دانشگاه شاهد

کامیار ثقفی

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (21)   Download XML   Download TXT

●  PSML: زبان مدلسازی و شبیه سازی موازی برای سیستم های ESL
   ◂ علیرضا پشتکوهی، کامیار ثقفی، محمد باقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1397/08/21  2018/11/12
    The Journal of Supercomputing


●  مدل سازی و شبیه سازی خوشبینانه سکوهای سخت افزاری و سیستم های نهفته پیچیده روی خوشه های محاسباتی HPC چند هسته ای
   ◂ ثقفی کامیار، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems


●  زیر ساخت پارویکرسر برای مهیا نمودن طراحی سیستم های محاسبات تورین و ابری
   ◂ علیرضا پشتکوهی - محمد باقر غزنوی قوشچی و کامیار ثقفی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    Computing


●  تحقق مداری ویکسل نقطه کوانتومی
   ◂ محمد شکر پور، کامیار ثقفی، محسن جلالی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Optical and Quantum Electronics
PDF   

●  یک ترانزیستور اثر میدانی جدید نانو نوار گرافن تونلی با دو گیت: مطالعات عددی
   ◂ سیدصالح قریشی، کامیار ثقفی، رضا یوسفی، محمدکاظم مروج فرشی
   ✔ 1395/04/03  2016/06/23
    Superlattices and Microstructures


●  ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافن تونلی با ناحیه درین کم غلظت: شبیه سازی عددی
   ◂ سیدصالح قریشی، کامیار ثقفی، رضا یوسفی، محمدکاظم مروج فرشی
   ✔ 1393/05/16  2014/08/07
    Superlattices and Microstructures
PDF   

●  یک ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافین جدید با اتصال تونلی شاتکی در طرف درین و اتصال اهمی تونلی در طرف سورس
   ◂ سیدصالح قریشی، کامیار ثقفی، محمدکاظم مروج
   ✔ 1392/07/28  2013/10/20
    Modern Physics Letters B
PDF   

●  خواص الکترونیکی ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافنی با گیت دوگانه تحت کرنش کششی
   ◂ محمدرضا مسلمی، کامیار ثقفی، محمدحسین شیخی، محمدکاظم مروج فرشی
   ✔ 1391/03/26  2012/06/15
    Microelectronics Reliability
PDF   

●   NUMERICAL INVESTIGATION ON THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CYLINDRICAL-GATE-ALL-AROUND Si-NW-FET
   ◂ علی صدیق ضیابری، کامیار ثقفی، رحیم فائز، محمدکاظم مروج فرشی
   ✔ 1390/08/29  2011/11/20
    Modern Physics Letters B
PDF   

●  TRIPLE-TUNNEL JUNCTION SINGLE ELECTRON Transistor (TTJ-SET)
   ◂ علی شاه حسینی، کامیار ثقفی، محمدکاظم مروج فرشی، رحیم فائز
   ✔ 1390/04/19  2011/07/10
    Modern Physics Letters B
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  Circuit-Level Implementation of Quantum-Dot VCSEL Including Thermal Effects
   ◂ محمد شکرپور، کامیار ثقفی، دکتر محسن جلالی
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    The 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering
PDF   

●  شبیه سازی عددی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم GaAs به روش مونت کارلو
   ◂ کامیار ثقفی، محمد پرتوی نژاد
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  شبیه سازی و تحلیل اشکارساز نوری بهمنی AlGaN به روش مونت کارلو
   ◂ کامیار ثقفی، محمد سروش، محمد کاظم مروج فرشی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  طراحی لایه بار اشکارساز نوری بهمنی InGaAs/InAlAs با روش مونت کارلو برای کاهش ضریب نویز اضافی
   ◂ کامیار ثقفی، محمد سروش، محمد کاظم مروج فرشی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  ترانزیستور نانولوله کربنی با گیت گسترش یافته
   ◂ رضا یوسفی، کامیار ثقفی، محمد کاظم مروج فرشی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  مدلسازی و تحلیل لیزر ابشاری کوانتومی رامان
   ◂ حسین رضا یوسف وند، کامیار ثقفی، وحید احمدی
   ✔ 1388/11/06  2010/01/26
    شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
PDF   

●  Increasing Directional Intensity of Output Light Beam from Photonic Crystal Slab Outlet Including Micro Cavity Resonators
   ◂ کامیار ثقفی، mobini، ahmadi
   ✔ 1388/08/06  2009/10/28
    ICMON2009


●  پراکندگی فونونهای صوتی و نوری غیرقطبی در نانوسیم با ساختار چند زیرنواری
   ◂ محمد پرتوی نژاد، کامیار ثقفی
   ✔ 1388/02/24  2009/05/14
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  شبیه سازی ترانزیستور ماسفت با ابعاد نانومتر به روش رانش-نفوذ با اصلاح کوانتومی
   ◂ سیده یاسمن مرتضوی، کامیار ثقفی
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  تاثیر خواص مواد نیمه هادی روی مشخصه های سلول های خورشیدی ناهمسان
   ◂ محمدجواد وریجی، کامیار ثقفی
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
پایان نامه ها

●  شبیه سازی رخداد گسسته موازی و مدل سازی سیستم های دیجیتال در سطوح تجرید غیر همگن
   ◂ علیرضا پشت کوهی

●  Analysis and simulation of T-Shape quantum wire laser
   ◂ احمد منصوری

●  a novel graphene
   ◂ سیدصالح قریشی

●  شبیه سازی لیزر ابشاری کوانتومی در ناحیه میانه مادون قرمز
   ◂ نیلوفر حسینی

●  تحلیل عددی سلول های خورشیدی با چاه کوانتومی
   ◂ الناز قهرمانی راد

●  تحلیل عددی اثر کرنش در ترانزیستورهای نانوسیم
   ◂ مرضیه جعفریان

●  Modeling and Analysis of Heterostructure Nanowire Field Effect Transistor
   ◂ علی صدیق ضیابری

●  Investigation and Simulation Of Nonlinearity Effect in Quantum Cascade Laser
   ◂ حسین رضا یوسف وند

●  Simulation and Analysis of Single Electron Transistor
   ◂ علی شاه حسینی

●  Modeling and Analysis of Far-Infrared Quantum Cascade Laser
   ◂ فرنوش اسمعیلی فردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید