دانشگاه شاهد

علیرضا رضازاده

استاد یار - دکتری تخصصی بیوشیمی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق : 51212304
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212304
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (17)   Download XML   Download TXT

●  پاسخ های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  اثر پیری تسریع شده بر جوانه¬زنی، رشد گیاهچه و محتوای برخی ترکیبات انتی اکسیــدان ژنوتیـپ¬های جـو
   ◂ رضازاده، ملکی فراهانی- ، مرادیان-
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشا و فعالیت انتی اکسیدانی در گونه های مختلف بالنگو (sp Lallemantia(
   ◂ علیرضا رضازاده، سعیده ملکی فراهانی، ارزو پراور
   ✔ 1397/03/28  2018/06/18
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه¬زنی
   ◂ علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، ، ارزو پراور،
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  بررسی تاثیر شرایط رشد پایه مادری، بر ماندگاری بذر جو (Hordeum vulgare L.)
   ◂ نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، نسرین عیسی نژاد، علیرضا رضازاده
   ✔ 1396/03/01  2017/05/22
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه و بنیه بذر بالنگو شیرازی Lallemantia royleana Benth.))
   ◂ کریمی- ملکی فراهانی- رضازاده
   ✔ 1396/03/01  2017/05/22
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  بررسی اثر حاصلخیزکننده های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود اب
   ◂ حشمتی امینی و فتحی
   ✔ 1395/06/30  2016/09/20
    پژوهش های زراعی ایران


●  ارزیابی اثر ویژگی های اللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل ...
   ◂ پراور- ملکی فراهانی- رضازاده
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  تاثیر اللوپاتیک عصاره ابی بذربرخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه
   ◂ عیسی نژاد- ملکی فراهانی- رضازاده
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق


●  اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری
   ◂ نسرین سادات عیسی نژاد، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیس نژاد
   ✔ 1395/03/30  2016/06/19
    علوم و تحقیقات بذر ایران
مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، اباذر حاج نوروزی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی


●  بررسی روند جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های بذر جو
   ◂ علیرضا رضازاده، سعیده ملکی ، زهرا مرادیان
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
PDF   

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتد انگل حشرات Heterorhabditis bacteriophora در شرایط ازمایشگاه
   ◂ فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
   ✔ 1396/06/22  2017/09/13
    سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
PDF   

●  اثر ساکارز بر تولید متابولیتها و صفات فیزیولوژیکی
   ◂ صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی کارایی اکار استخراج شده از جلبک های گراسیلاریا کورتیکاتا و گراسیلاریوپسیس پرسیکا در محیط کشت الویه ورا
   ◂ مهدی علی محمدی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش ان در توسعه کشور
PDF   

●  تعیین توزیع فضایی مراحل مختلف رشدی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلک، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور و علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر کلات اهن، سولفات اهن و اهن نانو بر برخی صفات فیزیولوژیکی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی 7، سید جلال طباطبایی 2، یاور شرفی 9 و علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
PDF   

●  بررسی تاثیر منابع مختلف اهن بر صفات زایشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر کشت بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی 7، سید جلال طباطبایی 2، یاور شرفی 9 و علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
PDF   

●  تاثیر پیری کنترل شده بر شاخص های جوانه زنی
   ◂ مرادیان- ملکی فراهانی- رضازاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسی فعالیت و بیان ژنهای فسفاتازی گندم تحت تنش فسفر در ارقام متحمل و حساس
   ◂ فهیمه صالحی ،علی رضا رضازاده ، امیر محمد ناجی امید رضا فرقانی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   پایان نامه ها

●   اثر امواج فراصوت روی شب¬پره ارد، Ephestia kuehniella Zeller و زنبور انگل-واره ان
   ◂ فاطمه شکفته

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهی

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه سادات یاسینی

●  بررسی تاثیر اکسید روی و نانواکسیدروی بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ا ی بذور گلرنگ
   ◂ فریبا مولوی نافچی

●  بررسی کارایی اگار استخراج شده از جلیک های Gracilaria در محیط کشت بافت الویه ورا
   ◂ مهدی علی محمدی معدنویی

●  بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urtica و برخی افات مکنده درگلخانه
   ◂ اسماعیل ایمانی

●  ارزیابی رشد سلولی و تولید ترکیبات مونوترپنی تحت اثر ساکارز و الیسیتور قارچی در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ صادق عنبرستانی

●  تاثیر منابع مختلف اهن بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی هلو در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی

●  بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلک

●  effect of phoshphorous stress on expression
   ◂ امیدرضا فرقانی اله ابادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید