دانشگاه شاهد

ایمان روح اللهی

استاد یار - دکتری تخصصی علوم باغبانی - مدیر گروه


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212332
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (17)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالوهای ایران
   ◂ اورنگ خادمی، امنه منصوری، امیرمحمد ناجی، ایمان روح اللهی، عرفان سپهوند
   ✔ 1400/11/20  2022/02/09
    International Journal of Fruit Science


●  اثر محلول غذایی مغناطیسی شده بر رشد، برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و محتوای عنصرهای معدنی دو رقم وَرد در شرایط ابکشت
   ◂ ایمان روح اللهی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1400/09/16  2021/12/07
    علوم و فنون باغبانی ایران


●  اثر محلول غذایی مغناطیده بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی رز (Rosa hybrida) در کشت هایدروپونیک
   ◂ ایمان روح اللهی، سیدجلال طباطبایی، احمد فریدنیا
   ✔ 1400/01/11  2021/03/31
    علوم و فنون باغبانی ایران


●  تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن و 2,4-D بر تولید کالوس و گیاهچه زامیفولیا Zamioculcas zamiifolia Engl. در شرایط کشت درون شیشه‌ای
   ◂ ایمان روح اللهی، عاطفه قوچانی، پوراندخت گلکار
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی


●  بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خمسازی شاخه در رقم اولانچ گل رز
   ◂ مهدی باقری، ساسان علی نیایی فرد، ایمان روح اللهی
   ✔ 1399/04/11  2020/07/01
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی


●  ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در سنبلک با استفاده از مارکر های مرفولوژیکی و مولکولی
   ◂ نرجس لباف، ایمان روح اللهی، امیر محمد ناجی
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    Genetic Resources and Crop Evolution


●  بررسی امکان القا پلی پلوییدی در سوخ های سنبلک Muscari با استفاده از ته شکافی و تیمار کلشی سین
   ◂ ایمان روح اللهی، عبدالرضا رمضان قنبری
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  تاثیر کند کننده رشد تری نگزاپک-اتیل و میکوریزا بر استقرار و پاسخ به تنش ترافیک در فستوکای بلند
   ◂ علیرضا جباری، ایمان روح اللهی
   ✔ 1398/09/13  2019/12/04
    Ornamental Horticulture


●  مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت فرنگی رقم ?کاماروزا?
   ◂ یونس نعمتی میرک، اورنگ خادمی، ایمان روح اللهی، عبدالامیر بستانی، ناصر کریمی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    پژوهش های میوه کاری


●  پراوری درون شیشه ای ، ریشه زایی و افزایش سازگاری گیاهچه های گلابی نطنزی به کمک قارچ میکورزیزا
   ◂ ایمان روح اللهی، عظیمه حاجی صادقیان نجف ابادی
   ✔ 1397/11/01  2019/01/21
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  انتخاب مخلوط چمنی مناسب و مقاوم به شرایط نامساهد محیطی در ایران
   ◂ منصور خالو باقری، ایمان روح اللهی، حسین اسدی
   ✔ 1399/11/07  2021/01/26
    سومین گنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  بهینه سازی و کاهش زمان قلمه گیری تا تولید گیاهچه، درگیاه زینتی زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia)
   ◂ گلکار، خیراللهی، ایمان روح اللهی، عاطفه قوچانی
   ✔ 1399/11/07  2021/01/26
    سومین گنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه های فستوکای بلند تحت تیمار عصاره و اسانس زعفران و سالسیلیک اسید
   ◂ ایمان روح اللهی، ایمان تصدیقی ثانی، حسین دهقان
   ✔ 1399/11/07  2021/01/26
    سومین گنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ارزیابی کود الی حاصل از سنبل ابی (EICHHORNLA CRASSIPES) به عنوان بستر کاشت سوسن شرقی lilium
   ◂ ایمان روح اللهی
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع و جوانه زنی در برخی از سنبلک های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ ایمان روح اللهی، امیرمحمد ناجی، نرجس لباف
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  تاثیر کند کننده رشد تری¬نگزاپک-اتیل و میکوریزا بر کیفیت چمنی دو رقم فستوکا (Festuca arundinaceae) تحت تنش ترافیک
   ◂ ایمان روح اللهی، علیرضا جباری
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ارزیابی پراوری گیاه ونوس حشره خوار از طریق کشت بافت
   ◂ ایمان روح اللهی، ایت اله رضایی، منا نورمحمدی
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
   ◂ عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/06/16  2017/09/07
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی موسکاری های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ نرجس لباف، Amirmohammad Naji، علی خالقی
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    International symposium on wild flowers and native ornamental plants
PDF   

●  معرفی پتانسیل های جدید گونه های بومی برای استفاده به عنوان گیاه زینتی
   ◂ لیلا سمیعی، پژمان ازادی، ولی الله مظفریان، محمد نقی پاداش، روح انگیز نادری
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    international symposium on Wild flower and native ornamental plant
PDF   کتاب ها

●  شهرهای خوراکی
   ◂ ایمان روح اللهی، امیر شجاعی، نغمه علیزاده

●  مهندسی چمن های ورزشی (جلد اول : چمن فوتبال)
   ◂ محسن کافی و ایمان روح اللهی

پایان نامه ها

●  تسریع رشد گیاه زامیفولیا با استفاده از تنظیم کننده رشد سایتوکنین و غلظت های متفاوت نیتروژن
   ◂ الهام خیراللهی نجف ابادی

●  تاثیر سالسیلیک اسید و سافرانال بر جوانه زنی و مراحل ابتدایی رشد فستوکای بلند(Festuca arundinacea)تحت تنش کلرید سدیم
   ◂ ایمان تصدیقی ثانی

●  ارزیابی تحمل به شوری (NACL) در چمنهای فستوکای بلند، ریگراس چند ساله و کنتاکی بلوگراس در مراحل اولیه استقرار
   ◂ حسین اسدی

●  پاسخ به تنش گرمایی در مراحل استقرار در چمن های فستوکای بلند، ری‌گراس چندساله و کنتاکی بلوگراس
   ◂ ارازمحمد جلالی

●  انتخاب مخلوط چمنی مقاوم به خشکی از بین مخلوط های گرمسیری و سردسیری با ارزیابی کیفیت ظاهری تحت تنش خشکی
   ◂ منصور خالوباقری

●  اثر محلول غذایی مغناطیده بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی رز
   ◂ احمد فریدنیا

●  بررسی اثر غلظت های مختلف نیتروژن و 2-4-دی بر بهبود رشد زامیفولیا در کشت درون شیشه ای
   ◂ عاطفه قوچانی خراسانی

●  بهبود کیفیت و عملکرد گل رز رقم اوالانچ تحت تاثیر روش های مختلف هرس شاخهBending
   ◂ مهدی باقری دره بیدی

●  ارزیابی جوانه زنی جنس های چمنی فستوکا، لولیوم و پوا تحت تنش خشکی و تیمار پلاسمای سرد
   ◂ سوفیا اقبالی

●  امکان القا پلی پبوییدی در گیاه سنبلک با استفاده از کلشی سین
   ◂ عبدالرضا رمضان قنبرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید