جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق در نسخه جامع ‌التواریخ ایلخانی با ساز و کار علمیِ ابزار در منابع علمی
Comparative study of the image of catapult war tools in the manuscript of the Ilkhanid Jami ? al-taw?r?kh with the scientific mechanism of tools in scientific sources
 
تاریخ علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159565    1400/12/25   2022/03/16    
مطالعه تحلیلی هنر سیاه قلم در فلزکاری دوره سلجوقی و کاربست ان در گسترش هنر دوره معاصر
Analytical Study on Nielo Art in...
 
تاریخ علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148104    1399/02/15   2020/05/04    
A new method for human face recognition using texture and depth information
 
10th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4266    1389/07/03   2010/09/25    
Farsi and Latin script identification using curvature scale space features
 
10th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4267    1389/07/03   2010/09/25    
Automatic spleen segmentation in MRI images using a combined neural network and recursive watershed transform
 
10th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4268    1389/07/03   2010/09/25    
Cluster based weighted SVM for the recognition of Farsi handwritten digits
 
10th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4269    1389/07/03   2010/09/25    
Numerical Study of Lightly Doped Drain and Source Carbon Nanotube Field Effect Transistors
 رضا یوسفی، کامیار ثقفی، محمد کاظم مروج فرشی
IEEE Transaction on Electron Devices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4278    1389/01/12   2010/04/01    
Analysis of Multipactor RF Breakdown Thresholds in Elliptical Waveguides
 علی فروتن پور، غلامرضا داداش زاده، محمود شاه ابادی
IEEE Transaction on Electron Devices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5749    1390/01/10   2011/03/30    
A Novel Gap-Groove Folded-Waveguide Slow-Wave Structure for G-Band Traveling-Wave Tube
 اسماعیل طحانیان، غلامرضا داداش زاده
IEEE Transaction on Electron Devices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32141    1395/04/20   2016/07/10    
Multivariable Adaptive Output-Feedback Regulation Using Adaptive Observer
 Mohammad Hosein Kazemi
مهندسی برق مدرس=Modares Journal of Electrical Engineering- فنی و مهندسی مدرس سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42262    1393/05/10   2014/08/01    
اولین صفحه...601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 619 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی