دانشگاه شاهد

علیرضا رضازاده

استاد یار - دکتری تخصصی بیوشیمی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق : 51212304
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212304
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر کم ابیاری و محلول پاشی پلی امین ها بر عملکرد دانه و روغن، کارایی مصرف اب و اسید های چرب روغن دانه گلرنگ بهاره
   ◂ سید علی محمد مدرس ثانوی، علیرضا رضازاده، مجید امینی دهقی، کیوان فتحی امیرخیز
   ✔ 1400/09/10  2021/12/01
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  پاسخ گونه های بالنگو به تنش خشکی و کاربرد قارچ مایکوریزا
   ◂ ارزو پراور، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    Industrial Crops and Products


●  تغییر اسید های چرب روغن گلرنگ در شرایط محلول پاشی پلی امیده و کم ابیاری
   ◂ علیرضا رضازاده، مجید امینی دهقی، کیوان فتحی امیر خیز، سید علی محمد مدرس ثانویی
   ✔ 1400/02/08  2021/04/28
    Industrial Crops and Products
PDF   

●   Inhibitory effect of aqueous bean extract, Phaseolus vulgaris (fabaceae), on ?-amylase of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae
   ◂ Zahra Sabeghi Khosroshahi, Habib Abbasipour, Alireza Rezazadeh
   ✔ 1399/05/08  2020/07/29
    Archives of Agronomy and Soil Science
PDF   

●  ملاحظات و مراحل تولید واکسن در دانه گیاهان با تاکید بر واکسن های خوراکی
   ◂ مهدی یونسی، علیرضا رضازاده، ملینتیانا ماریا موسای
   ✔ 1399/01/05  2020/03/24
    Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology


●  ارزیابی اثر گوگرد و کاربرد برگی روی و اهن بر عملکرد و شاخص های بیوشیمیایی زیره سبز تحت رژیم های ابیاری
   ◂ شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، علیرضا رضازاده، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/01/02  2020/03/21
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی فلاونوئید دانه و خصوصیات کمّی وکیفی دانه بالنگو شیرازی ).Lallemantia royleana Benth(
   ◂ طاهره کریمی جلیله وندی، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/12/03  2020/02/22
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری
   ◂ نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی فراهانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    علوم و تحقیقات بذر ایران
PDF   

●  پاسخ های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  اثر پیری تسریع شده بر جوانه¬زنی، رشد گیاهچه و محتوای برخی ترکیبات انتی اکسیــدان ژنوتیـپ¬های جـو
   ◂ علیرضا رضازاده، سعیده ملکی فراهانی، مرادیان
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    علوم و تحقیقات بذر ایران
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تنوع ژنتیکی توبررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گشنیز با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد کود نانو اهن کلات بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بالنگو
   ◂ ارزو پراور، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تنوع صفات ریختی و زراعی توده های بومی گشنیز
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/11/04  2020/01/24
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا رضازاده، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی روند جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های بذر جو
   ◂ علیرضا رضازاده، سعیده ملکی فراهانی، زهرا مرادیان
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
PDF   

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتد انگل حشرات Heterorhabditis bacteriophora در شرایط ازمایشگاه
   ◂ فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
   ✔ 1396/06/22  2017/09/13
    سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
PDF   

●  اثر ساکارز بر تولید متابولیتها و صفات فیزیولوژیکی
   ◂ صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی کارایی اکار استخراج شده از جلبک های گراسیلاریا کورتیکاتا و گراسیلاریوپسیس پرسیکا در محیط کشت الویه ورا
   ◂ مهدی علی محمدی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش ان در توسعه کشور
PDF   

●  تعیین توزیع فضایی مراحل مختلف رشدی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلک، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر کلات اهن، سولفات اهن و اهن نانو بر برخی صفات فیزیولوژیکی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
PDF   پایان نامه ها

●  اثربرخی اسانس های گیاهی و ا بامکنین در کنترل کنه تارتن دولکه ای (urticae Koch (Acari: Tetranychidae Tetranychus
   ◂ هادی یوسفی

●   اثر امواج فراصوت روی شب¬پره ارد، Ephestia kuehniella Zeller و زنبور انگل-واره ان
   ◂ فاطمه شکفته

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهی

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه سادات یاسینی

●  بررسی تاثیر اکسید روی و نانواکسیدروی بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ا ی بذور گلرنگ
   ◂ فریبا مولوی نافچی

●  بررسی کارایی اگار استخراج شده از جلیک های Gracilaria در محیط کشت بافت الویه ورا
   ◂ مهدی علی محمدی معدنویی

●  بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urtica و برخی افات مکنده درگلخانه
   ◂ اسماعیل ایمانی

●  ارزیابی رشد سلولی و تولید ترکیبات مونوترپنی تحت اثر ساکارز و الیسیتور قارچی در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ صادق عنبرستانی

●  تاثیر منابع مختلف اهن بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی هلو در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی

●  بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلکنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید