دانشگاه شاهد

کامیار ثقفی

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

شبیه سازی افزاره های نیم رسانا(1) - یکشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا(1) - یکشنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
مباحث ویژه درالکترونیک1(1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (21)   Download XML   Download TXT

●  PSML: parallel system modeling and simulation language for electronic system level
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/08/21  2018/11/12
    The Journal of Supercomputing


●  Optimistic Modeling and Simulation of Complex Hardware Platforms and Embedded Systems on Many-Core HPC Clusters
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems


●  The Parvicursor infrastructure to facilitate the design of Grid and Cloud computing systems
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    Computing


●  تحقق مداری ویکسل نقطه کوانتومی
   ◂ محمد شکر پور، کامیار ثقفی، محسن جلالی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Optical and Quantum Electronics
PDF   

●  A novel Tunneling Graphene Nano Ribbon Field Effect Transistor with dual material gate: Numerical studies
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Reza Yousefi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1395/04/03  2016/06/23
    Superlattices and Microstructures


●  Graphene nanoribbon tunnel field effect transistor with lightly doped drain: Numerical simulations
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Reza Yousefi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1393/05/16  2014/08/07
    Superlattices and Microstructures
PDF   

●  A NOVEL GRAPHENE NANO-RIBBON FIELD EFFECT TRANSISTOR WITH SCHOTTKY TUNNELING DRAIN AND OHMIC TUNNELING SOURCE
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1392/07/28  2013/10/20
    Modern Physics Letters B
PDF   

●  Electronic properties of a dual-gated GNR-FET under uniaxial tensile strain
   ◂ Mohammad Reza Moslemi, Mohammad Hossein Sheikhi, Kamyar Saghafi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1391/03/26  2012/06/15
    Microelectronics Reliability
PDF   

●   NUMERICAL INVESTIGATION ON THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CYLINDRICAL-GATE-ALL-AROUND Si-NW-FET
   ◂ ali sedigh ziabari, Kamyar Saghafi, Rahim Faez, M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1390/08/29  2011/11/20
    Modern Physics Letters B
PDF   

●  TRIPLE-TUNNEL JUNCTION SINGLE ELECTRON TRANSISTOR (TTJ-SET)
   ◂ Ali Shahhoseini, Kamyar Saghafi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi, Rahim Faez
   ✔ 1390/04/19  2011/07/10
    Modern Physics Letters B
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  Circuit-Level Implementation of Quantum-Dot VCSEL Including Thermal Effects
   ◂ Mohammad Shakpour, Kamyar Saghafi, Mohsen Jalali
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    The 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering
PDF   

●  شبیه سازی عددی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم GaAs به روش مونت کارلو
   ◂ Kamyar Saghafi، محمد پرتوی نژاد
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  شبیه سازی و تحلیل اشکارساز نوری بهمنی AlGaN به روش مونت کارلو
   ◂ Kamyar Saghafi، Mohammad Soroosh، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  طراحی لایه بار اشکارساز نوری بهمنی InGaAs/InAlAs با روش مونت کارلو برای کاهش ضریب نویز اضافی
   ◂ Kamyar Saghafi، Mohammad Soroosh، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  ترانزیستور نانولوله کربنی با گیت گسترش یافته
   ◂ Reza Yousefi، Kamyar Saghafi، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  مدلسازی و تحلیل لیزر ابشاری کوانتومی رامان
   ◂ حسین رضا یوسف وند، Kamyar Saghafi، Vahid Ahmadi
   ✔ 1388/11/06  2010/01/26
    شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
PDF   

●  Increasing Directional Intensity of Output Light Beam from Photonic Crystal Slab Outlet Including Micro Cavity Resonators
   ◂ Kamyar Saghafi, Mobini, Ahmadi
   ✔ 1388/08/06  2009/10/28
    ICMON2009


●  پراکندگی فونونهای صوتی و نوری غیرقطبی در نانوسیم با ساختار چند زیرنواری
   ◂ محمد پرتوی نژاد، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/24  2009/05/14
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  شبیه سازی ترانزیستور ماسفت با ابعاد نانومتر به روش رانش-نفوذ با اصلاح کوانتومی
   ◂ سیده یاسمن مرتضوی، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  تاثیر خواص مواد نیمه هادی روی مشخصه های سلول های خورشیدی ناهمسان
   ◂ محمدجواد وریجی، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
پایان نامه ها

●  شبیه سازی رخداد گسسته موازی و مدل سازی سیستم های دیجیتال در سطوح تجرید غیر همگن
   ◂ علیرضا پشت کوهی

●  مدل سازی مداری لیزر vcsel نقطه کوانتمی و بررسی کاربردهای ان در طراحی فرستنده های نوری
   ◂ محمد شکرپور

●  Analysis and simulation of T-Shape quantum wire laser
   ◂ احمد منصوری

●  a novel graphene
   ◂ سیدصالح قریشی

●  شبیه سازی لیزر ابشاری کوانتومی در ناحیه میانه مادون قرمز
   ◂ نیلوفر حسینی

●  تحلیل عددی سلول های خورشیدی با چاه کوانتومی
   ◂ الناز قهرمانی راد

●  تحلیل عددی اثر کرنش در ترانزیستورهای نانوسیم
   ◂ مرضیه جعفریان

●  مدل سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم ناهمگون
   ◂ علی صدیق ضیابری

●  بررسی و شبیه سازی اثرات غیر خطی در لیزرهای ابشاری کوانتومی
   ◂ حسین رضا یوسف وند

●  شبیه سازی و تحلیل ترانزیستورهای تکالکترون
   ◂ علی شاه حسینینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید