جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در باره عوامل تاثیر گذار بر یادگیری در قرن21
iewpoints of Medical Sciences about the factors affecting learning in the 21st century
 لیلابذرافکن- فریبا حقانی- اطهرامید- مهسا شکور-زهراجوهری
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43241    1391/02/11   2012/04/30    
مقایسه نگرش اعضای هیات علمی ودانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با کسب رضایت بیمار برای مشارکت در اموزش بالینی
Compare the attitude of faculty members and students of Isfahan University of Medical Sciences in conjunction with the patients consent to participate in clinical training
 امیدپیرحاجی-اطهرامید-امیرورد-زهراجوهری
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43236    1391/02/11   2012/04/30    
عوامل تاثیرگذار بر انگیزش دانشجویان در محیط اموزشی
Factors affecting students motivation in learning environment
 زهرا جوهری، طاهره چنگیز،فریبا حقانی
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43233    1391/02/11   2012/04/30    
نقش خوابگاه دانشجویی در سلامت روانی از نظر دانشجویان ساکن خوابگاه های علوم پزشکی اصفهان
The role of the mental health of students living in student accommodation residences of Medical Sciences
 زهراجوهری--نیکو یمانی-لیلابذرافکن
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43227    1391/02/11   2012/04/30    
نگرش پزشکان شاغل در زمینه عوامل موثر در رضایت مندی بیماران
Factors affecting the attitudes of doctors working in patients satisfaction
 زهراجوهری-علیرضا یوسفی -طاهره چنگیز
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43228    1391/02/11   2012/04/30    
انگیزش وراهبردهای مطالعه در دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد
Motivation strategies for medical students studying at Shahed University
 زهرا جوهری، فریبا حقانی، سپیده جمشیدیان،اشرف پیراسته
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43230    1391/02/11   2012/04/30    
عوامل موثر در رضایت مندی بیماران از نظر دانشجویان پزشکی
Factors affecting patients satisfaction of medical students
 زهرا جوهری-لیلا بذرافکن-اطهر امید-مهسا شکور-اشرف پیراسته
سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43231    1391/02/11   2012/04/30    
Bee colony system :preciseness and speed in discrete optimization
 سیدحمید حاج سیدجوادی، صادق نوروزیان-حسین عرفانی-امیر مسعود رحمانی
international Journal of Artificial Intelligence tools
Endnote  XML  Paper ID : 4641    1389/10/01   2010/12/22    
تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر عملکرد گل....
THE EFFECT OF DROUGHT STRESS AND BIO- FERTILIZER ON FLOWER YIELD, PHOTOSYNTHESIS PIGMENTS CONTENT AND PROLIN OF MARIGOLD MEDICINAL PLANT (CALENDULA OFFICINALIS L.)
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6325    1391/02/27   2012/05/16    
THE EFFECT OF INHIBITION OF PISTACIA LENTISCUSS ETHANOLIC EXCTRACT ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY
 غلامعلی نادری، احمد مسعودی
National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10717    1394/02/22   2015/05/12    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 774 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی