◂ Mahdi Koosha, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/06/26  2011/09/17
    2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability
PDF   

●  The Effect of Link Function on the Monitoring of Logistic Regression Profiles
   ◂ Mahdi Koosha, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/04/15  2011/07/06
    World Congress on Engineering 2011
PDF   

●  A Scenario Based Objective Function for an M/M/K Queuing Model with Priority (A Case Study in the Gear Box Production Factory
   ◂ Hamed Mogouie, Amirhossein Amiri
   ✔ 1390/04/15  2011/07/06
    World Congress on Engineering 2011
PDF   

●  Monitoring Simple Linear Profiles in the Leather Industry-A Case Study
   ◂ Amirhossein Amiri, احمد زند-دریا سودبخش
   ✔ 1389/11/02  2011/01/22
    2011 the 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  بهبود پایش اماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چند جمله ای در فاز 2
   ◂ امیرحسین امیری، مونا ایوبی، امیر سجاد علاقه بند
   ✔ 1389/07/14  2010/10/06
    هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  Phase II monitoring of simple linear profiles under decreasing step shifts
   ◂ Amirhossein Amiri, Marzieh Mehrjoo, Reyhaneh Ghajar, Fatemeh Hosseini
   ✔ 1389/05/03  2010/07/25
    the 40th international conference on computers and industrial engineering
PDF   

کتاب ها

●  درامدی بر پایش پروفایل های خطی
   ◂ رضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی، بهنوش کوهستانی، امیرحسین امیری

●  مدل های اماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  طراحی برای شش سیگما
   ◂ رسول نورالسنا، عباس سقایی

●  تحلیل اماری پایش پروفایلها
   ◂ رسول نورالسنا- عباس سقایی- امیرحسین امیری

●  اقتصاد مهندسی
   ◂ احمد زند، دریا سودبخش

پایان نامه ها

●  توسعه روش‌هایی برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از اطلاعات کمکی
   ◂ حسین دیرباز

●  توسعه یک نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری
   ◂ محمدمبین همتی

●  طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی برای پایش میانگین و پراکندگی فرایندهای نرمال چند متغیره با و بدون خطای اندازه گیری
   ◂ حامد صباح نو

●  طراحی نمودارهای کنترل برای پایش پروفایل‌های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته با پارامتر تخمین زده شده
   ◂ محمد شاه منصوری

●  طراحی نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی تطبیقی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ زینب حسنی

●  توسعه نمودار کنترل مبتنی بر قوانین حساس¬ سازی برای پایش پروفایل¬های خطی چند متغیره
   ◂ محمدحسن احمدی کرویق

●  پایش شبکه‌های اجتماعی با ابعاد بزرگ مبتنی بر تحلیل داده‌های رسته‌ای
   ◂ هاتف فتوحی

●  توسعه طرحهای ترکیبی نمونه گیری جهت پذیرش برای بازرسی محصولات با پروفایل های دایره ای
   ◂ حدیثه سادات موسوی

●  توسعه نمودارهای کنترل خوداغاز کننده برای پایش پروفایلهای چند متغیره
   ◂ دانیال رضاپورلکتویی

●   طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ علی اصغر قریبنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید